Följande fax har skickats till Karlskrona kommun:

Karlskrona kommun
kommunfullmäktigen
Östra Hamngatan 7 B
371 32 Karlskrona

Anmälan om missförhållanden inom kommunstyrelsen och begäran om kopior av allmänna handlingar.

Jag har på olika sätt blivit uppmärksammad på att kommunstyrelsens vice ordförande Björn Fries och kommunjuristen Lennarth Eriksson har under den senaste tiden bedrivit kampanj mot internetleverantören och -förläggaren Flashback i Stockholm. Vidare har Björn Fries agerat mot Nationalsocialistisk fronts websida i USA bland annat genom att utöva påtryckningar på NSFs amerikanska internetleverantör med hjälp av svenska konsulatet. Det är uppenbart av Brörn Fries egna yttranden i pressen att han har bedrivit denna kampanj från kommunkontoret, under tjänstetid, med kommunens medel och, åtminstone delvis, i kommunens namn.

Jag har sökt igenom kommunfullmäktiges senaste sammanträdesprotokoll, men inte kunnat hitta något beslut som bemyndigar Fries och Eriksson att föra dessa kampanjer.

Kommunens och kommunalrådens befogenheter regleras klart i kommunallagen. Kommunaltjänstemännens befogenheter regleras vanligen i kommunalförordningar, men kan aldrig överskrida kommunens befogenheter. Utövandet av påtryckningar mot diverse företag i syfte att begränsa somliga individers grundlagsskyddade yttrandefrihet och kväsa fullt lagliga publikationer ingår säkert inte i kommuners eller kommunaltjänstemännens befogenheter. Enligt min mening har Fries och Eriksson full rätt att agera politiskt i dessa frågor på sin fritid och hemifrån, men överskrider grovt sina befogenheter när de agerar under tjänstetid och från kommunalkontoret och/eller i kommunens namn.

Vidare anser jag att brukandet av kommunens resurser för dessa ändamål är olovligt, olagligt och ett straffbart brott. Oavsett om det rör sig om några hundratals kronor i lönekostnader och telefonsamtal eller om betydande belopp, är kommunens resurser inte avsedda att finansiera enskilda politikers och tjänstemäns privata kampanjer i utomkommunala ärenden. Politiker kan lämpligen föra sådana kampanjer från sina respektive partikontor.

I övrigt, på en mer allmän ton, skulle jag vilja anmärka att det knappast ankommer på kommuner att ifrågasätta och direkt motarbeta grundlagen och riksdagens beslut i frågor av riksintresse. Riksdagen har satt gränserna för yttrandefriheten och polis- och åklagarmyndigheterna har upprepade gånger utrett och konstaterat att publikationerna ifråga var väl inom lagens ram. Under sådana förhållanden bekommer det inte en kommun att dess politiker och tjänstemän sätter sig över de behöriga myndigheterna och söker sätta grundlagen ur spel. Inte helle ankommer det på kommuner att föra utrikespolitik och utöva påtryckningar på utländska företag under skenet av att representera "det officiella Sverige".

Med hänvisning till ovanstående anmäler jag dessa missförhållanden till kommunfullmäktigen för lämpliga åtgärder. Som ni säkert förstår, i den händelse att kommunfullmäktigen inte vidtar några åtgärder, kommer åtminstone det politiska ansvaret för Fries och Erikssons agerande att delas av kommunfullmäktiges ledamöter.

Vidare, med hänvisning till tryckfrihetsförordningens bestämmelser om offentlighet av allmänna handlingar och diarieföring, ber jag om diarieutdrag eller annan förteckning utvisande samtliga kommunala handlingar, vare sig dessa är skrivelser, protokoll, anteckningar, räkningar eller annat och vare sig de är inkomna eller upprättade hos kommunen, som direkt eller indirekt berör eller har ankytning till Flashback eller till nationalsocialistisk fronts hemsida.

I övrigt vill jag informera er om att jag har upprättat en så kallad spegel av Flashback inklusive Nationalsocialistisk fronts hemsida på internetadressen http://194.109.240.22 och förberett ytterligare ett antal kopior på andra adresser. Jag finner det verkligen sorgligt att en socialdemokrats totalitära agerande har tvingat mig, en uttalad och driven vänsterliberal, att publicera nazistisk propaganda och även behöva betala för att kunna göra det. Tyvärr ser jag inget annat sätt att motverka den uppenbara risken med Björn Fries agerande, nämligen den att "demokrater" i en helt missriktad strid mot nazisterna urholkar och förstör demokratin och gör nazisternas arbete åt dem.

Amsterdam, 2000-12-01

Zenon Panoussis
2e van Swindenstraat 188
1093 XA Amsterdam
Nederländerna