Konkurrensverket beslutade den 30 mars 2001 att avslå en granskning av Flashback-affären med motiveringen att det saknats konkurrensbegränsande beteenden.

Konkurrensverket har även i uppgift att lämna förslag till regeländringar och andra åtgärder för att undanröja hinder mot en effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor. Konkurrensverket avstår också från att lämna dessa rekommendationer, och konstaterar i sin skrivelse att allt gått till på ett korrekt sätt.

Du kan läsa Konkurrensverkets fullständiga beslut nedan.

DNR 143/2001

2001-03-30

Vägran tillhandahålla Internetkapacitet

Flashback Media Group AB har i skrivelse till Konkurrensverket hem-
ställt att verket ålägger ett antal namngivna bolag att på marknads-
mässiga villkor erbjuda företaget access till Internet.

Konkurrensverket skall verka för en effektiv konkurrens i privat och
offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Det sker bl.a.
genom att med stöd av konkurrenslagen (1993:20), KL, pröva företags
konkurrensbegränsande beteenden. Konkurrensverket skall också lämna
förslag till regeländringar och andra åtgärder för att undanröja
hinder mot en effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor.

Konkurrensverket har i varje enskilt fall att ta ställning till om de
förhållanden som påtalas i skrivelser till verket bör föranleda en
närmare granskning. För att Konkurrensverket skall utreda enskilda
klagomål krävs normalt att de förhållanden som klagomålet gäller är
sådana att de har en betydelsefull effekt för t.ex. en större grupp
konsumenter eller från samhällsekonomisk synpunkt. Av betydelse är
också vilka möjligheter som finns att utreda och styrka en över-
trädelse av konkurrenslagen.

Enligt Konkurrensverkets bedömning har det i detta ärende inte fram-
kommit tillräckliga skäl för att med utgångspunkt i KL eller i övrigt
från konkurrenssynpunkt närmare granska de förhållanden som påtalas.
Några åtgärder kommer därför inte att vidtas i detta fall.

Konkurrensverket vill påminna om att när verket i ett visst fall
beslutar att inte meddela något åläggande enligt 23 § KL uppkommer en
subsidiär talerätt. Den innebär att de berörda företagen får väcka
talan vid Marknadsdomstolen och begära att domstolen meddelar ett
åläggande.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Göran Karreskog.
Föredragande har varit biträdande avdelningschefen Maria Ulfvensjö.

Göran Karreskog

Maria Ulfvensjö