Som första tidning har Journalisten överklagat effekterna av den nya sekretessen för pass- och körkortsbilder. När redaktionen ville få ut en passbild på den avgående redaktionschefen på TV4 Nyheterna, Sven Irving, uppgav passregistrets personal att enda möjligheten att få ut bilder i enlighet med den nya lagen är om man har en skriftlig fullmakt från den omfrågade personen. Journalistens begäran avslogs därmed.

Men nu ger Kammarrätten i Stockholm passregistret och Rikspolisstyrelsen bakläxa. I en dom den 15 september upphäver rätten Rikspolisstyrelsens avvisande beslut – och slår därmed fast att det inte är nödvändigt med en skriftlig fullmakt.

Kammarrätten betonar visserligen att ”enskildas berättigade krav på trygghet väger tyngre än allmänhetens behov av att få tillgång till fotografier av enskilda från offentliga register” och att sekretess fortfarande ska vara huvudregel, men att bilder ska kunna lämnas ut om det ”står klart att den enskilde inte lider men av att uppgiften lämnas ut”.

När det gäller Journalistens begäran konstaterar Kammarrätten att det "får anses klart att passfotot kan lämnas ut utan att Sven Irving eller någon närstående till honom lider men".

Två dagar efter domen – och efter en förnyad begäran hos passregistret
– fick Journalisten ut bilden. Fyra veckor efter det att tidningen begärde ut den för första gången.

Fotnot: Målet i Kammarrätten i Stockholm har nr 5818-04.