MP3 Sverige har stoppat sin webbplats efter att de blivit kontaktade av branschorganisation IFPI som krävt detta.

Nedan följer brevet de fått från IFPI i sin helhet:

Till ansvarig för hemsida: www.mp3sverige.net/com

Angående tillhandahållande av kopierade ljudfiler i Mpeg-3 format via internet.

IFPI svenska gruppen är en branschorganisation som företräder skivbolag och dess rättigheter. Inom ramen för denna verksamhet ingår att kontrollera internet och agera mot de som använder musik på sätt som strider mot upphovsrättslagen.

Då IFPI konstaterat att Ni tillhandahåller kopierade ljudfiler, i Ert fall i Mpeg-3 format, via internet vill IFPI med detta brev informera Er om de rättsregler som är knutna härtill.

Att överföra ett musikverk från fonogram till t ex Mpeg-3 format är att jämställa med kopiering. Detta gäller även överföring av ett musikverk från fonogram till någon form av datalagringsutrymme på Internet. För att kunna tillhandahålla kopierade ljudfiler via internet krävs, enligt upphovsrättslagen, att tillstånd inhämtas från dess rättighetshavare. Utan sådant tillstånd utgör tillhandahållandet ett brott mot upphovsrättslagen.

IFPI vill även göra Er uppmärksam på att medverkan till brott mot upphovsrättslagen är straffbart. Det är därför förbjudet att utbjuda, tillhandahålla m m kopierade ljudfiler via internet, även om dessa är fysiskt lagrade utanför Sveriges gränser.

Brott mot upphovsrättslagen kan efter anmälan från rättighetshavarna, på vars uppdrag IFPI agerar, medföra fängelse upp till två år, böter samt höga skadestånd.

Ni uppmanas härmed att omgående upphöra med att tillhandahålla kopierade ljudfiler via internet.

Det erinras om att IFPI Svenska Gruppen kommer att kontrollera att ovannämnda verksamhet upphör.

Kompletterande upplysningar kan ges av undertecknad på denna e-mail adress eller postadress: IFPI Svenska Gruppen, Box 1008, 171 21 SOLNA.
Tel: 08-7359750 / fax: 08-273745.

Ytterligare information om MP3 Sverige:
http://www.mp3sverige.com
http://www.mp3sverige.net