Skolverket har kontaktat Flashback och velat att vi skall lämna ut uppgifter angående våra medarbetare. Vi vill därför uppmärksamma våra läsare om att vi givetvis inte lämnar ut några uppgifter om er, oavsett vem det är som frågar.

Skolverkets brev:

Enhet för prov och fristående skolor. 1998-12-18. Dnr 1998:3313

Sekretessbelagt prov på INTERNET

Skolverket har kunnat konstatera att det nationella kursprovet för kurs E höstterminen 1998 finns på INTERNET under adressen: www.flashback.se/fna/fna114.shtml

Provet är sekretessbelagt till och med den 4 maj 1999, vilket föranleder Skolverket att agera med utgångspunkt i att ett sekretessbrott kan ha begåtts (Brottsbalken 20 kap. 3 §). Det innebär att Skolverket vill ha uppgift om vem eller vilka som har försett INTERNET-redaktionen med provuppgifterna i det nationella kursprovet i matematik för kurs E höstterminen 1998. Skolverket behöver dessa uppgifter för anmälan till åtal samt för yrkande av skadestånd.

Skolverket emotser efterfrågad information omgående.

På Skolverkets vägnar

Birgitta Fredander
Enhetschef

Bengt Fredén
Undervisningsråd

Kopia till
Ann Carlsson Ericsson, Avdelningschef
Göte Appelberg, Chefsjurist
Barbro Wennerholm, Undervisningsråd

Flashbacks svar till Skolverket:

Har mottagit Er skrivelse av den 18 december 1998. Publiceringen och utgivandet av FNA skyddas av tryckfrihetsförordningen. Varje person har därmed rätt att lämna meddelanden och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande genom FNA. Vidare har varje sådan meddelare en grundlagsstadgad rätt till anonymitet. FNA har därmed en straffsanktionerad skyldighet att skydda varje meddelares anonymitet. FNA har för avsikt att fullgöra denna skyldighet.

I tryckfrihetsförordningen stadgas vidare att myndighet eller offentligt organ inte får efterforska vem som lämnat ett meddelande som åtnjuter skydd enligt ovan. Detta förbud är också straffsanktionerat. Så vitt går att bedömma i dagsläget har Birgitta Fredander och Bengt Fredén uppsåtligen efterforskat identiteten hos av tryckfrihetsförordningen skyddad meddelare.

M.v.h.
Jan Axelsson