____________________________________________________________________________ ISSN 1402-4543 F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y # 1 1 8 årgång 5 nummer 4 | 22 april 1999 antal prenumeranter: 71 731 (+ 2 278) s v e r i g e s s t ö r s t a n y h e t s b r e v ____________________________________________________________________________ Redaktör: Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna Korrekturläsare: Markus Holm publikation, helt eller delvis, genom _____________________________________ tryckning, duplicering, stencilering, bandinspelning etcetera uppmanas utan Flashback News Agency utkommer med en förbehåll. utgåva per månad. Den har givits ut sedan juni 1995 och är helt gratis. Flashback får i perioder 600-700 e-brev per dygn. Detta gör det omöj- Flashback är politiskt och religiöst ligt att ens hinna besvara en bråkdel obunden. Främsta bevakningsområden är av alla de frågor som skickas. Hör alternativ information med inriktning gärna av dig med synpunkter, idéer, på underground samt även subkulturer, tips eller kom med konstruktiv kri- gränsbrytande värderingar, attityder tik. Frågor däremot besvaras i mån av och inriktningar som står i opposi- tid i vår FAQ, som du hittar på: tion till det övriga samhället. http://www.flashback.se/faq/. FNA innehåller periodvis information Post......Box 26067, 100 41 Stockholm kring ämnen som är uppenbart olagliga Fax.................+46 8 50 31 11 03 i Sverige. Dessa publiceras enbart ur E-post...............fna@flashback.se ett informativt syfte. Vi hoppas kun- na hålla er à jour och informerade Bankgiro....................5080-5621 om vad som händer inom dessa områden, Postgiro..................169 18 26-0 samtidigt som Flashback skall föra de utsattas talan i samhället. En prenumeration på papperstidningen Flashback kostar i Sverige 150 kr och Har du några skandaler, lustigheter, inkluderar tre utgåvor (dubbelnummer avslöjanden eller andra skojigheter räknas som en utgåva). Ytterligare på lager? Skicka dem då till FNA, en information om tidningen finns på: utmärkt kanal för ondsinta läckor. http://www.flashback.se/magazine/. You have the right to free speech as long as you´re not dumb enough to actually try it. FLASHBACK | over 16 years of alternative culture | 1983-99 MCMXCIX ____________________________________________________________________________ i n n e h å l l | f n a 5 . 0 4 o Innehåll............................................................0.01 o Medarbetare.........................................................0.02 o Ledare..............................................................0.03 o FNA debatt: NATO:s väg mot globalt herravälde.......................0.04 .... f l a s h b a c k ................................................... o Flashback t-shirtar.................................................1.01 o Rättshjälpsfond: lägesrapport.......................................1.02 .... d r o g e r ......................................................... o Mitt första möte med LSD............................................2.01 o Narkotikabrott inte skäl för uppsägning.............................2.02 .... i t ................................................................. o Flera virusmakare hemlösa på nätet..................................3.01 o Hemlig mailinglista enbart för poliser..............................3.02 o A Beginners Guide: Hur man knäcker NT-lösenord......................3.03 o Public Enemy släpper musik på Internet..............................3.04 o IFPI stänger Digital Music Shop.....................................3.05 o Webbsida hittar virus...............................................3.06 o Cookie- och globalhistoryfiler allmän handling......................3.07 .... p o l i t i k ....................................................... o Vår kris, de rikas paradis..........................................4.01 o Nike höjer lönerna i företagarvänligt Indonesien....................4.02 o Yttrandefriheten kläms åt...........................................4.03 o Svenskar skall gasas och eltorteras?................................4.04 o Socialekologisk Aktion i Göteborg splittras.........................4.05 o Propatria blir norsk................................................4.06 o Nazisten i det öppna samhället......................................4.07 .... r e s o r & ä v e n t y r ......................................... o Underground i Kina: part 2..........................................5.01 o Kör Formel 1 i St. Tropez...........................................5.02 .... s u b k u l t u r ................................................... o De sex värsta sekterna i Sverige....................................6.01 o Recensioner.........................................................6.02 . Lodown #3 [Tidning] . Juxtapoz Erotica vol. 3 [Tidning] o Dokumentärfilm om gruppen MC 5......................................6.03 .... ö v r i g t ......................................................... o Tolkningar om chefen................................................7.01 o Matematiskt trolleri................................................7.02 o Polisiär pedagogik krossade ruta....................................7.03 o Lista över svenska nudistbadstränder................................7.04 o Ny användbar databas hos polisen....................................7.05 .... f a s t a a v d e l n i n g a r .................................... o Frågor & svar.......................................................8.01 . hur säljer man hemligt? . sv: anonym på hotmail? . sv: är nazister höger- eller vänsterextremister? o Feedback............................................................8.02 . mama mia - ormar och myror göra vin! . busskort . sv: yttrandefrihet . sv: dan berner o P.S. Kolla in.......................................................8.03 o Smått & gott........................................................8.04 ____________________________________________________________________________ m e d a r b e t a r e | f n a 5 . 0 4 Belmondo, Brådis, Anders Carlsson, Chrystal, dalim, Erik C, happy hacking - hbd 1999, Heldt, J., Johan, Johannes, Kristian, Lakrits, Lord Cyruz, Rasmus, Robert, sir_A, S. K. Ruvad, Stefan med flera. ____________________________________________________________________________ l e d a r e | f n a 5 . 0 4 Ibland händer det saker som inte får hända. Det som förstör all planering och raserar all form av framförhållning - att man blir sjuk, och i detta fall i nästan en vecka. Resultatet denna gång blev bland annat att några artiklar uteblev, och att de utlovade recensionerna var tillbaka, men knappast i den mängd som från början var tänkt. FNA nummer 118 kunde med andra ord ha varit ännu större, men då hade den blivit betydligt mera försenad. Ha överseende. Jan Axelsson Stockholm, april 1999 ____________________________________________________________________________ k o n t a k t a d r e s s e r redaktör redaktion mailto:jan.axelsson@flashback.se mailto:fna@flashback.se annonsering webbsida mailto:annons@flashback.se http://www.flashback.se p r e n u m e r a t i o n s ä r e n d e n starta prenumeration avsluta prenumeration http://www.flashback.se/fna/ http://www.flashback.se/fna/ ____________________________________________________________________________ F N A d e b a t t | f n a 5 . 