Hösten 1997 tvistade Skattemyndigheten Göteborg och Bilia om ett skatteavdrag på 517 miljoner kronor som blivit underkänt.

För att följa ärendet ville Bilia ta del av all e-post-korrespondens som skett mellan skattemyndigheten och RSV i ärendet, något som de nekades med hänvisning till att ingen myndighet tagit något beslut i arkiveringsfrågan.

Bilias advokater hävdade att det var allmänna handlingar som omfattades av offentlighetsprincipen och överklagade till kammarrätten i Göteborg - som gick på myndigheternas linje - och slog fast att de begärda handlingarna var att anse som allmänna endast om de tagits om hand för arkivering. Kammarrättens beslut överklagades till Regeringsrätten som gav Bilia rätt.

I sin dom fastslår Regeringsrätten att en myndighet omedelbart måste ta ställning i arkiveringsfrågan om någon begär ut elektroniska dokument, samt att samtliga handlingar, sånär som en revisorspromemoria var att betrakta som allmänna med hänvisning till 2 kap. 3§ och 6§ Tryckfrihetsförordningen.

Ytterligare information:
Regeringsrättens dom 1999-07-14: Mål: 4656-1998 och 3134-1998