En privatperson anmälde till Datainspektionen nyligen sin egen hemsida samt Datainspektionens hemsida för brott mot PUL. Nedan följer svaret personen fick från Datainspektionen. Det förefaller onekligen som om de inser att lagen inte är alldeles lyckad.

Din skrivelse beträffande hemsidor på Internet föranleder följande svar.

Angående Datainspektionens Webbplats hänvisar jag Dig till information som inspektionen lagt ut på hemsidan WWW.din.se under rubriken Nyheter.

När det gäller personuppgifter på andra hemsidor vill inspektionen lämna följande upplysning.

Regeringen har den 22 oktober 1998 uppdragit åt Datainspektionen att bl.a. utreda det närmare behovet av att göra undantag från förbudet i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) när det gäller bl.a. överföringar av personuppgifter till tredje land som typiskt sett inte innebär några risker för de registrerade eller det annars mot bakgrund av allmänhetens intresse att sprida och inhämta information det framstår som angeläget att umdantag görs, särskilt i samband med behandling av personuppgifter på Internationella kommunikationsnätverk, t.ex. Internet.

Ert mail föranleder inte någon ytterligare åtgärd.

Sidorna i fråga finns på:
http://www.algonet.se/~stampede/brott.html
http://www.algonet.se/~stampede/brott1.html
http://www.algonet.se/~stampede/din.html

DI:s egen, "brottsliga" sida finns på:
http://www.din.se/direkt1_96.html