0 4 NATOS VÄG MOT GLOBALT HERRAVÄLDE Och vikten av att våga se sig själv i spegeln 1989 föll Berlinmuren och kort efter denna händelse följde Sovjetunionens kollaps 1991. Detta markerade slutet på det ´kalla kriget´, den världsordning som rådde under hela den senare delen av detta århundrade och där majoriteten av all internationell politik präglats av de motsättningar som existerade mellan supermakterna USA och Sovjetunionen. Redan 1945, som en reaktion på det andra världskrigets fasor, skapades FN för att fungera som en mellanstatlig fredsorganisation där alla världens länder skulle ha möjlighet att delta i upprätthållandet av världsfreden. Minnen från två världskrig samt rädslan för ett förödande kärnvapenkrig till följd av supermakternas aggressiva kapprustningspolitik, gjorde FN till en auktoritet till vilken länder satte sina hopp. Ett FN som tog avstånd från allt våld, kunde fungera som ett värdefullt balansinstrument, som ett diplomatiskt forum där supermakterna kunde ta ställning i världsfrågor tillsammans med resten av världens befolkning utan att våld eller hot om krig skulle behöva prägla diskussionerna. FN är nu inte starkare än medlemsstaterna tillåter det att vara och många konflikter har gått olösta förbi på grund av detta faktum. Särskilt under det kalla kriget var det vanligt att säkerhetsrådets permanenta medlemmar (USA, Sovjet, Storbritannien, Frankrike, Kina) blockerade initiativ som gick emot deras egna nationella intressen. Men även om FN haft och har sina brister, har dess auktoritet som global fredsorganisation ändå aldrig på allvar ifrågasatts eller aktivt motarbetats före det kalla krigets slut. Efter Sovjetunionens sammanbrott stod USA kvar som världens enda supermakt, avseende ekonomisk och militär styrka. Men de förhoppningar om fred och glädjen över att faran för det fruktade kärnvapenkriget nu var borta, grusades snabbt i och med gulfkriget. Utan att gå in på detaljer om själva kriget, kan vi konstatera att USA och Natoländerna efter Iraks invasion av Kuwait 1991 för första gången helt öppet vågade utmana FN:s auktoritet. Målmedvetet drev västmakterna, med USA i spetsen, konflikten med Irak till ett öppet krig och ignorerade konsekvent olika diplomatiska försök till fred som gjordes av andra länder och FN:s generalsekreterare. Medveten om sin nyvunna maktposition, började nu USA göra officiella uttalanden och ta beslut som FN sedan i efterhand var tvungna att anpassa sig till för att inte skada sina redan känsliga relationer till sitt ekonomiskt och militärt viktigaste medlemsland. Efter att ha pressat ett delvis skeptiskt säkerhetsråd till att godkänna ett militärt anfall för att driva ut Irak ur Kuwait, genomfördes Operation ökenstorm, där så USA för första gången fick visa världen sin militära styrka på bekostnad av uppskattningsvis en halv miljon irakiska liv (ingen vet den exakta siffran). Detta gjordes i stor stil med en enorm medieuppbackning där väl valda delar av kriget direktsändes på tv runt om i världen och där tittarna fick förmånen att se hur USA nu ledde världen i kampen för freden och demokratin. Det lämnades inga tvivel om att USA var ensam kvar som herre på täppan i den nya världsordning som höll på att ta form i efterdyningarna av det kalla kriget. Efter gulfkriget fortsatte USA med stöd av sina allierade i Nato att tänja på FN-stadgar och internationell lag, bland annat genom sina kontinuerliga bombningar av Irak som pågår fram till dags dato, vilka man med mediernas hjälp vid varje tillfälle får att framstå som självförsvar. Slutligen vågade man ta steget fullt ut och helt öppet och utan förvarning bryta mot allt vad folkrätt och internationella regelverk heter genom att bomba Sudan och Afghanistan 1998, under förevändningen att man bekämpade världsterrorismen. Kanske var det huvudsakligen för att släta över interna skandaler i vita huset, men attackerna passade också utmärkt för att se reaktionerna inom FN och i hur stor grad dessa vågade fördöma angreppen. Bombmålet i Sudan visade sig vara en läkemedelsfabrik, som stod för hälften av landets hela medicinproduktion. Sudan tog förstås omedelbart upp frågan i FN, men säkerhetsrådet ansåg den vara av underordnad vikt, varpå den bordlades. Betydelsen av denna händelse var att man fick det bekräftat att varken FN eller dess medlemsländer hade, vilja i västvärldens fall eller makt i den övriga världens fall, att göra någonting åt USA:s överträdelser. Nu har vi kommit till en punkt där USA med hjälp av Kosovokrisen och sina trogna allierade, tagit hela steget ut och öppet gör anspråk på rätten att döma och utmäta straff i den globala politiken. FN ignoreras och har inget annat val än att acceptera vad Nato gör, eftersom en konfrontation dem emellan skulle kunna ge förödande följder för fredsorganisationens framtida existens. Följaktligen försöker FN med svansen mellan benen i stort sätt att framstå som om de deltagit i och godkänt Natos handlingar under hela krisens förlopp, trots att de i själva verket blivit helt överkörda. En förskjutning av makten från FN till Nato innebär att 166 nationer förlorar möjligheten att göra sin röst hörd i världsfrågor som FN garanterar dem, till 19 länder som ingår i militäralliansen Nato. Merparten av medlemsländerna har viktiga ekonomiska intressen att skydda över hela världen och dessa ekonomiska intressen kommer med all sannolikhet bli den starkaste drivkraften för ett Nato om det lyckas tilltvinga sig rollen som världspolis. Det enda ord som rättvist kan beskriva vad som för tillfället händer i Kosovo, är militärkupp. En militärkupp i global skala. Bombangreppen i Kosovo är inte så mycket en humanitär fråga som en chans för USA och Nato att officiellt kungöra sitt maktövertagande och visa att man inte behöver lyssna på någon eller något annat än sitt eget vapenskrammel . Nato har konsekvent hävdat att den massiva etniska rensningen och terrorn av kosovoalbaner som serberna satte igång som svar på bombningarna och avsaknaden av en åtkomlig fiende, skulle ha genomförts även om inte bomberna släppts. De har även hävdats att detta var anledningen till att ett så omedelbart och våldsamt agerande var absolut nödvändigt. Men om man hade förutspått terrorn, borde man då inte också kunna ha förutspått den stora flyktingströmmen och inte stått förvånat lamslagna när den humanitära katastrofen i stor utsträckning ironiskt nog nu sker i Natos flyktingläger i Jugoslaviens grannländer. Som tur är har vi då civila organisationer, exempelvis Röda korset, som har andra ambitioner än krig och maktspråk, kunnat skynda till undsättning för att lindra katastrofen. Hela tiden har Nato hävdat att kriget går ut på att skydda kosovoalbanerna från den serbiska terrorn, men nu visar det sig att den humanitära aspekten egentligen är underordnad det faktum att man vill bomba Jugoslavien och ge världen en föraning av sin militära förstörelsekraft samt hur man inte tvekar en sekund att använda den. Nato hävdar kategoriskt att de krigar i fredens och demokratins tjänst mot diktatur och förtryck. Detta påstående får lätt genomslagskraft eftersom vi lever i en tid då våldskulturen florerar och alla dagligen har vant sig vid att se människor skjuta varandra i underhållningssyfte på televisionen och på bio. En tid då uppdiktade hjältar dagligen skapas genom sitt tveklösa användande av våld mot sina genuint ondskefulla fiender och förmågan att varva våldet med vitsiga repliker. En tid då skillnaderna på hjältarnas och skurkarnas agerande ständigt krymper. De som minns världskrigens fasor är nu så få att deras varningar helt drunknar i ropen på ännu ett krig i fredens och demokratins namn. De få svenskar som aktivt protesterar mot bombningarna i Jugoslavien och för en fredlig lösning på konflikten, hängs i medierna ut som försvarare av diktatur och förtryck. USA och Nato framstår i det sammanhanget som försvararna av demokratin och friheten. Men innan man köper ett sådant påstående, måste man relatera de stora orden som nu uttalas till vad våra försvarare gör när de inte skryter om sin godhet. För att ta några exempel är Colombia, förmodligen det land som har flest systematiska mord av sin civilbefolkning i hela världen, den största mottagaren av amerikansk träning och vapenexport i den västra hemisfären. Kinas ockupation och grova brott mot de mänskliga rättigheterna i Tibet slätas effektivt över av USA för att inte störa handelsförbindelserna, som inom några år kommer att leda till att Kina blir den största marknaden för amerikanska produkter. Östtimor, sedan 1975 ockuperat av Indonesien med USA:s (och en stor del av västvärldens) hjälp, har blivit utsatt för den mest omfattande människoutrotningen i förhållande till sin folkmängd sedan förintelsen. En tredjedel av befolkningen, drygt 200 000 människor, har mördats sedan ockupationens början. Indonesien prisas samtidigt i väst för sin satsning på frimarknad och för att de