Förbudet mot tobaksreklam väger tyngre än tobaksbolagens yttrandefrihet. Det slår Högsta domstolen fast och avslår därmed Swedish Matchs resningsansökan om en annons som Marknadsdomstolen redan har förbjudit.

Den aktuella annonsen i Dagens Nyheter handlade om snus och innehöll, enligt Swedish Match, opinionsbildande och informativa inslag utan att beröra några konkreta produkter från företaget. Swedish Match hävdar därför att deras grundlagskyddade yttrandefrihet enligt tryckfrihetsförordningen blivit kränkt av Marknadsdomstolens förbud.

Högsta domstolen konstaterar visserligen att annonsen innehåller ren information som bland annat tar död på den gamla myten om att snus skulle innehålla glas för att stimulera slemhinnorna i munnen.

Men med tanke på att Swedish Match, genom Gothia snus, har 99 procent av snusmarknaden i Sverige så kan det dock inte råda någon tvekan om att annonsen har till syfte att främja försäljningen av företagets varor.

Vid en helhetsbedömning av annonsen slår Högsta domstolen därför fast att annonsen även i fortsättningen skall vara förbjuden. Ett av justitieråden reserverade sig mot beslutet.