Den så kallade "Flashback-affären" är nu inskickad till Konkurrensverket för granskning. På Konkurrensverkets webbplats (http://www.kkv.se) kan man under rubriken "konkurrensbegränsande samarbete" bland annat läsa:

"Samarbete mellan företag är förbjudet om syftet eller resultatet är att konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids på ett märkbart sätt."
"Konkurrensverket har i ett allmänt råd, KKVFS 1999:1, angivit hur verket tolkar begreppet märkbart sätt. Exempel på konkurrensbegränsande samarbeten är: Diskriminering. Om vissa kunder diskrimineras i förhållande till andra kunder, är detta konkurrensbegränsande och därmed förbjudet. "
Nedan följer Flashbacks anmälan till Konkurrensverket:

Till

Konkurrensverket
103 85 Stockholm
Telefon: 08-700 16 00

Klagomål

Klagande:

Flashback Media Group AB

Ombud:

Advokat Nils Hillert, Box 195 79, 104 32 STOCKHOLM

Motparter:

Tele1 Europe AB
556543-0955
Positionen 146
115 74 STOCKHOLM
Telefon: 08-5631 0000
E-post: tele 1@tele1europe.se

KPNQwest Assets Sweden AB
556563-7013
Box 23163, 104 35 STOCKHOLM
Telefon: 08-3176 40
E-post: info@kpnqwest.se

MCI Worldcom AB
556489-1009
Box 4127
171 04 SOLNA
Telefon: 08-566 170 00
E-post: kundkontakt@worldcom.se

UUNET Sweden AB
556465-4654
Box 4127
171 04 SOLNA
Telefon: 08-566 170 00
E-post: hakan.redtzer@uunet.se

Telenordia AB
556511-9822
Årstaängsvägen 11 A
117 43 STOCKHOLM
Telefon: 08-587 870 00
E-post: elisabet.jarstrand@telenordia.se

PI.SE AB
556496-5944
Box 24134
104 51 STOCKHOLM
Telefon: 08-459 94 00
E-post: adm@pi.se

Internet 5 AB
556527-6994
Box 4048
102 61 STOCKHOLM
Telefon: 08-509 030 00
E-post: natet@internet5.net

Global Tele Systems (Sverige) AB
556560-7453
Långgatan 19
541 30 SKÖVDE
Telefon: 0200-890 890
E-post: info@gts.com

Global One Services AB
556450-1590
Albygatan 109 A
171 18 SOLNA
Telefon: 08-519 131 00
E-post: info.se@globalone.net

Arrowhead AB
556463-7683
Kammakargatan 62
111 24 STOCKHOLM
Telefon: 020-110 20 30
E-post: info@arrowhead.se

Tele 2 AB
556267-5164
Box 62
164 94 KISTA
Telefon: 08-562 640 00
E-post: info@tele2.se

Telia Företag AB
556240-6396
Fabriksrvägen 8
131 90 NACKA
Telefon: 08-90 100
E-post: kundtjanst-foretag@telia.se

Bahnhof Internet AB
556493-2282
Trädgårdsgatan 5 A
753 09 UPPSALA
Telefon: 018-490 44 00
E-post: info@bahnhof.se

AT&T Global Network Services Sweden AB
556529-2041
Isafjordsgatan 39
164 92 KISTA
Telefon: 08-793 10 00
E-post: seignhd@se.ibm.com

Sonera Sverige AB
556476-3133
Box 1107
164 22 KISTA
Telefon: 08-50 60 30 00
E-post: customerservice@sonera.se

Saken:

Hemställan om åläggande avseende missbruk av dominerande ställning enligt 19 och 23 §§ konkurrenslagen.

Hemställan:

Som ombud för Flashback Media Group AB får jag hemställa att konkurrensverket jämlikt 19, 23 och 57 §§ konkurrenslagen vid vite av kraftfullt verkande belopp ålägger rubricerade bolag att på marknadsmässiga villkor erbjuda Flashback Media Group AB (Flashback) access till Internet.

