Situationen för Karlskrona kommun blir nu allt besvärligare, och inte blir det bättre när deras talesman, kommunjuristen Lennarth Eriksson, uttalar sig i pressen. Till Blekinge Läns Tidning (BLT) säger han exempelvis "att den kamp han fört mot Flashback inte inskränkt på hans ordinarie arbetsuppgifter (sic)." Eriksson fortsätter:
- I egenskap av privatperson och säkerhetsskyddschef har jag suttit helger och kvällar med detta och mitt avtal är utformat så att jag inte ens har rätt till övertid.

Som kommunjurist är Eriksson väl medveten om att det är strikt förbjudet att som privatperson underteckna brev "I tjänsten Karlskrona den [datum]. Lennarth Eriksson. Kommunjurist, Karlskrona". (Exempel på undertecknat brev skrivet av Eriksson, fler finns publicerade i FNA nummer 139.)

Att koka ihop historier om att han ringt företagen kvällstid är inte heller så klokt, då detta enkelt kan kontrolleras. Företaget Powernet i Stockholm blev exempelvis uppringt åtta (8) gånger under samma dag, och som om detta inte vore nog, så ringde han samma dag även upp Flashback vid två tillfällen, samtliga gånger dagtid.

Men tokigheterna slutar inte här ...

Privatpersoner som i april besökt kommunen för att titta igenom handlingarna har nekats, och hänvisats till Lennarth Eriksson som då hänvisat dem till att göra en skriftlig begäran först. När detta gjorts, har de fått avslag.

I ett brev till en av de personer som ansökt om att få ut handlingar skriver Lennarth Eriksson bland annat:

"Enligt 7 kap 16 § sekretesslagen gäller sekretess för person-
uppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att
uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om förbud att lämna ut
personuppgifter. Bestämmelsen är tillämplig hos sådana myndigheter
som är personuppgiftsansvariga eller som annars har till tillgång
till personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är
i livet. Enligt paragrafen föreskrivs ett generellt förbud att
lämna ut personuppgifter, om det kan antas att ett utlämnande
skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgifts-
lagen.

Enligt personuppgiftslagen 33 § är det förbjudet att till tredje
land föra över personuppgifter som är under behandling om landet
inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna.
Förbudet gäller också överföring av personuppgifter för behandling
i tredje land.

Frågan om skyddsnivån är adekvat skall bedömas med hänsyn till
samtliga omständigheter som har samband med överföringen. Särskild
vikt skall läggas vid uppgifternas art, ändamålet med behandlingen,
hur länge behandlingen skall pågå, ursprungslandet, det slutliga
bestämmelselandet och regler som finns för behandling i det tredje
landet."

"Det kan med fog antas att XXX ur akten kommer att publicera namn
och personuppgifter på enskilda personer och information om
företag på någon av de angivna hemsidorna.

De personer som kommer få tillgång till informationen kommer att
finnas i länder utanför EU det vill säga "tredje land" om landet
har en "adekvat skyddsnivå". Naturligtvis blir det i praktiken
mycket svårt att uppfylla lagens krav på "adekvat skyddsnivå" om
någon loggar in från ett land i Sydamerika, Afrika eller Asien.

Utredningen i ärendet ger stöd för att ett utlämnande av
handlingarna i akten KS 1999.606.109 till XXX skulle kunna medföra
att uppgifterna behandlas i strid mot 7 kap 16 § sekretesslagen
och 33 § personuppgiftslagen. Sekretess gäller därför för person-
uppgifterna i dessa handlingar.

På grund av det anförda lämnas inte någon av de begärda uppgifterna
ut till XXX.

Den som är missnöjd med detta beslut kan enligt 15 kap 7 §
sekretesslagen överklaga beslutet skriftligen hos Kammarrätten inom
tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet.
Skrivelsen skall inges till Karlskrona kommun.

Karlskrona den 9 april 2001

Lennart Eriksson
Kommunjurist"

En kort summering av vad Eriksson här skriver är att privatpersoner inte kan få ut de önskade handlingarna. Som orsak anger han att ifall privatpersoner lägger upp något namn som finns i någon av de nämnda handlingarna så vore det ett brott mot personuppgiftslagen (PuL).