tillhandahåller bra förutsättningar och billig arbetskraft för våra västerländska företag. Turkiet, den största köparen av amerikanska vapen i hela världen och den trognaste Natomedlemmen, förtrycker och mördar sin kurdiska minoritet på samma sätt som serberna förtrycker kosovoalbaner, men här kallar vi offren för terrorister i stället för frihetskämpar. Israel tillåts ockupera delar av Libanon och regelbundet genomföra bombbränder över resten av landet, även där med förevändningen att offren är terrorister. I Irak har cirka 500 000 barn mellan 0-5 år sedan 1994 dött som en direkt följd av västvärldens sanktioner och fortfarande dör i genomsnitt 4 500 barn i månaden. I jämförelse med oss själva och våra tappra försvarare, framstår nu i ljuset av detta beaktande, Milosevic som en ganska hygglig kille. Detta är en uppmaning till läsaren att tänka kritiskt, att inte automatiskt svälja allt som sägs i tv och skrivs i tidningar som odiskutabla sanningar. Givetvis gäller det även allt det jag själv skrivit i denna lilla artikel. Det enda man behöver för att kunna bilda sig en sund och verklighetsnära åsikt är en nypa berömt bondförnuft. Man måste försöka jämföra sådant som sägs med vad som egentligen sker i verkligheten och våga ifrågasätta våldsglorifierande åsikter i sin omgivning innan man tar argumenten för dem i sin mun. Man måste även våga se sig själv i spegeln, granska sina egna åsikter och ifrågasätta sig själv på samma sätt som man även måste kunna ifrågasätta sina politiska och militära ledare. Ofta framställs ledare och nationer, särskilt nu i krigstid, som antingen ofelbara frihetshjältar eller hopplöst ondskefulla mördare. Vi vet ju egentligen att detta inte stämmer, eftersom de, när allt kommer omkring, inte är annat än vanliga människor med tillhörande gåvor, fel och brister - precis som vi. Men trots denna vetskap är det ändå lätt att ryckas med av all krigspropaganda och få för sig att vi verkligen är de ofelbart goda och att det verkligen är demoner vi bekämpar. Det är vid sådana tillfällen som man måste kunna sätta sig ner i några minuter, dricka en kopp kaffe och komma ihåg att vi faktiskt inte lever i en saga eller Hollywoodfilm där ljusets makter slåss mot mörkrets och där man antingen tillhör de onda eller de goda. Man måste kunna övertyga sig om det även om Expressen skriver motsatsen. Ett förslag till övning i kritiskt tänkande är att börja med att fråga sig om bombningarna i Kosovo borde hyllas som en modig gärning utförd av en frihetsälskande militärorganisation, som de själva hävdar, eller om de skall betraktas som ett varningstecken för en olycksbådande framtid. Den första logiska motsättningen i Natos påstående och en allvarlig anledning till eftertanke, borde komma av det faktum att de säger sig agera för fred samtidigt som de vägrar upphöra med sina bombningar av Jugoslavien. Konsekvent prioriteras bombandet före det beskydd och omhändertagande av de kosovoalbanska offren som tidigare uppgavs vara anledningen till kriget. Offren har nu i stället blivit ett besvärligt problem, som Natoländerna helst vill slippa ta hand om, mitt i den ärorika stridens hetta. Svenska medier basunerar ut sina budskap om fördelarna med ett svenskt medlemskap i Nato, att krig ger fred och att bomber föder demokrati, utan att bli seriöst ifrågasatta av sin publik. Budskapet är skrämmande och barbariskt, men ändå hurrar så många, nästan före de lyssnat färdigt. Inte för att de är elaka människor, utan därför att de har glömt att alla egentligen bara är människor. Vi är människor, kosovoalbanerna är människor och serberna är människor. Även om generalerna förnekar detta. Tack för ordet Marcus Berglund Student i ekonomisk historia och freds- och konfliktkunskap Göteborg ---------------------------------- Debattartiklar för publicering i FNA debatt skickas till: fna@flashback.se _________________________________________________________________/annons/___ EVERYDAY HACKAR VIDARE ......... Nu expanderar Everyday och därför behöver vi dig som kan Linux - PHP - NT - ASP, och som tycker om när det rör på sig. Vi behöver dig nu! Mailto:redax@everyday.se ____________________________________________________________________________ ..... f l a s h b a c k .................................................... 1.01 FLASHBACK T-SHIRTAR Flashback erbjuder sedan i höstas sina läsare möjligheten att skaffa exklusiva Flashback t-shirtar. För närvarande finns det röda och svarta t-shirtar (med tryck på båda sidorna). De är unika och endast tryckta i 200 exemplar (100 i vardera färg). De har aldrig varit till salu, utan vi ger i stället bort dem gratis till läsare som hjälper oss att göra Flashback. Det vill säga till medarbetare som skriver artiklar, informerar, översätter notiser och så vidare. Vi har dessvärre inte möjlighet att ge alla FNA:s medarbetare t-shirtar, men vi brukar dela ut några då och då för att på så sätt försöka visa vår uppskattning. ............................................................................ 1.02 RÄTTSHJÄLPSFONDEN: LÄGESRAPPORT Bakgrund till denna artikel: http://www.flashback.se/justice/. Flashbacks rättshjälpsfond grundades i mitten av november 1998, och har som syfte att samla in pengar till det skadestånd Flashback är dömd att betala; 50 000 kr plus ränta (cirka 55 000-60 000 kr). Domen har överklagats till hovrätten av båda parter. FNA publicerar i varje nummer en lägesrapport angående bidragen som kommit in. FNA nummer 114 (981215): 9 029 kr (+ 9 029 kr) FNA nummer 115 (990122): 19 679 kr (+10 650 kr) FNA nummer 116 (990216): 22 582 kr (+ 2 903 kr) FNA nummer 117 (990324): 36 484 kr (+16 494 kr) FNA nummer 118 (990322): 39 214 kr (+ 2 730 kr) Lista över alla de som betalat in pengar finns på adressen: http://www.flashback.se/justice/list.shtml. Rättshjälpsfonden, Box 26067, 100 41 Stockholm. Postgiro: 169 18 25-2. Ett stort TACK riktas till samtliga som stöttat Flashback och varit med att betala pengar till rättshjälpsfonden. Oavsett storlek, så har ni på så sätt visat att publiceringen varit försvarbar. T A C K ! _________________________________________________________________/annons/___ WALLENBERG TILL SALU Domänen wallenberg.com säljes till högstbjudande. "Kriminellt, vansinnigt, det är utpressning" säger Nils Ingvar Lundin, informationschef på Investor, där Wallenbergfamiljen är storägare. E-post: bud@controlaltdelete.com http://www.flashback.se/wallenberg/ ____________________________________________________________________________ ..... d r o g e r .......................................................... 2.01 MITT FÖRSTA MÖTE MED LSD Jag hade ett par månader tidigare upptäckt mdma och kommit fram till att här fanns det mycket mer att utforska. Det var den där ljuvliga fasen på sex månader då man springer omkring i ett lyckorus och planerar sin nästa tripp och läser all droginformation man kommer över och berättar för en massa folk om hur jävla ballt det är. Ja, åtminstone gick jag igenom en sådan fas. Jag hade hamnat i Goa, tripparnas mecka, troligen det enda stället i världen med en högre koncentration av acid heads än i Amsterdam. Ett rätt bra ställe att stifta bekantskap med den där märkliga mångfärgade varelsen som brukar bo i små papperslappar. Min flickvän flög in och hon hade med sig en liten fyrkantig bit mycket tjockt och trådigt papper med rastertryck på. Vi hade bara den lilla biten, men hade man möjlighet att studera hela kartan (vilket jag fått sedan dess) kunde man se en bild ur den förträffliga 60- talsserien Freak Brothers, nämligen Fat Freddy som höll upp sin coola katt. Överst stod också tryckt i svängiga, lila bokstäver: "Fat Freddy´s Cat". Alltså en sån här grej är ingenting man kastar sig in i oförberedd, man vill ju inte ha en dålig tripp. Jag hade hört mig för bland de stora kännarna i min umgängeskrets som kom med så hjälpsamma råd som att "passa sig för strykninbelagda tripper". I sin oändliga visdom rådde de mig också att ta ecstacy och röka några jointer innan jag droppade - för att verkligen försäkra mig om att trippen skulle bli bra. Så där sitter jag nu i vår lilla svettiga bungalow på Anjuna Beach och för säkerhets