Karlskoga kommun får kritik av justitiekanslern. Kommunen underlät att diarieföra allmänna handlingar. En tjänsteman fick en handling hemsänd till sig själv och när den lämnades in hos kommunen sekretssbelades den. Kommunen glömde dock att diarieföra den.

Kommunen medger att handlingen inte diarieförts på ett korrekt sätt, hur det blev så minns ingen ansvarig. JK nöjer sig med att ge kommunen kritik och godtar kommunens förklaring "även om omständigheterna kan tyckas något besvärande".

Enligt 15 kapitlet i sekretesslagen skall en sekretessbelagd handling som inkommit eller upprättats hos en myndighet utan dröjsmål diarieföras.

Ytterligare information:

Justitiekanslern, Dnr 1309-98-21, Beslut 990910
Telefon: 08-405 10 00

Sekretesslagen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19800100.HTM