Rektorerna har rätt att förbjuda elever att bära nazistsymboler synligt, om det "stör ordningen i skolan". Det skriver justitieombudsmannen (JO) i ett beslut på torsdagen.

JO Gunnel Norell Söderblom har granskat flera fall där skolor runt om i landet förbjudit eleverna att bära kläder och märken med nazistisk innebörd. Vid en skola beslagtogs också tidskriften Storm och ett antal flygblad från Nationalsocialistisk Front.

I anmälningarna till JO har hävdats att skolledningarna genom förbuden kränkt elevernas grundlagsskyddade yttrandefrihet. I stort friar nu JO skolledningarna från kritik.

- Rektorerna får sätta upp förbud om dessa bygger på en seriös bedömning att märkena riskerar att förorsaka ordningsstörningar i skolan eller kränker elever eller personal, anser JO Gunnel Norell Söderblom.

När det gäller mer generella beslut om förbud mot vissa märken eller symboler, framhåller JO att sådana förbud inte får grundas endast på en värdering av de åsikter som symbolerna står för. När det gäller beslag av skrifter som förekommit vid en skola, framgår av JO:s beslut, att spridning av tryckta skrifter inte heller får stoppas annat än av ordningsskäl.

- De får alltså inte beslagtas enbart av det skälet att de strider mot läroplanens intentioner. I det aktuella fallet tycks syftet med beslaget åtminstone delvis ha varit att skydda ordningen, anser JO. Skolan slipper därför kritik. Vid de aktuella skolorna har det, enligt rektorernas svar till JO, funnits ordningsproblem av olika allvarligt slag.

Det allvarligaste gällde en lärare som hotats till livet av ett skinnhuvud. Andra exempel är elevskåp som klottrats ned med hakkors, elever som stört lektionerna att ropa "Heil Hitler", rasistiska budskap i skolans datorer och mobbing. I ett fall tvingades rektor ge en elev ledigt på grund av hotfull stämning på skolan efter elevens provocerande uppförande.

Av JO:s utredning framgår att skolledningarna på olika sätt försökt komma till rätta med problemen genom att först tala med eleverna. I ett fall ordnade rektor till och med så att ett par elever kunde köpa nya kläder utan symboler. Vid en annan skola skickades en elev hem för att byta kläder och stanna hemma till situationen lugnat ned sig på skolan.

- Men det var inte tillåtet med hänsyn till skolplikten och elevens rätt till utbildning, säger JO. De framhåller avslutningsvis att det är självklart att skolan inte stillatigande kan acceptera att sådan här våldsmentalitet får fotfäste i skolan.
- Skolledningen har rätt och skyldighet att ingripa, framhåller JO.