Bakgrund:

Flashback bedriver huvudsakligen publicistisk verksamhet bestående av utgivning av papperstidningar samt digitala nyhetsbrev över Internet. Flashback är registrerad som periodisk skrift. Under fyra års tid (fram till oktober 2000) bedrev även Flashback verksamhet såsom Internetleverantör i Sverige. Detta innebar att Flashback från olika leverantörer köpte Internetkapacitet och i sin tur sålde denna vidare till sina kunder. Flashback erbjöd sina kunder Internetabonnemang, e-postadresser och möjligheten att lägga upp egna hemsidor. Flashback var först i Sverige med att erbjuda gratis Internetuppkopplingar, vilket skapade stor uppmärksamhet i medierna. På den tiden kostade Internetabonnemangen hos de övriga operatörerna fortfarande omkring 150 kronor i månaden. Flashback bedriver därutöver viss förmedling av billiga telefonitjänster.

Flashback har genom åren många gånger väckt debatt i olika frågor rörande Internet och yttrande- och informationsfrihet. Flashback lockade på kort tid till sig allt fler kunder som sympatiserade med Flashbacks grundsyn, eller helt enkelt ville ha ett billigt och enkelt alternativ till de stora bolagen. Dessutom var Flashbacks Internettjänst snabbare och driftsäkrare än många andra Internetleverantörers. Då Flashback stängdes av från Internet hade man vuxit till att ha närmare 5.000 st Internetkunder. Flashbacks nyhetsbrev har i dag mer än 100.000 st fasta prenumeranter.

Under våren 2000 sades Flashbacks Internetleverantör, Powernet, upp avtalet med Flashback. Bakgrunden till uppsägningen var att en av Flashbacks kunder hade upplåtit sin hemsida till Nationalsocialistisk Front. Då hemsidan varken stred mot svensk lag (vilket även polis och åklagare konstaterade efter en polisanmälan) eller Flashbacks avtal med den aktuella kunden hade Flashback ingen möjlighet att stänga sidan. Flashbacks eget avtal sades därför upp till utgången av september månad 2000.

Flashback började därför begära in offerter från ett flertal andra Internetleverantörer. De flesta tillfrågade företag lät meddela att man inte hade för avsikt att leverera Internetkapacitet till Flashback. Ett par mindre leverantörer var under en tid intresserade av att träffa avtal med Flashback men backade ur efter påtryckning från ägare eller större konkurrenter. I två fall ingicks avtal med nya Internetleverantörer. Avtalen med dessa bolag, Air2net och Telebudget, bröts emellertid efter att deras respektive huvudleverantörer KPNQwest (Air2net) och Tele1 Europe (Telebudget) uttryckligen ställt ultimatum innebärande att samtliga dessa bolags kunder skulle komma att stängas av från Internet om de levererade Internetkapacitet till Flashback. Under diskussionerna rörande avtalet med Air2net bekräftade KPNQwests vd Anders Öhnfeldt för Flashback att de beslutat att inte acceptera att någon av deras underleverantörer skulle leverera Internetkapacitet till Flashback samt att detta beslut fattats efter att frågan diskuterats med den överlägset största aktören på den svenska marknaden, MCI Worldcom/UUNET. I ett tredje fall stängde Internetleverantören Internet 5 helt sonika av Flashback då de fått kännedom om att deras underleverantör (Webbyrån Frambak bakfram) upplåtit Internetkapacitet till Flashback.