skull har jag petat i mig två olika sorters ecstacy samt rökt åtskilliga jointer och chillums fyllda med åtskilliga sorters gräs, hasch och charras. Jag är skruvad som en iller. Vi klipper den lilla lappen i två ännu mindre lappar och vi sväljer varsin halva. Tar det lugnt, snackar lite och hon går ut till toaletten. Jag sitter något disträ på sängen och tittar på väggen framför mig. Jag har förstått att det minsann skall ta en timme innan man kommer på, och det har bara gått tio minuter, så jag förväntar mig ingenting ännu. En liten svart gekko, alltså en sån där lätt geleaktig insektsätande ödla som är så vanlig i Asien, kilar plötsligt tvärs över väggen. Den springer på det där karaktäristiska, vickande sättet fram till lysröret som ger hela rummet den där charmiga operationssalstouchen och kryper in i det. Jag sitter en stund och funderar över det här och slås plötsligt av att ödlor faktiskt inte kan krypa in i lysrör. Hoppar upp och undersöker lampan. Ingen gekko! En hallucination! Far out! Hämtar flickvännen och pekar på väggen, titta, där finns ingen gekko. Nää, säger hon och tittar lite oroligt på mig, det finns det inte. Trippen har börjat! En timme senare är allting väldigt, väldigt konstigt. Små märkliga mönster har börjat dyka upp lite här och där, min flickvän ser bra mystisk ut och dessutom har det till vår förvåning inte alls gått en timme, det har bara gått tjugo minuter sedan vi svalde de där löjligt små och så inihelvete starka pappersbitarna. Vrålandes "tjugo minuter, bara tjuuugo minuter" stapplar vi till festen. Lite väl intensivt där. Träffar en rakad, tatuerad, piercad, mycket stirrig kille med skotsk accent lika bred som autobahn. "Ah´ve bein treppin for three dahs, like!" säger han och det ser ut som om hans ögon sitter på stjälkar. Jodå, vi tror dig. Rör oss ner till stranden. Kolla delfinerna säger jag på skämt. Min flickvän stirrar under tystnad mot havet. Fan, man ser bara ryggarna, konstaterar hon och börjar studera mönstren i sanden. Vi bestämmer oss för att det är en jättebra idé att smaka på en bit sjögräs som ligger uppspolad framför våra fötter. Zapp! En elektrisk stöt går genom hela kroppen. Vi garvar lite och försöker igen. Zappp! Öhh, ok, tången här är elektrisk. Varför inte? Vi knatar upp mot festen. Det är först nu jag inser att den här trippen bara börjat. Det blir bara starkare hela tiden. Jag står och dansar och plötsligt försvinner mina ben. Hupp. Vad gör man nu då, inga ben liksom. Pinsam situation. Bäst att gå uppför trappan till toaletterna. Någon räcker ut en joint till mig. Drar ett bloss och hupp, hupp, benen är tillbaka, vilket ju är bra. Så jag går ner på dansgolvet igen och plötsligt står jag bredvid en upphöjd plattform på vilken en blond, skäggig snubbe står och dansar. Han tittar på mig och jag inser att alla hans lemmar sitter löst. Och plötsligt har han förvandlats till en slingrande, gyllene kinesisk drake, hans mun har dragits ut i en enorm käft med vassa tänder, bakom honom virvlar en gyllenskimrande svans. Det är inte läskigt, bara jävligt konstigt. Och strax därefter upphör tid att ha någon innebörd. Allting bara är. Och sedan är jag tillbaka på dansgolvet och någonstans ifrån har jag hittat en bit sandsten och det slår mig att jag gått omkring med den i handen den senaste timmen. Jag är fortfarande e:ad, så det känns väldigt skönt att gnida stenen med tummen. Klockan är säkert runt tio på morgonen och vi står rakt under solen och det är antagligen varmt utav bara helvete, men det här märker inte jag, jag känner bara att solen ger energi och jag kommer på den här geniala idén att hålla upp den magiska stenen mot den magiska solen, eftersom jag då borde få ännu mer energi. Rätt logiskt, egentligen. Jag lyfter upp stenen och blundar och nu flyger jag genom en pyramid. Runtomkring mig snurrar ankh-tecken och jag flyger in i en korridor med hieroglyfer på väggarna. Sedan är det ett romerskt tempel och det är enorma romerska bokstäver som virvlar förbi mig. Och jag öppnar ögonen och inser att ett tiotal personer på dansgolvet har höjt sina armar mot min sten och dansar med stora leenden på läpparna mot den magiska stenen. Trippigt, liksom. Efter många timmar är festen över och jag sitter och stirrar ut mot havet och mönstren i den klarrosa himlen. Ljudet är avstängt, men jag hör fortfarande skruvad trance spelas inne i huvudet. Det är runt hundra personer kvar och alla röker jointer och tar det lugnt. Varpå det indiska flygvapnet, som av någon anledning brukar öva i Goa, dyker upp från ingenstans med två jetplan och gör en djupdykning över partyt i mach två. Två ljudbangar, högre än någonting jag hittills hört och så är de redan över horisonten. Och alla sitter och flämtar och säger samma sak: Såg du också det där, såg du också det där? Trippa lugnt, S. K. Ruvad ............................................................................ 2.02 NARKOTIKABROTT INTE SKÄL FÖR UPPSÄGNING Att en SJ-anställd dömts för narkotikabrott är inte skäl nog för att säga upp honom. Det slår Arbetsdomstolen (AD) fast i en dom. Mannen hade 24 års tjänstgöring bakom sig när han provade hasch för första gången för att döva smärtorna vid ett diskbråck. Han blev fast i ett missbruk och efter en tid anhållen och dömd för narkotikabrott och fick därefter sparken från jobbet. Den samlade bedömningen från AD blir att mannen, trots det brott han dömts för, inte orsakat SJ någon skada. Hans brott hänger samman med hans eget missbruk som han nu kommit ur. Därför är avskedandet ogiltigt. SJ får också betala skadestånd på 50 000 kronor. [TT] _________________________________________________________________/annons/___ För kvinnor, av kvinnor, med glimten i ögat ;-) www.Kondomeriet.com (Jodå, män är välkomna också!) ____________________________________________________________________________ ..... i t .................................................................. 3.01 FLERA VIRUSMAKARE HEMLÖSA PÅ NÄTET Amerikanska FBI stängde nyligen två tillhåll för crackers och virusmakare, Codebreakers.org och Sourceofkaos.com. För ytterligare information: Source Of Kaos Box 6021, Winter Park, FL 32792, USA The Codebreakers Adelwang 13D, Limburg, OEB 5447, Österreich E-post: spooky@NYM.ALIAS.NET Lord Cyruz ............................................................................ 3.02 HEMLIG MAILINGLISTA ENBART FÖR POLISER Swecop heter en ´hemlig´ mailinglista ENBART för poliser ... Man kan bara gå med i listan genom att e-posta polisen som underhåller listan. I e-brevet skriver man lite om sig själv och var man jobbar (som polis) sedan kontrollerar han dina uppgifter mot ett "arkiv" som listar alla poliser i Sverige. Är namnet du anger inte med där så nekas du inträde. Webbadress: http://w1.851.telia.com/~u85104066/ sir_A ............................................................................ 3.03 A BEGINNERS GUIDE: HUR MAN KNÄCKER NT-LÖSENORD En förutsättning för att den här metoden skall fungera är att du har fysisk tillgång till den dator du vill knäcka lösenorden på. Jag har själv använt den här metoden på NT 4-burkar med både SP3 och SP4. Den kan till exempel vara användbar när man glömt sitt lösenord. Steg 1 - skaffa rätt hjälpmedel l0pthcrack (http://www.l0pht.com/l0phtcrack/dist/lc252install.zip), samdump (ftp://ftp.technotronic.com/microsoft/samdump.zip), ntfsdos (http://www.sysinternals.com/ntfs20r.zip), eventuell ordlista (ftp://ftp.sunet.se/pub/security/tools/dicts). Här finns flera olika att välja på, även en svensk. En liten engelsk ordlista följer med l0pthcrack. Steg 2 - kopiera lösenordsfilen Här kan du göra på minst två olika sätt. Vi tar det ena först: 2 a: du har inget användarkonto på maskinen: Skapa en startdiskett. Kopiera in ntfsdos på disketten, och starta från den. Kör ntfsdos.exe. Det som har med ntfsdos att göra kan du strunta i om filsystemet på datorn är FAT. Kopiera filen ´SAM´ som ligger i katalogen "system32config" till disketten. är oftast WINNT. 