Den 7 maj skickades en anmälan till Justitieombudsmannen beträffande Karlskrona kommuns agerande mot Flashback. I anmälan bifogades även de cirka 350 dokument som Flashback lyckats få ut från kommunen. Men samtidigt understryker man i anmälan att dessa är långtifrån samtliga handlingar i ärendet.

Fortsättning följer ...

Justitieombudsmannen
Box 16327
103 26 Stockholm

Anmälan.

Under tiden 1999-2001 har Karlkrona kommun agerat gentemot företag och enskilda i syfte att åstadkomma stängningen av internetleverantören Flashback och Nationalsocialistisk Fronts hemsidor såväl i Sverige som i utlandet. Kommunen lyckades till slut uppnå sina syften.

I januari i är begärde jag från kommunen kopior av alla handlingar som på något sätt berör eller har samband med Flashback eller NSF. Jag bifogade därvid ett diarieutdag utvisande en del av de handlingar som jag begärde. Kommunen svarade med att efterfråga mina syften med begäran. Efter att jag vägrade uppge mina syften, tillställde mig kommunen kopior av de handlingar som förekom på diarieutdraget.

Det framgick bland annat av de handingar som tillställdes mig att det förekommer fler handlingar i ifrågavarande ärenden hos kommunen. Av den anledningen begärde jag i februari på nytt kopior av samtliga handlingar som omnämner eller har samband med Flashback eller NSF, naturligtvis med undantag för handlingar som jag redan hade fått. Kommunen svarade att några andra handlingar inte kunde hittas utan att jag uppgav diarie- eller ärendenummer.

Till följd av detta svar påpekade jag diarieföringsreglerna för kommunen och upprepade än en gång min tidigare begäran om kopior. 7 veckor senare svarade kommunen att några ytterligare handlingar inte kan hittas och att min begäran därför lämnas utan åtgärd.

Under samma period har även andra personer begärt kopior av samma handlingar. Dessa ansökningar har kommunen avslagit med motiveringen att sekretess enligt SekrL 7:16 (PUL-sekretess) gäller för samtliga de begärda handlingarna.

En genomläsning av brevväxlingen i ärendet visar tydligt att kommunen medvetet och systematiskt frustrerar mina och andras försök att utfå handlingarna i fråga. Till exempel

1. Som ägare och ansvarig utgivare av Flashback är jag den som berörs av kommunens myndighetsutövning i syfte att stänga Flashback. Trots detta tillställdes jag inte handlingarna i ärendet och gavs ingen möjlighet att uttala mig i det.
2. Kommunen efterfrågade mina syften med begäran om kopior trots att detta inte är tillåtet och trots att det saknades all anledning att anta något olovligt syfte från min sida.
3. Efter långt dröjsmål tillställde mig kommunen endast de handlingar som omfattades av det diarieutdrag som jag bifogade till min ansökan trots att jag klart angav i ansökan att jag önskade utfå samtliga förekommande handlingar, det vill säga även sådana som till exempel hade tillkommit efter diarieutdragets datum.
4. Medan kommunen systematiskt avslår andras ansökningar med hänvisning till sekretess, hävdar kommunen gentemot mig att den inte kan hitta några ytterligare handlingar på vilka orden "Flashback" eller "NSF" förekommer. De avslagna ansökningarna är endast exempel på sådana handlingar som kommunen måste vara medveten om.
5. Det bör vara känt hos kommunen att en handling som innehåller uppgift som omfattas av sekretess skall lämnas ut i den delen som inte omfattas av sekretess. Likväl avslår kommunen ansökningar om dessa handlingar i sin helhet i stället för att stryka över personuppgifterna och lämna ut resten.

Med det anförda som grund anmäler jag kommunen för bristande diarieföring, för brott mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om handlingars offentlighet, samt därtill för brott mot förvaltningslagen enligt p 1 ovan.

En genomläsning av de hittills tillgängliga handlingar visar för övrigt att kommunen har agerat intensivt under lång tid mot Flashback och NSF. Stängningen av inhemska och utländska publikationer som har till och med granskats av åklagare och befunnits vara fullt lagliga måste anses falla helt utanför en kommuns befogenheter. Genom sitt agerande har kommunen effektivt satt grundlagen och dess skydd för yttrande- och pressfrihet ur spel. Dessutom frustrerar nu kommunen mina försök att utreda dess agerande och bättre underbygga denna anmälan genom att vägra lämna ut de relevanta handlingarna.

Med det nyss anförda som grund anmäler jag kommunen och de berörda tjänstemännen för brott mot kommunallagen och tjänstefel.

Jag bifogar min korrespondens med kommunen samt kopior av de handlingar som jag hittills har utfått. Jag ber att JO skall begära och granska alla återstående handlingar som har samband med Flashback, inklusive e-post och dylikt, innan den senare delen av min anmälan avgörs.

Stockholm, 2001-05-07

Jan Axelsson

Flashback Media Group AB
Box 260 67
100 41 Stockholm