Till Flashback skriver Lennarth Eriksson parallellt i ett annat brev att denna handling inte ens existerar, och att Flashback fått samtliga handlingar som vi efterfrågat. Det faktum att han själv är under granskning, gör att han även bryter mot förvaltningslagens bestämmelser om jäv. Extra anmärkningsvärt blir det då vi redan uppmärksammat honom om detta i en skrivelse skickad till kommunen den 5 februari 2001, (en skrivelse som inte heller existerar enligt Eriksson?).

Dessutom bör det påpekas att tryckfrihetsförordningen föreskriver att ifall viss uppgift i en handling inte kan lämnas ut på grund av sekretess, så måste resten av handlingen lämnas ut. Detta innebär att närhelst sekretess enligt sekretesslagen 7:16 tillämpas, skall personuppgiften ifråga strykas över och resten av handlingen lämnas ut.

Nedan följer den senaste månadens brevväxling mellan Flashback och Karlskrona kommun.

BREV TILL KARLSKRONA KOMMUN FRÅN FLASHBACK

Stockholm 010205

Karlskrona kommun
Östra Hamngatan 7 B
371 32 Karlskrona

Ärende: Utbekommande av allmänna handlingar

Jag önskar att ni en extra gång kontrollerar er lista över diarie-
utdrag eller annan förteckning utvisande samtliga kommunala
handlingar, vare sig dessa är skrivelser, protokoll, anteckningar,
räkningar eller annat och vare sig de är inkomna eller upprättade hos
kommunen, som direkt eller indirekt berör eller har anknytning till
Flashback eller till nationalsocialistisk fronts hemsida.

Det förefaller nämligen som vissa handlingar "glömts" i diarienr
KS 1999/0606. Material som är skickade i kommunens namn, och som inte
stämmer in med era beskrivningar.

Jag önskar även en lista över diarieutdrag eller annan förteckning
utvisande samtliga kommunala handlingar, vare sig dessa är skrivelser,
protokoll, anteckningar, räkningar eller annat och vare sig de är
inkomna eller upprättade hos kommunen, som direkt eller indirekt berör
eller har anknytning till Flashback eller till nationalsocialistisk
fronts hemsida, gjorda efter 28 oktober 1999.

Jan Axelsson

Flashback Media Group AB
Att: Jan Axelsson
Box 260 67
100 41 StockholmBREV TILL KARLSKRONA KOMMUN FRÅN FLASHBACK (PÅMINNELSE)

Stockholm 2001-03-26

Karlskrona kommun
Östra Hamngatan 7 B
371 32 Karlskrona


Ärende: Utbekommande av allmänna handlingar

Jag skrev till er den 5 februari med en begäran om förteckning över
och kopior av vissa handlingar. Det är nu sju veckor sedan jag begärda
dessa handlingar. Ni har ännu inte svarat. I syfte att underlätta er
handläggning av ärendet, bifogar jag er förteckning över de handlingar
jag redan fått.

Jag erinrar att ärenden om att utbekommanden av allmänna handlingar
skall handläggas skyndsamt, och att en handläggningstid på flera
veckor är enligt ett flertal JO-utlåtanden, inte acceptabel.

Jan Axelsson

Flashback Media Group AB
Att: Jan Axelsson
Box 260 67
100 41 StockholmBREV TILL FLASHBACK FRÅN KARLSKRONA KOMMUN

Jan Axelsson

Er brev 2001-03-26 till Karlskrona kommun om utbekommande av
allmänna handlingar

Vi har den 22 februari 2001 skickat ett paket med samtliga de
handlingar i ärendet som vi har kunnat hänföra till Er begäran.

Vill Ni vara vänlig och precisera de handlingar som Ni saknar.

Var vänlig ange datum, avsändare och/eller mottagare, ärendemening
och/eller vad handlingen innehåller för information. När vi fått
dessa uppgifter skall vi fortsätta sökandet efter de specifika
handlingar som Ni angivit.

Kommunledningsförvaltningen
RegistratorBREV TILL KARLSKRONA KOMMUN FRÅN FLASHBACK

Stockholm 2001-04-06

Karlskrona kommun
Östra Hamngatan 7 B
371 32 Karlskrona

Ärende: Utbekommande av allmänna handlingar

Som svar på min begäran 2001-03-26 om kopior av vissa handlingar, ber
ni mig "och precisera de handlingar" som jag saknar och att "ange
datum, avsändare och/eller mottagare, ärendemening och/eller vad
handlingen innehåller för information", för att ni ska kunna hitta
handlingarna ifråga.