2 b: du har ett användarkonto, men vill ha administratorslösenordet eller lösenord till andra användarkonton: Gå direkt till system32config och kopiera SAM:en. Steg 3 - dumpa kontoinformationen från SAM:en Till det här använder vi programmet samdump.exe som du laddade hem i steg 1. syntax: samdump.exe SAM >password.txt Steg 4 - själva lösenordsknäckningen: Installera l0pthcrack. Om du laddat ner en annan ordlista, välj den, annars väljer du den lilla som följer med. Välj "password.txt" som du skapade med samdump.exe ovan som password file. Under Options kan du ställa in vilka tecken l0pthcrack skall försöka med - A-Z tar ungefär ett dygn, A-Z, 0-9 nästan det tiodubbla. Det finns fler varianter än så, men man kan ju börja med någon av de två jag nämnt, hittar den inte lösenordet då får man välja någon tuffare variant. Men då börjar det ta tid! L0pthcrack försöker alltså först med ordlistan du försett programmet med, i alla skiftlägeskombinationer. Det går rätt fort, även med en stor ordlista. Oftast finns inte lösenorden med. Då fortsätter programmet med ´brute-force´ gissa lösenord, något som det gör oerhört snabbt! Läs mer om hur det fungerar på www.l0pth.com/l0pthcrack/. Happy hacking - hbd 1999 ............................................................................ 3.04 PUBLIC ENEMY SLÄPPER MUSIK PÅ INTERNET Rappgruppen Public Enemy släpper sin nya produktion, There is A Poison Going On, direkt på nätet. Releasen sker i samarbete med onlinemusikbolaget Atomic Pop. Ledaren för Public Enemy, Chuck D, har länge varit en förespråkare för Internet som han anser ger artister större kontroll över sina alster. Public Enemys nya platta kommer att kosta tio dollar och kommer att kunna laddas ned från Internet om en månad. Först i juni når den skivhandeln. Ytterligare information: http://www.publicenemy.com/ http://www.atomicpop.com/ ............................................................................ 3.05 IFPI STÄNGER DIGITAL MUSIC SHOP IFPI stängde nyligen Digital Music Shop - en "affär" på Internet där man erbjöd besökare att beställa brända musikskivor i mp3-format. Följande skickades från en som representerar branschorganisationen IFPI. -:- Till ansvarig för webbsida: http://************* Angående tillhandahållande av kopierade ljudfiler IFPI Svenska gruppen är en branschorganisation som företräder och skyddar skivbolag och dess rättigheter. Inom ramen för denna verksamhet ingår att bevaka Internet. IFPI har konstaterat att Ert företag DMS erbjuder allmänheten möjlighet att få sina skivor överförda till annat format, såsom exempelvis mp3. Sett ur ett upphovsrättsligt perspektiv är detta att jämföra med en kopiering. I URL 12 § stadgas att "var och en (får) framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för enskilt bruk. Exemplaren får inte användas för andra ändamål." Vidare stadgas i samma paragrafs andra stycke att "första stycket ger inte heller rätt att för eget bruk låta utomstående framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk." Således kan Er verksamhet strida mot upphovsrättslagens 12 §. Med anledning av ovan ber vi Er snarast tillskriva undertecknad och där noggrant beskriva Er affärsidé och inställning till ovan samt vidare uppvisa kopior på eventuella skriftliga tillstånd från berörda rättighetshavare. Vid eventuella frågor besvaras dessa av undertecknad på denna e-postadress alternativt på telnr: 08-735 97 50 faxnr: 08-27 37 45. Med vänliga hälsningar ****** ********** Jur. kand. IFPI Svenska gruppen [MSN] ............................................................................ 3.06 WEBBSIDA HITTAR VIRUS För dig som inte vill ladda ned och installera ett antivirusprogram finns det en webbsida som kan leta efter virus på din hårddisk. Sidan bygger på en Activex-kontroll för Internet Explorer och ett Javaprogram för Netscapes Navigator. Virussökningen fungerar hyfsat snabbt och sökningen sker alltid med de senaste virusdefinitionstabellerna. Webbsidan har inga svårigheter att upptäcka Melissa. Tjänsten är gratis och tillhandahålls av Trend Micro som utvecklar vanliga antivirusprogram. Här är några andra råd för att minska risken att drabbas av virus: Slå på skyddet mot makrovirus i Word (Verktyg, Alternativ, Allmänt, kryssa i rutan märkt Aktivera virusskydd i makron). Nu får du en fråga när du öppnar dokument som innehåller makron. Välj att inte aktivera makron i dokument från utomstående. Ett annat skydd kan vara att titta på Wordfiler med hjälp av funktionen snabbgranskning i Windows 95/98/NT 4. Då kan du högerklicka på ett Worddokument och se dess innehåll utan att behöva starta Word. I en standardinstallation av Windows läggs snabbgranskning inte in. Du kan vara tvungen att installera funktionen separat. Här kan du kontrollera om din dator har virus: http://housecall.antivirus.com/. ............................................................................ 3.07 COOKIE- OCH GLOBALHISTORYFILER ALLMÄN HANDLING Regeringsrätten har slagit fast att cookiefiler och globalhistoryfiler hos myndigheter är allmänna handlingar. Det var för ett drygt år sedan som GP-reportern Arne Larssons begärde ut cookiefiler i Göteborgs kommun och frilansjournalisten Fredrik Laurin ville se ett kommunalråds globalfil i Mölndals kommun. Ytterligare information: Regeringsrätten 08-617 62 00 Mål nr 3148/98 och 5556/98. Dom meddelad i Stockholm 14/4. [Paragrafryttaren] _________________________________________________________________/annons/___ ULF EKBERG I ACE OF BASE VAR NYNAZIST! Ett fåtal exemplar av skivan ´Uffe was a nazi!´ finns åter i lager. 99 kronor + porto (20 kr). Endast förskottsbetalning! Först till kvarn Flashback Records, Box 26067, 100 41 Stockholm. Postgiro: 169 18 26-0. http://www.flashback.se/rec/ ____________________________________________________________________________ ..... p o l i t i k ........................................................ 4.01 VÅR KRIS, DE RIKAS PARADIS Pressmeddelande från ´Hata de rika´: Natten till den 22 mars placerades brandbomber på Wallenbergs egendom på Djurgården samt i anslutning till miljardären Fredrik Lundbergs egendom i Djursholm. Fredrik Lundberg med familj har en förmögenhet på 3 000 000 000 kronor. Varje år tjänar han 40 miljoner enbart på att han äger så mycket pengar. Wallenbergarna är bland de absolut rikaste och mäktigaste i landet. De har blivit rika på arbetarklassens bekostnad. Våra barn får gå i mögliga skolor medan de rika barnen går i lyxiga privatskolor. Antalet hemlösa ökar medan de rika vältrar sig i ofattbar lyx. gamla och sjuka försummas och lämnas utan ordentlig vård. Vi förväntas acceptera en konstant stor arbetslöshet, pressade löner, försämrad arbetsrätt och nedmontering av välfärden. De rikas girighet och hunger efter makt kommer aldrig att upphöra. Precis som arbetarklassen tidigare gått samman för att slåss för sina rättigheter, måste vi nu ännu en gång göra samma sak och besvara de rikas attacker. Hata de rika ............................................................................ 4.02 NIKE HÖJER LÖNERNA I FÖRETAGARVÄNLIGT INDONESIEN Det trendiga skoföretaget Nike gick nyligen ut med ett pressmeddelande där de berättade om hur de förbättrat villkoren för sina arbetare - många av dem barn - i Indonesien. Man hävdade med stolthet att lönerna höjts med hela sex procent, från 250 000 till 265 000 rupiah per månad. Det låter ju fint och generöst, men vid en närmare granskning upptäcker man att även solen har fläckar. Vad Nike händelsevis "glömt bort" att informera om är att den verkliga lönehöjningen inte motsvarar mer än en ynka amerikansk cent i timmen. Efter lönehöjningen tjänar Nikes arbetare knappt sex dollar i veckan. Ett annat faktum som utelämnades av Nike är att inflationen i Indonesien är skyhög (54 procent under 1998), vilket gör pengarna praktiskt taget värdelösa. Mätt i ren köpkraft har Nike med sin så kallade "lönehöjning" i praktiken sänkt lönerna med 45 procent! Under det senaste kvartalet gick Nikes vinster upp med 70 procent, men de 70 000 arbetarna i Indonesien fick ingen del av profitkakan. Trots sin utpräglat amerikanska image - som företaget förra året lade över 600 miljoner dollar på att marknadsföra - tillverkar Nike inte längre några skor i USA. Det finns för övrigt bara 37 000 skoarbetare kvar i hela USA. Produktionen har flyttats till tredje världen där auktoritära militärregimer kan se till att arbetarna håller sig på mattan och inte organiserar sig för att förbättra sina villkor gentemot de västliga företagen och kapitalägarna. Indonesien har ur denna synpunkt ett särdeles fint "företagsklimat" för att låna ett ord ur den vulgära svenska debatten. Nike har förstås inga moraliska betänkligheter mot att investera i ett land som i årtionden bedrivit en medveten folkmordspolitik mot befolkningen i det ockuperade Östtimor. I Nikes fabriker finns förstås inga besvärliga fackföreningar, och inspektörer från ideella människorätts- organisationer är portförbjudna. Nikes utsugning av indonesiska barn är förstås bara ett exempel bland många som illustrerar tillståndet i den groteska nya världsordning där kapitalet tillåts härja fritt utan någon hänsyn till de människor som driver dess grottekvarn framåt. [Motkraft] ............................................................................ 