Flashback har begärt att få ut samtliga handlingar från Karlskrona kommun som berör Flashback. Men nu försöker kommunen hindra Flashback från att granska materialet. Till Sydöstran säger kommunjurist Lennarth Eriksson "Innan vi lämnar ut uppgifterna måste vi ta reda på i vilket syfte de skall användas. Axelsson måste precisera sitt syfte." (sic).

Redan i december kontaktades Karlskrona kommun med en begäran om att lämna ut ärendelistan från kommunen som visade samtliga handlingar där Flashback, indirekt eller direkt berördes.

Kommunjurist Lennarth Eriksson skickade en diarielista där 61 handlingar från 1999 till slutet av 2000 på något sätt berörde Flashback. Det är polisanmälningar, "gratulationskort", e-post med mera.

Karlskrona kommuns svar till Flashback:

Ärende: Utbekommande av allmänna handlingar

I sekretesslagen förekommer två typer av skaderekvisit, ett "rakt" som innebär presumtion för offentlighet och ett "omvänt" som innebär presumtion för sekretess. Det raka skaderekvisitet innebär att tillämparen kan göra sin bedömning inom ganska vida ramar. Avsikten är att skadebedömningen i dessa fall i huvudsak skall kunna göras med utgångspunkt i själva uppgiften. Det innebär att frågan om sekretess gäller eller inte i första hand inte behöver knytas till en skadebedömning i det enskilda fallet. Avgörandet är istället om uppgiften som sådan är av den arten att ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för det intresse som skall skyddas genom bestämmelsen. Om uppgiften är sådan att den genomsnittligt sett måste betraktas som harmlös, skall den falla utanför sekretessen. Skulle uppgiften å andra sidan vara av sådant slag att den lätt kan komma att missbrukas, skall den i de flesta fall vara omfattad av sekretess. Avgörande betydelse bör som regel tillmätas arten av den uppgift som efterfrågas. Det innebär att man sällan behöver frångå den till offentlighetsprincipen hörande grundsatsen att den som begär att få ta del av en uppgift hos en myndighet inte skall behöva legitimera sig och tala om varför han vill ta del av uppgiften ifråga.

Konstruktionen med skaderekvisit innebär emellertid att frågan om vem som begär en uppgift eller ändamålet med begäran kan få betydelse när sekretessfrågan skall avgöras. Avsikten är emellertid inte att tjänstemannen normalt skall försöka utröna om omständigheter av nu nämnt slag föreligger i ett visst utlämnandefall.

I lagens förarbeten har sagts att det inte kan anses stötande från offentlighetssynpunkt att ställa den som begär att få ut en viss uppgift inför valet att antingen avstå från uppgiften eller tala om vem han är och vilket ändamål han har med begäran. I sammanhanget bör också nämnas att myndigheten i fall som här avses kan eliminera skaderisken genom att ställa upp ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna en uppgift vidare eller nyttja den.

Det som nu sagts i det föregående tar närmast sikte på skadebedömningen vid utlämnande av en särskild uppgift, men det har i stort sett sin giltighet också ifråga om ett massuttag. Situationen är emellertid här i viss mån en annan så till vida att den berörda tjänstemannen av naturliga skäl inte kan bilda sig en uppfattning om den särskilda skaderisk som kan vara förbunden med en enskild uppgift. Å andra sidan har han alltid kännedom om beställarens identitet och ofta om dennes avsikt med uppgifterna. Dessa kunskaper i förening med en bedömning av den skaderisk som typiskt sett är förbunden med uppgifterna av det slag som avses med beställningen bör enligt vad föredragande statsrådet uttalade vid lagens tillkomst i de allra flesta fall ge fullt tillräckligt underlag för bedömningen av om sekretessregleringen skall anses hindra ett utlämnande eller inte.

Med beaktande av vad som anförts i det förevarande är det önskvärt att Karlskrona kommun får information om varför Ni vill ta del av de uppgifter som Ni begär och vad de skall användas till. Särskilt med tanke på materialets omfång ser vi gärna att Ni preciserar Er mera i detalj angående vilka uppgifter Ni önskar få del av.

Karlskrona den 1 februari 2001

Lennarth Eriksson
Kommunjurist

Flashbacks svar till Karlskrona kommun:

Stockholm 010205

Ärende: Utbekommande av allmänna handlingar

Jag har tagit del av ert allmänna utlägg om hypotetisk sekress för de uppgifter jag begärt. Som svar på er förfrågan får jag upplysa om följande:

Jag önskar ta del av allt det begärda materialet. I syfte att bereda kommunen möjlighet att ange vad den betraktar som känsligt material ur seretessynpunkt och varför, kommer jag f.n. inte att ange mitt syfte med min begäran om utlämnande av handlingarna. På så sätt får kommunen tillfälle att precisera sin ståndpunkt och eventuellt få den prövad av domstol. Jag vill dock erinra att även i det fall att viss uppgift i viss handling anses omfattas av sekretess, är myndigheten skyldig att tillhandahålla resten av handlingen. Jag förväntar mig således kopior av samtliga de begärda handlingarna, där de delar som eventuellt omfattas av sekretess täckts över vid kopieringen.

Jag vill även erinra om att ett eventuellt beslut att helt eller delvis avslå min ansökan måste motiveras på ett sådant sätt att det klart framgår vad för slags uppgifter som omfattas av sekretess för varje handling och varför. En motivering som t.ex. lyder "Axelssons begäran avslås beträffande handling X enligt sekretesslagen n kap n § med avseende på namnuppgifter enär det kan antas att xxxxx och beträffande handling Y enligt n kap n § sekretesslagen med avseende på uppgifter som rör kommunens affärs- och driftsförhällanden enär yyyy" uppfyller lagens krav, medan en allmän motivering som inte ger tillräckligt underlag för ett konkret överklagande, t.ex. "Axelssons begäran avslås beträffande de icke utlämnade (delar av) handlingarna enär uppgifterna däri omfattas av sekretess" vore i strid mot förvaltningslagens bestämmelser.

Slutligen, med anledning av att detta ärende handläggs av Lennart Eriksson, som själv berörs av innehållet i de begärda handlingarna, vill jag erinra om förvaltningslagens bestämmelser om jäv.

Jan Axelsson

Flashbacks svar till Karlskrona kommun - del 2:

Stockholm 010205

Ärende: Utbekommande av allmänna handlingar

Jag önskar att ni en extra gång kontrollerar er lista över diarieutdrag eller annan förteckning utvisande samtliga kommunala handlingar, vare sig dessa är skrivelser, protokoll, anteckningar, räkningar eller annat och vare sig de är inkomna eller upprättade hos kommunen, som direkt eller indirekt berör eller har ankytning till Flashback eller till nationalsocialistisk fronts hemsida.

Det förefaller nämligen som vissa handlingar "glömts" i diarienr KS 1999/0606. Material som är skickade i kommunens namn, och som inte stämmer in med era beskrivningar.

Jag önskar även en lista över diarieutdrag eller annan förteckning utvisande samtliga kommunala handlingar, vare sig dessa är skrivelser, protokoll, anteckningar, räkningar eller annat och vare sig de är inkomna eller upprättade hos kommunen, som direkt eller indirekt berör eller har ankytning till Flashback eller till nationalsocialistisk fronts hemsida, gjorda efter 28 oktober 1999.

Jan Axelsson