De bolag som angivits som motparter i detta klagomål har ombetts lämna offert till Flashback. Samtliga dessa bolag har emellertid förklarat att man inte hade för avsikt att erbjuda Flashback access till Internet så länge Flashback fortsätter med sin verksamhet som Internetleverantör. Bortsett från några korta perioder har därför Flashback och deras kunder stängts av från Internet sedan början av oktober månad 2000. Detta innebar att samtliga webbsidor stängdes. Dessutom fråntogs Flashbacks kunder möjligheten att ta sig ut på Internet och skicka e-post. Flashback fråntogs även möjligheten att via Internet komma i kontakt med nya telefonikunder (de billiga telefonabonnemangen byggde på låga kostnader bland annat genom att förmedlingen endast skedde via Flashbacks hemsida). Vidare har utgivningen av Flashbacks nyhetsbrev försvårats avsevärt. Utgivningen sker nu provisoriskt genom tillfälliga uppkopplingar mot Internet genom andras Internetabonnemang.

Dominerande ställning:

Under slutet av 1990-talet togs kontrollen över Internet, på gott och ont, allt mer över av kommersiella krafter. Flertalet mindre Internetleverantörer köptes upp, och kvar blev endast ett fåtal aktörer. I Sverige finns i dag flera hundra olika Internetleverantörer men samtliga måste, för att kunna bedriva verksamhet som Internetleverantör, vara kopplade mot den nationella Internetknutpunkten (även kallad D-GIX:en) som drivs av bolaget Netnod AB. Enligt Netnods webbsida (webbadress: http://www.netnod.se) finns det sammanlagt 37 företag anslutna, men av dessa bolag är ett flertal numera uppköpta av större konkurrenter, alternativt är bolag som inte i sin tur återförsäljer Internetkapacitet. Totalt finns färre än 20 företag som säljer Internetkapacitet till svenska kunder. Dessa kontrollerar tillsammans den svenska delen av Internet. Övriga Internetleverantörer i Sverige för sin Internettrafik direkt eller indirekt levererad via något av dessa företag. Flashback är således för sin verksamhet som Internetleverantör helt beroende av ett avtal med något av dessa bolag eller deras återförsäljare.

Samtliga bolag som angivits som motparter i denna skrivelse är anslutna till den nationella Internetknutpunkten. I praktiken kan dessa bolag gemensamt se till att en konkurrent, som i detta fall Flashback, fråntas access till Internet. Flashback har inte kunnat utreda exakt vilka andelar av marknaden respektive bolag har. Även Netnod uppger sig sakna denna information. Enligt obekräftade uppgifter har emellertid MCI Worldcom tillsammans med UUNET (mellan vilka bolag det enligt uppgift föreligger ett koncernförhållande) ensamt mer än 40 procent av marknaden och har således möjligen ensamt en dominerande ställning. Bland de övriga motpartsbolagen finns alla de övriga större Internetleverantörerna i Sverige. Det föreligger således ingen tvekan om att dessa bolag sammantaget har en dominerande ställning på marknaden.

Relevant marknad:

Den relevanta marknaden kan definieras som "Försäljning av Internetkapacitet i Sverige".

Missbruk:

Svenska Operatörers Forum är ett samarbetsorgan för de stora Internetleverantörerna i Sverige. I Svenska Operatörers Forum (SOF) ingår enligt uppgift bland annat följande representanter:

Olof Hallström, Tele 2

Peter Fossberg, Tele1 Europe

Åke Florestedt, UUNET

Fredrik Nyman, Bredbandsbolaget

Olle Thylander, SUNET

Lars-Johan Liman, KTHNOC/IKU

Bengt Görden, KTHNOC

Mikael Abrahamsson, Arrowhead

Anne-Marie Eklund-Löwinder, IT-kommissionen

Gert Åhlen, Telia/Skanova

Fredrik Widell, KTHNOC

Paul Acardi, GTS/Ebone

Björn Carlsson, GTS/Ebone

Staffan Hagnell, IIS

Fredrik Lindgren, Sonera

Helene Ålander, GTS

Jan Seman, AT&T

Mats Dufberg, NIC-SE

Johan Gavelin, PI.SE

Hans Wallberg, Netnod

LM Jogbäck, Tele2

Patrik Fältström, IESG

Per-Olof Josefsson, Tele 2

Olika medlemsbolags representanter har i media bekräftat att de konkurrerande Internetleverantörerna under 2000 diskuterat Flashback inom ramen för Svenska Operatörers Forum (SOF), bland annat vid ett möte den 17 oktober 2000 (anmärkningsvärt är emellertid att diskussionen rörande Flashback inte finns med i varken protokollet eller bland minnesanteckningarna från mötet). Som angivits ovan har Flashback också fått bekräftelser av att direkta kontakter (även utanför branschorganisationen) förevarit mellan de större konkurrenterna rörande frågan om hur man skulle agera gentemot Flashback. De kontaktpersoner hos flera av de Internetleverantörer Flashback varit i kontakt med har också givit uttryck för uppfattningen att man i princip inte har någonting emot att teckna avtal med Flashback, men att man är förhindrad till detta på grund av principbeslut hos den högsta ledningen. De mindre Internetleverantörer som inte velat finna sig i detta agerande har framgångsrikt utsatts för påtryckningar från sina större konkurrenter att inte teckna avtal med Flashback.

Flashback har aldrig tidigare haft några problem med att hitta intresserade leverantörer, utan tvärtom kunnat förhandla till sig tämligen fördelaktiga priser. Redan mot bakgrund av vad som anförts ovan är det uppenbart att konkurrenternas plötsliga samtida vägran att tillhandahålla Internetkapacitet till Flashback inte har sin grund i självständiga ställningstaganden från de olika bolagen, utan tvärtom är resultatet av ett direkt samordnat agerande dem emellan. Denna samordning har skett såväl genom branschorganisationen SOF som genom direkta kontakter mellan de konkurrerande bolagen. Man måste i sammanhanget konstatera att det funnits ett uttalat syfte från de konkurrerande Internetleverantörerna att stänga av Flashback från Internet och att detta syfte vore förfelat om inte alla konkurrerade bolag agerade på samma sätt. Genom det samordnade agerandet har man också gemensamt sett till att Flashback stängts av från Internet. Efter avstängningen har Flashback fått erbjudanden av konkurrerande Internetleverantörer om att sälja sina kunder. Någon försäljning har inte varit aktuellt från Flashbacks sida.

Mot bakgrund av motparternas (i vart fall tillsammans) dominerande ställning på den aktuella marknaden har den leveransvägran man gemensamt utsatt den mindre konkurrenten Flashback för varit otillåten och såsom missbruk stridande mot förbudet i 19 § konkurrenslagen. Några objektivt godtagbara skäl för denna leveransvägran har inte förelegat. Vid bedömningen av om förfarandet utgör missbruk måste i sammanhanget hänsyn tas till att motparterna gemensamt kontrollerar en för den mindre konkurrenten Flashback nödvändig facilitet, nämligen den tekniska utrustning som ger tillgång till Internet. Genom det beskrivna agerandet har man tvingat den mindre konkurrenten Flashback att upphöra som Internetleverantör och tvingat de av Flashbacks cirka 5 000 st kunder som fortsättningsvis ville ha tillgång till Internet att vända sig till någon av de andra Internetleverantörerna, i många fall till högre priser och sämre driftsäkerhet och kvalité. Agerandet har således begränsat konkurrensen till nackdel för konsumenterna.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan strider motparternas leveransvägran gentemot Flashback mot förbudet i 19 § konkurrenslagen varför skäl för åläggande enligt 23 § föreligger.

Stockholm den 7 februari 2001

Nils Hillert

Bilagor:

Information från Netnod AB:s hemsida

Information från Svensk Internet Operatörs Forums hemsida

Kopior av skriftliga bekräftelser, i de fall sådana erhållits, från konkurrerande Internetleverantörer (MCI Worldcom/UUNET, Telia, Tele 2, Telenordia, Tele1 Europe och Sonera) med innebörd att de inte har för avsikt att teckna avtal med Flashback