4.03 YTTRANDEFRIHETEN KLÄMS ÅT Nyligen dömdes Börje Ramsbro att betala 20 dagsböter à 250 kronor, 300 kronor i avgift till Brottsofferfonden och 5 000 kronor av försvarsadvokatens kostnader, summa 17 800 kronor. Dessutom hade försvarsadvokaten lagt ner ett ordentligt jobb på saken, vilket domaren misstyckte till och skrev ner hans räkning från 65 till 35 timmar. Ändå var det ett principiellt mycket viktigt mål som visar, om domen står sig i högre instanser, att vi lever i ett i stort sett rättslöst land där den som inte tillhör den politiska eller ekonomiska eliten eller inför domstol kan betitla sig med privilegietiteln journalist skall vara tyst. Börje Ramsbro var tidigare ägare till och VD i företaget System 3R. Det var ett medelstort företag med något hundratal anställda. Under bankkrisen sade Nordbanken upp lånen till System 3R och Börje Ramsbro, han förlorade sitt företag, som dock överlevde och i dag drivs av andra ägare. Börje Ramsbro menade att han och andra företagare drabbats av Nordbankens ekonomiska obestånd, inte det egna företagets. För att samla information och bilda opinion bildades Stiftelsen Mot Nordbanken (SMN) som öppnade en webbsida på Internet (http://home1.swipnet.se/~w-17959/index.html). Den informationskanal som står till buds för den som inte är välbeställd. På webbsidan presenterades ett antal "fall" från bankkrisen med dokumentation. Naturligtvis förekom en hel del namn. Det var löpande texter, snarast debattinlägg. Ingen normal människa skulle kalla texterna för ett dataregister. Men i Sverige är allt möjligt när det gäller att utnyttja lagarna för att klämma åt den som har obekväma åsikter. Nye ägaren i System 3R, Håkan Nordquist, ansåg att webbsidan var ett dataregister och anmälde det hela till Datainspektionen. Datainspektionen ställde upp och ansåg att nämnandet av Håkan Nordquist var ett brott mot datalagen och anmälde Ramsbro till åtal. Märk väl att vare sig Nordquist eller Datainspektionen tagit upp vad som sades om Nordquist, bara att hans namn nämndes. Omdömena om Nordquist var förvisso inte positiva. Men hade han stämt Ramsbro för förtal hade han dels fått driva processen själv (nu skötte åklagaren Anne-Marie Bergström om det), dels hade Ramsbro kunnat framföra bevisning för att han hade rätt i sina påståenden och det hade kanske inte varit så skojigt för Nordquist. Nu prövade domstolen alltså frågan om Ramsbro brutit mot datalagen. Datalagen förbjuder upprättande av personregister och hantering av personuppgifter utomlands (och med utomlands förstås här enbart länder utanför EU och EES) utan tillstånd av datainspektionen. Datalagen har för övrigt upphört att gälla, men den var ikraft när SMN upprättade sin webbsida. I domen diskuteras ingående innehållet i uppgifterna om Nordquist och Nordbanken på nätet (flera sidor ägnas åt det), trots att denna fråga inte var aktuell, eftersom det var själva registreringen som sådan som var olaglig enligt åklagaren. Vidare diskuteras vad som är ett register och domstolen kommer fram till att den möjlighet att söka på hemsidan som fanns innebar att den var ett register. Vidare diskuterar man om hemsidan spridits till utlandet (nästan allt material var på svenska) och konstaterade att det kan finnas banker som är intresserade i Schweiz, Liechtenstein, Japan och USA. I klartext, bankdirektörer i Schweiz och USA sitter och kollar in SMN:s webbsida och söker på namnet Nordquist och därmed begår Ramsbro ett brott. Ramsbro gjorde flera invändningar av principiell natur: För det första att det inte rimligen kan vara fråga om ett dataregister (men eftersom det gick att söka var det ett dataregister ansåg domstolen). För det andra att det var fråga om debattinlägg och journalistisk verksamhet som lydde under europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) och närmare bestämt artikel 10 - "Envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig myndighet och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel förhindrar icke en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag" (frågan avspisas av domstolen utan någon annan motivering att "naturligtvis har tingsrätten vid den bedömning som nu gjorts beaktat de regler om fri- och rättigheter som finns i våra grundlagar och europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna" - som framgår av citatet ur konventionen ovan finns det dock inget undantag för Internet så ett visst resonemang kring frågan hade inte skadat. För det tredje att det i brottsbalken finns föreskrivet att inget straff skall utdömas om en lagregel vid domen har ändrats så att den skulle innebära straffrihet eller mildare straff. Så är fallet i Ramsbros fall, eftersom datalagen har upphört att gälla och ersatts av personuppgiftslagen från den 24 oktober 1998. I personuppgiftslagen finns inget krav på tillstånd för dataregister (men däremot en hel del andra dumheter). Under en övergångstid på tre år gäller emellertid den gamla och den nya lagen parallellt för "register" som upprättats innan den nya lagens ikraftträdande. Utan att på något sätt göra saken begriplig för läsaren anser domstolen att straffrihetsbestämmelsen inte kan tillämpas eftersom materialet gjordes tillgängligt före den 24 oktober 1998. På skampålen för att detta skett sätter vi upp anmälaren Håkan Nordquist, åklagaren Anne-Marie Bergström och rättens ordförande Bo Blomquist. [Veckans Contra] ............................................................................ 4.04 SVENSKAR SKALL GASAS OCH ELTORTERAS? Ja det kan bli verklighet om polisen får som de vill. Rikspolisstyrelsens utredare vill utrusta sina knektar med bland annat el- och gaspistoler. Från polishåll så heter det att "man måste ha tillgång till något som kan slå ut en brottsling utan att döda". [Frihetsbrevet] ............................................................................ 4.05 SOCIALEKOLOGISK AKTION I GÖTEBORG SPLITTRAS Sedan i höstas har Socialekologisk Aktion (SEA) funnits i Göteborg och där försökt dra igång ett motstånd mot det planerade vägprojektet Göteborgsöverenskommelsen (som även kallas "Göken"). Redan från början har det dock funnits stora inre slitningar i organisationen, konflikter kring vilka principer organisationen skall ha. Nu har de två stridande falangerna bestämt sig att splittra organisationen, meddelar den ena av falangerna som har döpt sig till Socialekologiskt Motstånd. "Nu kan båda grupperna börja att arbeta konstruktivt i stället för att passiviseras av uppslitande ideologiska diskussioner, i vilka vi ändå aldrig kommer att kunna enas", skriver gruppen Socialekologiskt Motstånd i ett brev till Motkraft. ............................................................................ 4.06 PROPATRIA BLIR NORSK Den nazistiska domänen ´propatria.org´ har bytt ägare och drivs numera ifrån Norge i stället. Webbsidan skapade bland annat stora rubriker för några år sedan, då flera av landets programledare (för Mosaik och Elbyl) hotades på sidan. Propatria är i dag världens största nazistiska webbhotell. För ytterligare information: Webbadress: http://www.propatria.org/ E-post: webmaster@propatria.org [Nettrapport] ............................................................................ 