Det verkar nu som om Happy headshop lagt ned sin verksamhet, och gått under jorden helt. Vi har under veckan även försökt få tag på Mats Öhrnell som driver Happy, men utan resultat. Nedan följer urdrag ur domen mot Happy headshop, samt Happy headshops överklagande.

Svea hovrätts dom mot Happy Headshop:

SVEA Hovrätt
Avd 2

Dom
1996-12-17
Meddelad i Stockholm

Mål nr
B 1663/96

ÖVERKLAGAD DOM Stockholms tingsrätt, avd 13 Underrätt 1996-06-20

Parter (antal tilltalade 1)

Åklagare Klagande: Schultz, Nils-Erik, statsåklagare 9:e åklagarkammaren i Stockholm

Svarande Motpart: Öhrnell, Mats. Försvarare och ombud Hillert, Nils, jur kand Box 19579, 104 32 Stockholm

Saken Förverkande

sid.2

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Med delvis ändring av tingsrättens dom bestämmer hovrätten följande.

1.Hövrätten förklarar de i beslag tagna piporna nr 1-16, 18, 20-39, 41, 43-47, 49, 52, 53, 58, 61-68, 70, 72 och 74 förverkade. Beslag skall bestå. (Beslagsliggare 0221-96-1164).

2.Hovrätten ogillar åklagarens förverkandeyrkande av de i beslag tagna piporna nr 17, 19, 40 42, 48, 50, 51, 54-57, 60, 69, 71 och 73 och häver beslagen av dessa. (Beslagsliggare 0221-96-1164)

3.Hovrätten upphäver tingsrättens beslut om ersättning av allmänna medel till Mats Öhrnell för rättegångskostnader vid tingsrätten.

4.Hovrätten ogillar Mats Öhrnells yrkande på ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader.

sid. 3

YRKANDE I HOVRÄTTEN M M

Åklagaren har yrkat att hovrätten skall bifalla förverkandeyrkandet.

Mats Öhrnell har bestritt och yrkat ersättning för rättegångskostnader i Hovrätten.

UTREDNING I HOVRÄTTEN

Utredningen i hovrätten är väsentligen som vid tingsrätten. Särskilt skall nämnas att de i beslag tagna piporna har förevisats för hovrätten.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Som tingsrätten har anmärkt i den överklagande domen skall åklagarens talan prövas enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Vidare anser hovrätten i likhet med tingsrätten att varje beslagtaget föremål skall ses för sig när det gäller att avgöra om föremålet i och för sig har en sådan särskild beskaffenhet att det kan befaras komma till brottslig användning. Att rökverktygen ingår i en större samling kan dock få betydelse vid bedömningen av frågan i vad mån övriga omständigheter ger stöd för sådana farhågor.

Hovrätten ansluter sig till vad tingsrätten har anfört om att en förutsättning för att en pipa skall kunna förklaras förverkad enligt det tillämpliga lagrummet är att alternativa användningsmöjligheter kan utmönstras som osannolika. Hovrätten anser dock att det därvid saknar betydelse om pipan kan tjäna som
prydnadsföremål eller samlarobjekt. Varje föremål kan ju - beroende på tycke och smak - ges en sådan användning. Däremot fäster hovrätten avseende vid om en pipa typiskt sett är lämpad för cigarettrökning eller annan tobaksrökning.

sid.4

Med hänvisning till vad som anförts finner hovrätten att samtliga pipor utan nr 17, 19, 40, 42, 48, 50, 51, 54-57, 60, 69, 71 och 73 i beslagsprotokollet (jfr fotografierna, tingsrättens aktbilagor 24-28) är av sådan särskild beskaffenhet som förutsätts för att de skall kunna förklaras förverkade enligt det nyss gällda lagrummet.

Av utredningen i målet framgår att piporna salufördes i Mats Öhrnells butik på Götgatan i Stockholm tillsammans med litteratur och tidningar om cannabisharts. Genom vittnesförhöret med Per-Uno Hågestam är klarlagt att personer som Hågestams kollegor från Narkotikaroteln kände igen som narkotikamissbrukare kom och gick, medan beslaget i Öhrnells butik ägde rum.

De förhållanden under vilka de beslagtagna piporna har saluförts av Mats Öhrnell, i förening med den liberala inställning till haschrökning som han redovisade vid förhandlingen här, ger enligt hovrättens mening stöd för att anse att piporna skulle komma till brottslig användning, om de såldes.

På grund av vad som har anförts skall de pipor som åklagarens talan avser utom de pipor som har angetts i det föregående förklaras förverkade.

