Justitiekanslern (JK) inleder inte någon förundersökning mot Dagens Nyheter, sedan en privatperson anmält tidningen för hets mot folkgrupp.

Anmälaren menar att det är missaktande att påstå att japaner är stela och formella samt att amerikaner är ytliga. I artikeln "Jorden runt på två hjul" anges bl.a. följande:

"Bland japaner blir det mest stelt och formellt, och under mina veckor där blev jag bara hembjuden en enda gång till en familj. Det var en stor ära. Amerikaner däremot är öppna - fast ofta ganska ytliga. Så till viss del stämmer fördomarna."
Men att detta skulle röra sig om hets mot folkgrupp anser Justitiekanslern som föga troligt. De väljer därför att inte inleda någon förundersökning, och skriver bl.a. i sitt beslut:

"Syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp har inte varit att motverka kritik av folkgrupper eller av skilda företeelser knutna till grupperna. Begreppet missaktning måste därför tolkas med viss försiktighet, vilket bl.a. innebär att inte alla förnedrande eller nedsättande yttranden är att bedöma som hets mot folkgrupp. Att det finns olika åsikter i samhället om det befogade i ett kritiskt yttrande är en omständighet som saknar betydelse för frågan om yttrandet är straffbart.

Även för sådana yttranden som av en bred allmänhet uppfattas som stötande eller direkt missvisande finns det ett vidsträckt utrymme (jfr Holmqvist m.fl., Brottsbalken - En kommentar, s. 16:36 f., och Axberger, Tryckfrihetens gränser, s. 209 f.) .

Med dessa utgångspunkter står det klart att innehållet i artikeln inte utgör hets mot folkgrupp. Någon förundersökning ska därför inte inledas."

http://www.jk.se
http://www.dn.se/insidan/jorden-runt-pa-tva-hjul/