4.07 NAZISTEN I DET ÖPPNA SAMHÄLLET "Ett fritt samhälle måste aktivt värna om oliktänkares rätt att säga vad de tycker." Vilken stor liberal ligger bakom de orden? Popper eller kanske Mill? Nej, Dan Berner, den ökände nazisten från Karolina Mattis föreläsning vid Umeå universitet. I en artikel i Flashbacks nyhetsbrev, de svenska undergroundkulturernas främsta forum, håller Berner sitt försvarstal: "Det demokratiska förtrycket når nya höjder". För sina yttranden vid föreläsningen har han dömts för hets mot folkgrupp till två månaders fängelse. Berners artikel är märklig läsning. Inte så att han undanhåller sina läsare det man kan förvänta sig: den sedvanliga smörjan av revisionistiska konspirationsteorier och en allmän historisk okunskap blandas med anekdoter från rättegången. Men på det hela taget lever Berner inte alls upp till schablonbilden av den nazistiske fienden. Han är varken en skränig skinnskalle eller en fanatisk, antisocial judehatare. Tvärtom är han en ganska välartikulerad, sansad man, som på ett drastiskt men likväl intellektuellt hederligt vis kan tala för sina åsikter. Än mer förvånad blir man, när Berner mot slutet av artikeln tar strid för den oinskränkta yttrandefrihetens princip. Han ställer frågan vad som kommer att bli följden av demokratins klappjakt på sina fiender: "Det har alltid varit de kontroversiella, ´stötande´ åsikterna som har utsatts för repression, genom alla tider. I dag finns det inget skydd för just sådana åsikter, och alltså är yttrandefriheten en illusion." Är det en omvändelse under galgen? Har Berner egentligen hela tiden varit en missförstådd demokrat? Är hela hans nazism mest en ploj, att bryta tabun och göra revolt? Nej, det är svårt att tro att han inte är skrämmande uppriktig i sin nazism. Det är just det som är det märkliga; han, 1990-talets kanske mest ökände svenske nazist, en övertygad antidemokrat, förstår det öppna samhällets och yttrandefrihetens princip bättre än någon av dem, som ryckt ut till demokratins försvar, för att stoppa honom. Därmed är förtecknen omkastade. Demokratins motståndare blir dess försvarare, och tvärtom. Om de, som förespråkar demokrati, inte tror på den, och de, som bekämpar demokratin, tar strid för dess grundsatser - vilken signal sänder det till den som verkligen tror på demokrati och yttrandefrihet? Och om demokratins fiender inte är fanatiska våldsverkare, utan vältaliga personer som inte räds att föra en sansad diskussion, att få sina åsikter ifrågasatta, medan demokratins försvar sker med tvivelaktiga metoder - vem skall man egentligen lita på? Lagar, åsiktsregistrering eller informationskampanjer som förbjuder människor att hysa och uttrycka sina åsikter, ställer oss på en tankefrihetens "slippery slope". Tankefriheten är ingenting värd, om den inte också försvarar rätten att hysa de mest extrema, motbjudande och odemokratiska åsikterna. Om den inte tillåter också ett radikalt förnekande av själva demokratins grundprincip - alla människors lika värde - tillåter den ingenting. För den som förvägras en så grundläggande rättighet som att uttrycka sina tankar, vilka vägar kvarstår då? "Allt man kommer att åstadkomma är att slutligen tvinga oss till våld; det kommer helt enkelt att vara den enda utvägen för oss", skriver Berner. När demokrater försöker stänga ute dem som ifrågasätter deras värderingar - det må vara allt ifrån en djurrättsaktivist eller en Jenny Lindahl till en Dan Berner -, skapar de just de fiender som de vill bekämpa. Demokrati och yttrandefrihet, det öppna samhället, kan aldrig försvaras genom något annat än just demokrati och yttrandefrihet. Denna liberala kärnprincip har märkligt nog fått ett levande bevis i en av sina mest omdebatterade fiender: "Troll spricker i ljuset. [...] Låt oss släppa debatten fri, så får vi se vilka trollen verkligen är!" Vilket aldrig skulle få bevisas. -:- Denna debattartikel har tidigare varit publicerad i tidningen Friktion: http://hem2.passagen.se/friktion/ _________________________________________________________________/annons/___ 20-ÅRIG PROGRAMMERARE MED 25 ÅRS ERFARENHET SÖKES EttNet söker programmerare med kunskap om Access och Delphi samt databashantering. Vi söker även extra personal för kundsupport. E-post: cab@ettnet.se http://www.ettnet.se/ ____________________________________________________________________________ ..... r e s o r & ä v e n t y r .......................................... 5.01 UNDERGROUND I KINA: PART 2 Denna artikel är ett komplement till artikeln ´Underground i Kina - finns det?´ som publicerades i förra FNA. -:- Angående undergroundmusik, eller rättare sagt västerländsk "alternativ" musik i Kina så kan man i de större städerna hitta en hel del av, dels piratkopierat, dels sönderklippta cd-skivor som säljs som "skräp". Priset brukar ligga på SEK 7-10 beroende på hur ovanlig skivan är. Elektronisk musik är alldeles nytt i Kina, men fler och fler blir intresserade av västvärldens technokultur etcetera. På måndagar kan man numera höra ny elektronisk dansmusik på Beijing Music Channel, och det ordnas fler och fler klubbkvällar runt om i Peking. Annars är väl punken den undergroundmusik som har slagit bäst här, men det är upp till var och en att bestämma om det verkligen är punk så som vi tänker oss den. Men låttitlar som "Fuck the Chinese Government" borde väl i Kina betraktas som rätt underground. Piratkopierade skivor går inte att hitta i de större butikerna, men är absolut inte svåra att hitta om man går in på de mindre gatorna. Jag var försiktig första gången jag åkte hit och tog inte med mig mina Public Enemy-skivor och så vidare. I Zhang Yimous film "Keep Cool" har huvudpersonen en PE-affisch på väggen hemma i sitt rum. Musik är ingenting man bryr sig om att kontrollera direkt, även om Michael Jackson inte fick komma hit och spela för några år sedan. Angående porr. Det finns massor ... Kineserna har valt VCD systemet för film och det finns en uppsjö av porr på VCD. Ofta är det kvinnor med småbarn på armen som går runt och säljer dessa högst olagliga produkter. Jag blev dock förvånad när jag hittade VCD-skivor med väldigt lättklädda flickor tydligt uppställda i en statsägd butik häromdagen. Man kan väl anta att porren följer i de ekonomiska reformernas fotspår ... Narkotika är nog någonting man skall vara försiktig med, man får inte glömma "Operation Strikehard" som polisens antibrottskampanj heter. De kineser jag har frågat har inte haft en aning om vad LSD är, och de flesta har inga erfarenheter av narkotika över huvud taget. Men det går att få tag på, utan några större problem. Erik C ............................................................................ 5.02 KÖR FORMEL 1 I S:T TROPEZ Alla har inte kört Formel 1, men allt är möjligt och detta är absolut inget undantag. Du börjar med att kvalificera dig i en F3-bil under tillsyn. Efter 25 varv på Circuit du Luc en Provence är du klar för att testa en riktig Formel 1-bil. Pris: cirka 18 000 kronor (för fyra dagar). Kontakt: Wildside (telefon: +44 181 366 17 66) _________________________________________________________________/annons/___ Auktion på Flygtorget. "Sätt Ditt Pris" på resor över hela världen! Paketresor - Västindien - Sicilien och flygbiljetter med Finnair! Mama Mia-musikalresor till London från Sthlm, Gbg & Malmö! Välkommen med bud innan de åtråvärda biljetterna tar slut!! http://www.flygtorget.se/scripts/auktion_index.asp ____________________________________________________________________________ ..... s u b k u l t u r .................................................... 