Polisen har i december anmält tidningen Flashback till Justitiekanslern.

Polisen skriver följande i sin anmälan:

1996-12-19

För kännedom

Till receptionen, Närpolisen, Skarpnäck inkom den 17:e December 1996, en kvinna och var mycket upprörd.
Hon berättade följande:
Hon är boende i vårt närpolisområde och hon har varit gift med en man. Men honom har hon två söner, 10år och 14år.
Pappan till sönerna har suttit av ett fängelsestraff på 2år då han förgripit sig på hennes äldre dotter.
Nu har det kommit till hennes kännedom att en tidning ges ut i Stockholm vid namn "Flashback". I nr3 av denna tidning finns en artikel med foton, adressuppgifter, tfn nummer till våldtäktsmän som dömts i Stockholm under åren 1990-1991. Där finns ett foto av hennes fd man.
Fotot på hennes fd man har någon förstorat upp och satt upp i porten där de bor. Hennes son hittade lappen i förra veckan när han kom in i porten.
Detta blev en stor chock för pojken då han inte vetat varför pappa suttit i fängelse.
Tidningen säljs i en butik i Gamla Stan vid namn "Sound Pollution".
Jag reagerade starkt kritiskt mot tillvägagångssättet att sätta upp anslag utan hänsyn till vem det drabbar.
Jag har varit i kontakt med Greger Wahlgren på Rikspolisstyrelsen som är mycket kunnig vad det gäller rasism och främlingsfientlighet. Tidningen är, enligt honom, en högerextremistisk tidskrift. Personer med sexuellt avvikande beteende och judar skall inte finnas enligt deras åsikter.
Det material som presenteras i tidningen är offentliga handlingar.
Personerna i fråga har ju avtjänat sina straff.
Jag känner att jag som myndighetsperson vill reagera på hur detta material används.
Jag har dessutom varit i kontakt med en jurist på Rikspolisstyrelsen.
Enligt honom är det personerna som blivit utpekade som skall reagera.
I och med denna skrivelse hemställer jag att ni inom JK-ämbetet företar en undersökning huruvida nämnda förfaringssätt är förenligt med god etik och / eller strider mot lagstiftningen.
Är det något i vår lagstiftning som vi kan använda mot den sagda växande högerextremistiska rörelsen?
Fotostatkopia av delar av tidskriften bifogas.

Eva Sundholm/Pinsp
Närpolisen i Skarpnäck, tfn 40 12 203

Justitiekanslern har skickat följande svar till Polisen:

Justitiekanslerns beslut:

Justitiekanslern 1997-01-09
Dnr 5-97-30

Ifrågasatt tryckfrihetsbrott; förtal

Polisinspektör Eva Sundholm har i en skrivelse till Justitiekanslern anmält att det i nr 3 av tidningen "Flashback" har publicerats en artikel med fotografier och adressuppgifter m.m. avseende personer som har dömts för sexualbrott i Stockholm under viss tid. Av skrivelsen framgår vidare att det hit anmälda förhållandet har kommit till polisens kännedom genom att en kvinna för polisen har uppgett att ett anslag med ett fotografi m.m. ur den anmälda artikeln har satts upp i en portuppgång. Eva Sundholm har hemställt att Justitiekanslern skall företa en undersökning huruvida "nämnda förfaringssätt" är förenligt med god etik och / eller strider mot lagstiftningen. Till sin skrivelse har hon fogat en kopia av delar av tidningen Flashback.

Beträffande tryckfrihetsbrott är Justitiekanslern enligt 9 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen exklusiv åklagare. Av de handlingar som har getts in till Justitiekanslern framgår dock inte om den aktuella tidningen är att bedömma som en tryckt skrift i tryckfrihetsförordningens mening eller när tidningen är utgiven. Det framgår således inte om tryckfrihetsförordningens bestämmelser är tillämpliga på tidningen eller om ett eventuellt tryckfrihetsbrott är preskiberat.

Det tryckfrihetsbrott som skulle kunna komma i fråga är förtal. Detta brott får enligt 5 kap. 5 § första stycket brottsbalken inte åtalas av annan än målsäganden, dvs. den som har blivit utsatt för förtalet. Har målsäganden angett brottet till åtal får dock förtalsbrott åtalas av allmän åklagare, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt. Oavsett om tryckfrihetsbrottet förtal skulle kunna anses begånget i detta fall eller inte saknas erforderlig angivelse till åtal från en målsägande.
Justitiekanslern vidtar därför inte någon åtgärd för att utreda om och i så fall när tryckfrihetsbrottet förtal har begåtts.

Det till polisen anmälda förhållandet, att någon i en portuppgång har satt upp ett anslag, ankommer det inte på Justitiekanslern att utreda.
Justitiekanslern saknar vidare laglig befogenhet att företa någon undersökning av om det hit anmälda förfaringssättet att publicera uppgifter om dömda personer är förenligt med god etik eller om det utgör brott mot annan lagstiftning än tryckfrihetsförordningen. Justitiekanslern vidtar därför inte heller i övrigt någon åtgärd i anledning av Eva Sundholms skrivelse hit.

Ärendet avslutas hos Justitiekanslern.

Göran Persson
Erica Hemtke

Fotnot: Den utpekade har i en bostadslägenhet i Stockholm under tiden 1983-1989 haft könsligt umgänge med sin styvdotter (född 1973) genom att slicka henne i underlivet, föra in fingrar i hennes slida samtidigt som han har onanerat samt haft samlag med flickan.
Ytterligare information: Mål: B 707/91 Avd. 12 / Stockholms Tingsrätt)