I våras skrev vi om striden mellan Private Press Sweden AB, ett svenskt företag med Hells Angels-medlemmar som huvudägare, och Privatesfären, i huvudsak administrerat av Gibraltarföretaget Cine Craft Limited. Nu har Tingsrätten igen slagit fast att det svenska företaget inte äger rätt att använda namnen och varumärkena som har med Private att göra.

Som ett av många led i sagan om Berth Milton Jr och hans Privatekoncern, ledde en tvist om namnet Private och en hel del anknutna namn och varumärken nyligen till beslut i Tingsrätten i Stockholm. I ett beslut daterat 030703 avslår Tingsrätten Private Press talan mot Cine Craft.

Turerna har varit många och snurriga. Gång på gång har Private Press Sweden AB försökt hävda att man äger större rätt till det enormt lönsamma namnet Private och andra associerade namn och varumärken. Tingsrätten har konsekvent bett om bättre motiveringar och uppbackande fakta, men Private Press har tydligen inte kunnat uppfylla dessa önskningar.

"En ansökan om stämning skall bland annat innehålla en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkanden. Andra utgångspunkter för ansökans utformning är att det är möjligt för svaranden att med ledning av ansökan kunna avge ett fullständigt svaromål. I annat fall kan ansökningen vara att anse som så ofullständig att den inte utan oväsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång och skall därför avvisas", skriver Tingsrätten i protokollet. Huruvida det Hells Angels-drivna företaget kommer att driva processen vidare återstår att se.