Björn Björkqvist meddelade den 19 augusti att han avgår från sin post och lämnar sina uppdrag inom Nationalsocialistisk front och den svenska nationalsocialismen.

Läs Björn Björkqvists meddelande här:

Efter en lång tids övervägande så har jag nu beslutat att lämna alla mina uppdrag inom Nationalsocialistisk front och den svenska nationalsocialismen. Orsakerna är personliga. Mina barn har mer än en gång utsatts för vidriga trakasserier från "goda samhällsmedborgare", modern till mina två första barn har inte tillåtits hyra bostad inom det kommunala bostadsbolaget som straff för att hon tidigare valt att leva med en nationalsocialist och så vidare. Listan skulle kunna göras längre men jag har ej för avsikt att med denna text berätta om vad som kan hända en enskild individ endast för att denne känner en nationellt sinnad svensk. Jag har dock kommit till en punkt där jag måste välja mellan att arbeta för vårt folk eller sätta mina egna nära och kära i första rummet. Efter att flera gånger tidigare valt det förstnämnda så har jag ofta plågats över att se hur mina nära råkat illa ut till följd av samhällets och privatpersoners missriktade attacker mot mina dessa och jag har nu tvingats tänka om och träda tillbaka.

Rent praktiskt så kommer detta inte innebära några större skillnader för medlemmar eller läsare av Den Svenske. Nationalsocialistisk front har genom åren knutit till sig allt duktigare och mer kompetenta människor som jag nu tryggt kan lämna mina uppgifter åt. På sikt kommer detta innebära en effektivisering av NSF då jag känner att jag, på grund av mina tankar på avgång som länge följt mig, inte kunnat ge allt för saken utan istället bromsat kreativt tänkande inom partiet.

Jag vill härmed också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar och sympatisörer som genom årens lopp stött och trott på mig. Jag har gjort ett och annat misstag under mina år som Nationalsocialistisk fronts propagandachef och jag är evigt tacksam för att jag trots det haft fortsatt förtroende inom rörelsen. Jag känner att jag har utvecklats oerhört som människa och är glad för alla fina stunder som partiverksamheten bjudit mig liksom alla kamrater som jag har fått under dessa år.

Mina uppgifter kommer tills vidare att fördelas till kreativa människor runt om i landet fram tills en ersättare utnämns. Det mesta arbetet har redan tagits över av andra medlemmar och mina personliga insatser för NSF har varit oerhört låga under en längre tid.

Min uppfattning om partiet har alltid varit att vi inte ska vända oss till passiva, lata eller fega människor. Min ståndpunkt har hela tiden varit att endast aktivt kämpande människor ska vara medlemmar i vårt parti. Av samma anledning kan jag därför meddela att jag inte kommer förnya mitt medlemskap. Jag har genom mina omprioriteringar inte möjlighet att vara engagerad inom nationalsocialismen och ska därmed inte heller betraktas som en partikamrat. Mitt medlemskap har inte betalats in för 2003 och efter att dessa rader nedtecknats så är jag således inte längre att betrakta som medlem i NSF.

Ett extrainsatt styrelsemöte har sammankallats där jag formellt kommer avgå från mina uppdrag i partiet men fram till dess har jag inte för avsikt att arbeta för Nationalsocialistisk front och har i praktiken avgått.

Jag har under dagen samtalat med en journalist på tidningen Sydöstran och klargjort mitt beslut och detta är de enda massmediala framträdandet som kommer göras från min sida angående detta, dels för att jag inte har mer att säga och dels för att jag inte längre har befogenheter att uttala mig om partiet.

Om jag känner att den massmediala bevakningen blir allt för vinklad och felaktig så kan det hända att jag omvärderar detta beslut men jag kommer i så fall själv att kontakta de journalister som jag anser ska få min version och detta kommer beslutas i samråd med Nationalsocialistisk fronts ledning.

För att redan nu skingra eventuella spekulationer så kan jag dock säga att jag inte förråder rörelsen. Det hade snarare varit förräderi att sitta kvar och dels låta mina nära och kära lida än mer för de regimtrognas terror och låta partiet bli lidande för mina halvhjärtade insatser. Jag kommer från och med nu inte sprida något politiskt budskap av något slag. Detta innebär inte att jag "bytt åsikter" men inte heller något annat. Vad jag anser i olika sakfrågor såväl som inom större ideologiska frågor är från och med nu min privatsak.

Av praktiska skäl så kommer min e-postadress att fungera ett par månader till för att sedan stängas. Jag kommer dock inte att besvara några frågor om mitt beslut att lämna partiverksamheten, politiska frågor eller något som rör partiet. Det som hittills betraktats som partihemligheter förblir partihemligheter. Att adressen kvarstår en tid beror på att jag ska hinna skaffa en ny e-postadress och meddela mina vänner detta.

Den som önskar kontakt med partiet får använda sig av andra adresser. Mediakontakt kommer till en början, med start nu, att skötas av Anders Ärleskog.

Avslutningsvis vill jag tacka alla kamrater som jag skaffat mig under dessa år för alla oförglömliga stunder. Till er som trott på mig kan jag bara be om ursäkt för att jag genom detta beslut inte lever upp till era förhoppningar och tacka för ert stöd som visats genom åtskilliga brev, telefonsamtal och personliga möten. Ert stöd har betytt mycket för mig och jag hoppas att ni har förståelse för mitt beslut.

En sista uppmaning från mig i egenskap av propagandachef för Nationalsocialistisk front är att alla nationellt sinnade ska göra vad de kan för att förmå det svenska folket att rösta nej till EMU. Ett nej till EMU garanterar inte vårt lands frihet och självständighet, men ett ja garanterar fångenskap i ett internationellt styre.

Tack för en god tid!

För folk och familj,

Björn Björkqvist
Fram till nu propagandachef i Nationalsocialistisk front, från och med nu privatperson och familjefar.


Anders Ärleskog kommenterar Björn Björkqvists avgång:

Med anledning av partikamrat och ledare för partiets propagandasektion, Björn Björkqvists avgång från samtliga sina poster inom partiet vill jag härmed kort framföra följande:

Som medlem i organisationen och sedermera partiets ledning sedan 1994 har jag under åren som gått sett en kamporganisation och politiskt parti växa i styrka och kraft, till en nu väl fungerande partistruktur och bergfast ideologisk linje.

Jag har under åren som gått, vilket snart uppgår till ett decennium, sett personligheter växa med dess ansvar inom organisationen. Detta gäller såväl Björkqvist som övriga kamrater som energiskt har lagt ned sin själ i kampen för vår idé och Sveriges frihet.

När Björkqvist nu överlåter sitt uppdrag till andra partikamrater är det i enlighet med partiets grundprincip och vetskap om att de mest lämpade personerna ska tilldelas partiets olika befattningar och uppdrag.

Avslutningsvis får jag å partiets vägnar tacka Björkqvist för det arbete inom propagandasektionen som utförts under åren med hans överinseende och ledning.

Partiledningen genom,
Anders Ärleskog