Årets civilkuragepris tilldelades nyligen de brevbärare i Mölndal som vägrade att dela ut valmaterial från Nationaldemokraterna. Det har på senare tid framkommit att detta inte är det enda material som olika brevbärare på eget bevåg vägrat att dela ut.

Pornografiskt material och den nyliberala tidningen Nyliberalen tillhör de som fått sin post censurerad. En av grundstenarna i ett civiliserat samhälle är att posten delas ut. Varje misstanke om bortkastad eller "borttappad" post bör anmälas direkt till Post- och telestyrelsen.

Postlag (1993:1684) säger bland annat följande:

5 § Postverksamhet skall bedrivas under förhållanden som tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

5 a § Om tillståndshavaren inte följer föreskrifterna i denna lag eller föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen, får tillståndet återkallas. Om det är tillräckligt får tillståndsmyndigheten i stället för att återkalla tillståndet meddela varning.

7 a § Den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst enligt 1 § skall ... årligen offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och hur klagomålen har behandlats.

"Rimliga krav på tillförlitlighet" betyder naturligtvis att brev ska delas ut även om deras innehåll inte faller brevbäraren till smaken. Med hänvisning till 5 a § kan man faktiskt kräva att postens tillstånd att bedriva postverksamhet återkallas.

Vad så brevbärarens agerande beträffar, torde brottsbalkens kapitel 10 "Om förskingring och annan trolöshet" vara aktuellt, antingen "olovligt förfogande" eller "trolöshet mot huvudman", alternativt kapitel 20 "Om tjänstefel": 1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Hela lagen finns att läsa på:
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19931684.HTM