Till en början vill jag påpeka att uttrycket på korrekt svenska är
"vill ni vara vänlig att precisera". Uttrycket "vill ni vara vänlig å
precisera" är slang som har kommit in i språket från norskan, men
förekommer inte i skrift. Uttrycket "vill ni vara vänlig och
precisera" hör inte till svenska språket alls och förekommer endast
bland halvanalfabeter. Ifall Karlskrona kommun står bakom den anonyma
brevskrivarens skolgång, är detta ännu ett tecken på att kommunen
borde ägna mer resurser åt sina lagstadgade kärnaktiviteter istället
för åt saker som den inte har med att göra.

I sak vill jag anmärka att jag inte möjligen kan ange avsändare,
mottagare, "ärendemening" (ni menar väl "ärendebeteckning") eller vad
handlingarna innehåller utan att känna till handlingarna. Min begäran
om kopior beror just på att jag inte känner till vad handlingarna
innehåller. För att undvika denna Moment-22 situation ska jag
formulera om min begäran enligt följande:

Jag ber om kopior av samtliga handlingar, vare sig dessa är
upprättade inom kommunen eller inkomna, som är daterade mellan
1999-01-01 och dagens datum och som innehåller något eller fler av
orden "Flashback", "NSF", "nationalsocialistisk", "internet" eller
"hemsida", vare sig de är diarieförda eller ej, med undantag för de
handlingar som ni redan har tillställt mig kopior av.

Jag förstår och accepterar att en sökning som denna kan ta viss
tid. I utbyte mot att ni får ta den tid ni behöver för sökningen,
begär jag att ni skickar de begärda kopiorna till mig allt eftersom
ni hittar dem, istället för att avvakta till dess att sökningen är
slutförd och skicka allt i en bunt.

För varje handling som inte lämnas ut i sin helhet önskar jag ett
skriftligt och motiverat beslut samt kopia av de delar av handlingen
som inte berörs av beslutet.

Jag vill ta tillfället i akt för att erinra er om att obstruktions-
taktik inte är det rätta sättet att hantera den uppkomna situationen.
Ni är enligt lag skyldiga att diarieföra samtliga handlingar, med
undantag för handlingar som bevaras på sådant sätt att de lätt kan
hittas. Detta är ert moment-22: om ni inte har diariefört de
handlingar som jag nu begär och inte heller lätt kan hitta dem, har
ni brutit mot lagen. Därutöver bör ni hålla i åtanke att jag når
fler än 100 000 människor i Sverige med mitt nyhetsbrev och befinner
mig således i den unika situationen att kunna begära uppgifter om
handlingar från deras respektive avsändare, och att därigenom i viss
mån kunna kontrollera sanningshalten i era svar till mig. Med andra
ord tror jag att det vore oklokt av er att inte hantera detta ärende
helt enligt reglerna.

Slutligen, med anledning av ert senaste brev, vill jag be er avsluta
era skrivelser till mig med namnteckning och namn. Anonym myndighets-
utövning är ett okänt begrepp i detta land och skrivelser som slutar
med "registrator" utan namn eller namnteckning får därför inte före-
komma.

Med vänlig hälsning

Jan Axelsson

Flashback Media Group AB
Att: Jan Axelsson
Box 260 67
100 41 StockholmBREV TILL FLASHBACK FRÅN KARLSKRONA KOMMUN

Dnr KS 1999.606.109

Till
Jan Axelsson
Box 260 67
100 41 Stockholm

Ärende: Tidigare utbekomna allmänna handlingar

Ni har den 22 februari 2001 fått Er tillsänt samtliga handlingar (c:a
300 sidor) som vi har kunnat hänföra till Er begäran. Ni återkom i
ärendet den 26 mars 2001. Som svar på Er skrivelse den 27 mars 2001
bad vi om precisering från Er sida av de handlingar Ni saknade. Ni har
i Er skrivelse den 6 april upprepat er begäran om att utfå ytterligare
handlingar.

Karlskrona kommun har i görligaste mån försökt tillmötesgå Er och har
därför kopierat och översänt över 300 sidor med information av det Ni
begärt.

På det knappa underlag Ni bidragit med kan vi inte lokalisera
ytterligare information.

På grund av det anförda föranleder Era skrivelser för närvarande ingen
ytterligare åtgärd från kommunens sida.

Karlskrona den 10 april 2001

Lennarth Eriksson
Kommunjurist

Fortsättning följer ...