Flashback Forum
» «
Travel Forum
Grundad 1983 Tisdag 25 september 2018
========================================================================
 FNA NEWSFLASH #25                   15 december 2002
========================================================================

 MARKNADSDOMSTOLEN FÖRBJUDER KONFERENSER PÅ INTERNET - I ETT UNIKT
 BESLUT PÅBÖRJAR STATLIG INSTITUTION INSKRÄNKNING AV YTTRANDEFRIHETEN

 Marknadsdomstolen har i ett interimistiskt förbud meddelat att
 Flashback Media Group AB och Jan Axelsson, vardera vid vite om
 fyrahundratusen (400 000) kronor, inte längre får bedriva så kallade
 elektroniska anslagstavlor på Internet.

 BAKGRUND

 Digital-tv-aktörerna Com hem, Senda och Viasat har stämt Flashback
 för att man funnit annonser för piratkort på annonsplatsen Popmart.se,
 som ägs av Flashback. En dialog mellan Advokatfirman Konsultbyrån för
 Marknadsrätt och Flashback fördes våren 2002, vilket resulterade i
 att Flashback plockade bort samtliga dessa annonser. Man införde även
 ett filter, så att det inte gick att posta fler annonser om piratkort
 på Popmart.se. Inga annonser om piratkort har postats på Popmart.se
 sedan våren 2002.

 Två företag fristående från varandra, har köpt annonsplats på
 Flashback.se. Ingen av de webbplatser som marknadsförts har
 innehållit försäljning av piratkort.

 Ett av företagen, bedrev enligt Konsultbyrån för Marknadsrätt,
 försäljning av piratkort på en annan domän. Denna domän har aldrig
 marknadsförts via Flashback (vilket bekräftas av Konsultbyrån för
 Marknadsrätt). Företaget har för övrigt redan stängt den sidan.
 Flashback har aldrig haft en relation till den anmälda webbplatsen,
 utan haft en affärsrelation till företaget som äger den. Den
 webbplats som Flashback marknadsförde (och fortfarande marknadsför)
 innehåller försäljning av spionutrustning.

 Det andra företaget har aldrig haft någon försäljning av piratkort,
 men skriver om piratkort och ger även ut ett nyhetsbrev i ämnet.
 Webbplatsen finns fortfarande kvar på nätet, och har funnits på
 samma adress sedan 1998.

 Den enda plats som innehållit marknadsföring av piratkort är
 annonsplatsen Popmart.se, och där upphörde marknadsföringen ett
 halvår innan anmälan skickades in till Marknadsdomstolen.

 VAD SÄGER LAGEN

 Detta mål rör emellertid inte en tidning, utan en elektronisk
 anslagstavla (Popmart.se) som lyder under helt andra regler,
 nämligen lagen om elektroniska anslagstavlor. Det är mot denna
 bakgrund anmärkningsvärt att Marknadsdomstolen i sin praktiska
 rättstillämpning meddelar förbud som går längre än den lag som
 stiftats just för att reglera denna typ av verksamhet. Då
 Flashback uppfyllt sina åligganden enligt lagen om elektroniska
 anslagstavlor är det interimistiska förbudet ytterst märkligt.

 Flashbacks advokat Nils Hillert är kritisk till Marknadsdomstolens
 beslut:

 "När det gäller ansvaret för de här annonserna gäller lagen om
 elektroniska anslagstavlor vars regler Flashback gott och väl har
 uppfyllt. Till skillnad från tidningarnas Internetupplagor föreligger
 ingen skyldighet att förhandsgranska det material som införs av
 läsarna. Istället skall man enligt lagen ha en kontinuerlig översyn
 över innehållet och i efterhand ta bort eventuellt olagligt material.
 Det är anmärkningsvärt att en domstol ålägger Flashback större ansvar
 än vad lagstiftaren har valt att göra. Detta beslut förändrar spel-
 reglerna för alla elektroniska anslagstavlor, såväl annonssidor, som
 diskussionsgrupper, chatsidor och liknande. I förlängningen riskerar
 alltså beslutet att begränsa yttrandefriheten."

 Följande webbplatser har tillfälligt stängts efter beslut från
 Marknadsdomstolen:

  http://www.popmart.se
  http://prylmarknad.flashback.se
  http://www.flashback.se/konferenser
  http://forum.flashback.se
  http://forum.flashback.net

 Tillsammans hade dessa elektroniska anslagstavlor cirka 400 000
 inlägg, och närmare 2 000 nya inlägg per dygn. Detta är första
 gången en sådant förbud införts i Sverige.

 Ärendenummer hos Marknadsdomstolen: C26/02


 >> För ytterligare information:

   Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt,
   Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm

   Com Hem AB, Box 27332, 102 54 Stockholm

   Flashback Media Group AB, Box 260 67, 100 41 Stockholm

   Marknadsdomstolen, Box 2217, 103 15 Stockholm

   Senda i Sverige AB, Tegeluddsvägen 64, 115 28 Stockholm

   ViaSat AB, Box 17104, 104 62 Stockholm


 Fotnot: Flashbacks övriga verksamhet; webbsidor, nyhetsbrev med mera,
 fortsätter som vanligt. Endast Flashbacks interaktiva nättjänster
 drabbas av Marknadsdomstolens beslut.


========================================================================
 FLASHBACK :  CELEBRATING 19 YEARS OF RADICAL THINKING  : 1983-2002
========================================================================

 Copyright (c) Flashback Media Group AB 2002
 

FLASHBACK NEWS AGENCY

FNA


FNA Surftips


FNA Newsflash