Zenon Panoussis (samme man som gjorde scientologibibeln till allmän handling) har lagt ut delar av HSAN-sammanställningen från webbsidan Press.nu på sin egen privata webbsida.

DI driver nu ett ärende mot honom efter det att han något provocerande anmält sig själv till DI. Han är noga med att påpeka att publiceringen har rent "politiska syften".

DI verkar helst inte vilja ta i saken och har skickat ut det på remiss till Tidningsutgivarna, SJF och Pressombudsmannen för synpunkter på hur man skall tolka begreppet "uteslutande journalistiska ändamål", som undantar framställaren av personuppgifter från personuppgiftslagens konsekvenser.

Zenon Panoussis själv är noga med att poängtera att det absolut inte är några "journalistiska ändamål" som ligger bakom hans publicering. I svaren från Tidningsutgivarna och Journalistförbundet går att uttyda en något kylig ton. Här redovisar vi en del ur Tidningsutgivarnas svar till Datainspektionen:

"Vi har i Sverige, av skäl som här knappast behöver redovisas, sökt undvika en ordning där myndigheter och allmänna organ på olika sätt definierar eller certifierar vem som skall få kalla sig "journalist". Så är exempelvis "journalist" ingen skyddad yrkestitel. Det är mot den bakgrunden olyckligt att personuppgiftslagen ger DI rollen att, genom en tillämpning av begreppet "journalistiska ändamål" i 7 § andra stycket, indirekt påta sig rollen som uttolkare och auktorisatör av detta begrepp.

Enligt Tidningsutgivarnas mening bör, så långt möjligt, därför undvikas att försöka uttolka begreppet "journalistiska ändamål". I stället förordas en vidsträckt tolkning utifrån tryck- och yttrandefrihetens syften."

På webbplatsen Press.nu återfinns såväl Datainspektionens remissförfrågan samt Tidningsutgivarnas och Svenska journalistförbundets svar i sin helhet.

För ytterligare information:

Datainspektionen, Dnr 758-99
Telefon: 08-657 61 00

Webbplatsen Press.nu: http://Press.nu