Vid utgång av prövningen i sak har Mats Öhrnell inte rätt till att få sina rättegångskostnader i målet ersatta av allmänna medel, se rättsfall NJA 1994 s. 515.

sid. 5

I avgörandet deltog hovrättslagsmannen Åsbring, hovrättsrådet Fenborn, referent (skiljaktig) och t.f hovrättsassessorn Schalin.

sid.6

Protokollsbilaga

Skiljaktig mening

Hovrättsrådet Ingrid Fenborn är skiljaktig och anför: Jag ansluter mig till tingsrättens bedömning och ogillar åklagarens förverkandeyrkande helt. Överröstad i denna fråga är jag i övrigt ense med majoriteten.

Happy headshops överklagande:

Till

Högsta domstolen

ÖVERKLAGANDE

Yrkande

Som ombud för Mats får jag överklaga ovan angivna dom och yrka att Högsta Domstolen, med undanröjande av hovrättens dom, ogillar åklagarens förverkandeyrkande avseende samtliga förverkade pipor. Dessutom yrkas fullt bifall till Mats kostnadsanspråk i tingsrätten och hovrätten.

Grunder

Mats åberopar samma grunder och omständigheter för sin talan som redovisades i tingsrätten och hovrätten. Inte någon av de beslagtagna piporna är av sådan beskaffenhet att alternativa användningsmöjligheter kan utmönstras som osannolika. Tvärtom är samtliga pipor väl lämpade för tobaksrökning eller rökning av andra lagliga preparat, såsom örtblandningar som tillika tillhandahölls för försäljning i butiken, inte heller är omständigheterna i övrigt sådana att grund för förverkande skulle föreligga.

Hovrättens dom

Pipornas beskaffenhet

I sin dom konstaterar hovrätten att, för att grund för förverkande avseende var och en av de 74 piporna skall föreligga, varje alternativ användningsmöjlighet kan utmönstras som osannolik. Av hovrättens resonemang i sista stycket på sid 3 synes det avgörande för hovrättens bedömning ha varit huruvida respektive pipa skulle kunna användas för rökning av lagliga preparat eller inte. Så långt går hovrättens resonemang att följa.
Emellertid, när man förväntar sig att hovrätten skall redovisa vad i de förverkade pipornas beskaffenhet som skiljer sig från de pipor som inte förklarats förverkade piporna inte kan användas för rökning av lagliga preparat, lämnar hovrätten läsaren i total ovisshet härom. Hovrätten konstaterar kort, utan minsta hänvisning tillnågon konkret beskaffenhet över huvud taget, att vissa pipor skall förverkas och andra inte.

Inte heller blir det lättare att begripa vad i respektive pipas beskaffenhet hovrätten fäst avseende vid när man på egen hand, genom att betrakta å ena sidan de förverekade piporna och å andra sidan de övriga piporna, utifrån de faktorer åklagaren hänvisat till rörande pipornas beskaffenhet försöker gissa sig till hur hovrätten har resonerat. I det följande lämnas en kommentar till var och en av de typer av beskaffenhet åklagaren i målet påstått skola utgöra grund för förverkande. Vad Mats anser om respektive påstådd beskaffenhet framgår av hans överklagande till hovrätten.

Åklagaren har hävdat att de förhållandet att en del av piporna haf en relativt liten kopp gör dem otjänliga för tobaksrökning och rökning av andra lagliga preparat. Bland de pipor som inte förklarats förverkade har emellertid pipa nr 48, 51, 54, 55, 56 och 71 små koppar. Pipa nr 48 tillhör de pipor som har de allra minsta kopparna. Denna pipa skiljer sig inte heller över huvud taget i något avgörande hänseende från exempelvis piporna nr 49, 52, 53, 58 och 59. Storleken på koppen kan således inte ha utgjort grund för hovrättens bedömning. I och för sig är det inte heller så att en liten kopp gör en pipa otjänlig för tobaksrökning eller rökning av andra lagliga produkter.

Åklagaren har hävdat att det förhållandet att en del av piporna har en extra öppning, gör dessa pipor otjänliga för tobaksrökning och rökning av andra lagliga preparat. Det kan emellertid konstateras att bland de pipor som inte förklarats förverkade pipa nr 40, 42, 69 och 73 har en extra öppning. Inte heller detta kan således ha utgjort grund för hovrättens bedömning.

åklagaren har vidare i målet hävdat att det förhållandet att vissa pipor har en bild av ett hampablad innebär en sådan beskaffenhet att detta skulle utgöra grund för förverkande. Emellertid har såväl pipa nr 17, 48, 50, 55, 57, - som inte blivit förverkade - samtliga, hampablad avbildade på utsidan. Inte heller detta förhållande kan således ha legat till grund för hovrättens bedömning.

Åklagaren har även hävdat att vissa av piporna på grund av att de är tillverkade av visst material (metaller) skulle vara av sådan beskaffenhet att rökning av andra preparat än narkotika kan uteslutas.
Emellertid är piporna nr 50, 57 och 71, som inte har förverkats, av sådana material åklagaren hänfört sig till. Inte heller detta kan således haft betydelse för hovrättens bedömning.

Bland de pipor som inte förklarats förverkade finns även två stycken vattenpipor, nr 17 och 19. Dessa vattenpipors beskaffenhet skiljer sig inte annat än i rent estetiskt hänseende från de övriga piporna vilka hovrätten beslutat att förverka (nr 4, 5, 10, samt samtliga pipor på bild 3) ehuru dessa vattenpipor är av mycket skiftande utseende är deras beskaffenhet densamma.

Så gott som samtliga vattenpipor på bild 3 liksom piporna 4, 5 och 10 är försedda med en liten metalkopp som följer med vid leveransen av piporna. Emellertid är samtliga dessa koppar utbytbara med en standardgänga som är allmänt tillämpad i pipbranschen. Samma gänga återfinns exempelvis på kopparna hos pipa nr 17, 50, och 57 (som inte förverkats). Mats saluförde i sin butik lösa koppar av mycket varierande storlek och utseende. Syftet med kopparna är utbytbara är just att kunderna efter eget behov skall kunna välja den kopp man önskar. För det fall kopparnas storlek har varit avgörande för hovrättens bedömning kan detta förhållande inte utgöra grund för att förverka piporna, utan i så fall endast själva kopparna.

Omständigheterna i övrigt

Såvitt avser omständigheter i övrigt hänför sig hovrätten till tre olika förhållande.

För det första tillmäter hovrätten innehållet i viss litteratur Mats saluförde i sin butik sådan betydelse att grund för förverkande har befunnits föreligga. Hovrättens dom står i detta hänseende direkt i strid med tryckfrihetsförordningen och riskerar att medföra att tryckta skrifter med sådant innehåll som är aktuellt i detta mål - och som hovrätten uppenbarligen ogillar - hindras i sin tryckning, utgivning eller spridning bland allmänheten. Varje affärsinnehavare som säljer pipor måste av hovrättens dom dra slutsatsen att tillhandahållande av dylik litteratur riskerar att medföra att delar av deras sortiment tas i beslag och förverkas. Domen synes också legitimera att polismyndigheten inför ett beslagsbeslut skulle granska vilken litteratur som säljs i respektive butik, vilket också rimligen måste stå i strid med tryckfrihetens grunder.

Dessutom har hovrätten på sid 4, 3st, tillmätt "den liberala inställning till haschrökning som han redovisade vid förhandlingen" sådan betydelse att grund för förverkande har befunnits föreligga.
Anmärkningsvärt är att vad som läggs Mats till last inte är att han på något sätt skulle ha verkat för att människor skall begå brott genom att trotsa nu gällande narkotikalagstiftning - Mats är visserligen för en legalisering av narkotika och hoppas på en lagändring i framtiden, men är av uppfattningen att man i Sverige fram till dess det blir tillåtet fär nöja sig med att röka andra lagliga preparat - utan uteslutande hans politiska uppfattning i sig. Hovrättens dom måste i detta hänseende utgöra en direkt inskränkning av Mats grundlagsskyddade åsikts- och yttrandefrihet enligt regeringsformens andra kapitel.

Såvitt avser det förhållandet att polisen påstått sig ha känt igen narkotikamissbrukare bland kunderna i Mats butik får framhållas att detta inte rimligen kan var styrkt av att Per-Uno Hågestams vittnesmål innebärande att hans kollegor för honom uppgivit att de kände igen några personer i butiken, utan att på något sätt precisera vilka personer detta skulle röra sig om. Även om detta skulle vara riktigt - något som Mats saknar varje kännedom om - kan det inte vara tillräckliga skäl för ett förverkande.

Som skäl för prövningstillstånd åberopar Mats det förhållandet att hovrättens dom innebär, i förhållande till föreliggande rättspraxis, en ny och utvidgad tillämpning av det i målet aktuella lagrummet. Vid studier av stadgandets förarbeten och äldre rättspraxis framstår det som uppenbart att lagrummet aldrig har varit avsett att tillämpas på föremål som så uppenbart kan användas för lagliga ändamål och till och med är konstruerade och framtagna huvudsakligen för sådana ändamål. Då hovrättens domskäl är så bristfälliga i de avseende som omtalas ovan uppstår vissa svårigheter att bemöta grunderna för hovrättens dom. Emellertid föreligger prejudikatsskäl alldeles oavsett vilken eller vilka av ovan angivna omständigheter som legat till grund för hovrättens beslut. Prejudikatsskäl föreligger såväl rörande frågan om pipornas beskaffenhet, som de omständigheter i övrigt hovrätten tillmätt betydelse - särskilt det förhållande att domen inskränker grundlagsskyddade fri- och rättighter. Sistnämnda förhållande måste även innebära att hovrätten avgörande uppenbart strider mot gällande lag.

Därtill kommer förhållandet att det knapphändiga sätt på vilket hovrätten motiverat sin dom måste utgöra domvilla.

Stockholm den 14 januari

Nils Hillert
Advokatfirman Wennerström