6.01 DE SEX VÄRSTA SEKTERNA I SVERIGE Scientologikyrkan Grundades i USA av sciencefictionförfattaren L Ron Hubbard 1947. Strävar efter att nå en högre medvetandenivå genom att avlägsna bilder av tidigare upplevelser som styr handlande och tänkande. Antal medlemmar i Sverige: 500-1 000 aktiva, betydligt fler som gått kurser. Scientologikyrkan i Stockholm, Götgatan 105, 116 62 Stockholm Telefon: 08-640 06 81 / 08-640 32 69 Enighetskyrkan Kommer från Korea och grundades av San Myung Moon som anser sig vara en ny Jesus. De strävar efter världsherraväldet och alla skall ge bort sin egendom till sekten. Harmoni uppstår om folk gifter sig med varandra. Antal medlemmar i Sverige: cirka 200 personer. Familjefederationen för världsfred och enighet (Evighetskyrkan), Tegnerlunden 1, Box 45447, 104 31 Stockholm Telefon: 08-411 76 73 Familjen/Guds barn Startades av dansken David Berg, alias Moses Berg. En hippierörelse som förespråkar fri sex. Incest är helt okej och medlemmarna har inga hämningar. Antal medlemmar i Sverige: Ett hundratal som flyttar runt i landet. World light center Startades i Vingåker av Lilly Gardeby. Hon är en massör som anser sig vara Jesu moder och har ett finger med i allt som händer. Medlemmarna lever i ett kollektiv och för några år sedan var de betydligt fler än i dag. Antal medlemmar i Sverige: Omkring åtta personer som är verksamma utanför Växjö. Linbusamfundet Ledaren är Hallstein Farensveit och sekten återfinns i Älmhult i Småland. Sekten anser att människan är en maskin som skall jobba hårt och äta lite. Antal medlemmar i Sverige: Omkring 30. Linbusamfundet, Den Svenska Stiftelsen, Ellingebo Pl 600, 450 54 Hedekas. Telefon: 0524-320 06 Hare Krishna Intellektuell orientsekt med starkt fäste världen över. Man når framgång och harmoni genom filosofiskt tänkande och renlevnad. Antal medlemmar i Sverige: Ett hundratal. International Society for Krishna Consciousness, Korsnäs Gård, 147 92 Grödinge Telefon: 08-530 298 00 Fax: 08-530 250 62 ............................................................................ 6.02 RECENSIONER Alla recensioner är recenserade ur dess egna perspektiv - en nazistisk produkt ur ett nazistiskt perspektiv, en anarkistisk ur ett anarkistiskt perspektiv och så vidare. Recensionerna är medvetet korta, då de mest skall fungera som en fingervisning. En betydligt större avdelning med recensioner finns i varje nummer av papperstidningen (i senaste numret över 450 recensioner). Adress: Flashback, Box 26067, 100 41 Stockholm. ---------------------------------- LODOWN nummer 3 [Tidning | Format: 220x280 | 100 sidor | 2,99 £ + porto] Betyg: 4 (av 5) En strålande fräsch tidning som blandar snowboard, hiphop och porr (!) med otroligt genomarbetade och fräcka bildmontage och udda reklam- kampanjer. Innehåller bland annat en intervju med Larry Lunt (Hustler magazine) och en kassett med musik av STS, Attica Blues och DJ Skitz featuring Phi-Life-Cypher med flera. Rekommenderad läsupplevelse! Lodown UK, 84a Mortan Road, London N1 3BE, UK. ---------------------------------- JUXTAPOZ EROTICA volym 3 [Tidning | Format: 277x205 | 80 sidor | 5,95 $ + porto] Betyg: 4 (av 5) Erotica är amerikanska konsttidningen Juxtapoz´ specialutåva med inriktning på erotisk konst. Oftast rätt tråkiga utgåvor, men denna gång har man äntligen lyckats. En specialutgåva om fotografisk erotik, med bland andra intervjuer och bilder av Charles Gateswood, Richard Kern, Glenn Campbell och Steve Diet Goedde. Deras bästa utgåva någonsin. Borde även bli utgiven i bokform. Juxtapoz Erotica, Box 884570, San Francisco, CA 94188-4570, USA. ............................................................................ 6.03 DOKUMENTÄRFILM OM GRUPPEN MC 5 Tom Petersson och Rick Neilson från Cheap Trick kommer att synas i en dokumentär om gamla Detroitbandet MC 5 som just nu är under produktion. Filmen "MC 5, a True Testimonial" kommer att innehålla bilder, intervjuer och gamla videoklipp från gruppens korta men intensiva karriär. [Avisa] _________________________________________________________________/annons/___ G R A T I S I N T E R N E T Egen uppkoppling, e-post, hemsidor, diskussionsgrupper, mailinglistor. http://www.flashback.net/ ____________________________________________________________________________ ..... ö v r i g t .......................................................... 7.01 TOLKNINGAR OM CHEFEN När jag tar tid på mig är jag långsam. När min chef tar tid på sig är han noggrann. När jag inte gör det är jag lat. När min chef inte gör det är han upptagen. När jag gör något utan att ha blivit tillsagd försöker jag vara smart När min chef gör detsamma är det initiativ. När jag gör min chef glad kysser jag hans arsle. När min chef gör sin chef glad samarbetar han bara. När jag gör bra ifrån mig kommer min chef aldrig ihåg det. När jag gör fel kommer min chef aldrig att glömma det. Chrystal ............................................................................ 7.02 MATEMATISKT TROLLERI GÖR ETT STEG I TAGET OCH BLÄDDRA INTE NER FÖRRÄN DU HAR SLUTFÖRT VARJE STEG. ANNARS MISSAR DU DET ROLIGA. Skriv ner på ett separat papper: 1. Antalet dagar per vecka som du skulle vilja äta ute. 2. Multiplicera det talet med 2. 3. Lägg till 5. 4. Multiplicera med 50. 5. Om du redan haft din födelsedag i år, lägg till 1749. Om inte, lägg till 1748. 6. Subtrahera med det årtal du är född. (Fyra siffror.) (Du skall nu ha ett tresiffrigt tal.) FÖRSTA SIFFRAN ÄR DEN DU HADE FRÅN BÖRJAN (antalet gånger du vill äta ute) DE TVÅ SISTA SIFFRORNA ÄR DIN ÅLDER!!! Detta fungerar endast i år (1999), så sprid det roliga så länge det varar. ............................................................................ 7.03 POLISIÄR PEDAGOGIK KROSSADE RUTA Polismannen försökte vara pedagogisk och slog med handen mot bilrutan, för att visa hur det kunde gå om den lille grabben som satt utan bälte i passagerarstolen råkade ut för en olycka. Då sprack rutan. Polismannen anmäldes och åklagaren började utreda om pedagogiken i själva verket inte var tjänstefel. Efter mycket grubbel kom utredarna dock fram till att det handlade om en olycka, inte ett brott. Polismannens vigselring måste ha träffat bilrutan, förmodade man. Att han heller inte skrev ut böter för att föraren körde med en obältad sjuåring i framstolen var heller inte tjänstefel, visade det sig. Däremot får Rikspolisstyrelsen betala drygt 1 300 kronor för en ny bilruta. [TT] ............................................................................ 7.04 LISTA ÖVER SVENSKA NUDISTBADSTRÄNDER Nudism - egentligen heter det enligt en internationell definition naturism - kallas också nakenkultur. Naturismen är en rörelse som innebär att man utövar nakenhet tillsammans, till exempel i samband med bad. Även om nakenbad har funnits i alla tider och badkläder är ett ganska modernt påfund så startades den nuvarande naturismen vid sekelskiftet i Tyskland och Schweiz. Den kom till andra länder efter första världskriget och i Stockholmstrakten startades på 1940-talet bland annat naturistön Stora Idskär. Sveriges Naturistförbund (SNF) grundades 1954. Många kommunala badplatser i Sverige har i dag en särskild avdelning för nakenbad. Lista över svenska nakenbadstränder: ARBOGA: Herrfallet vid Arboga Herrfallets nakenbad ligger vid Hjälmaren, och det är beläget cirka 15 kilometer söder om Arboga. Cirka en kilometer att promenera från parkeringen (vid Herrfallets stugby och Camping). Telefon: 0589-401 06 (Arboga kommun) eller 0589-401 10 (Herrfallet Camping) BJÖRNDAMMEN: Ältaren vid Björndammen Ältaren är en liten sjö som ligger cirka en kilometer norr om Björndammen på väg 55. Nakenbadet ligger cirka 20 kilometer norr om Malmköping och 22 kilometer söder om Strängnäs. Tre mindre liggplatser finns ganska nära varandra. Norra udden är dock bäst. FALKENBERG: Långareka vid Falkenberg Långareka är en långgrund sandstrand strax söder om Suseåns mynning. Vattnet är ibland lite bräckt på grund av närheten till vattenflödet från Suseån. Det finns inga bussförbindelser och det kan vara lite svårt att hitta. Vid parkeringen finns det toalett. FJÄLLNORA: Ramsen vid Fjällnora Sjöarna Trehörningen och Ramsen ligger cirka 15 kilometer öster om Uppsala. Nakenbadet ligger i Ramsen strax söder om fridluftsgården. Telefon: 018-36 34 44 (Fjällnora fridluftsgård) GOTLAND: Ulla Hau på Fårö (på Gotland) Detta bad ligger strax väster om fyren Ulla Hau. Fin, lång sandstrand och man kan parkera ganska nära stranden. GÖTEBORG: Smithska Udden i Göteborg Ett klippbad längst söderut på halvön Näset i södra änden av Göteborg. Busslinje 92 går till Näset eller så kan man parkera bilen längst ut på Smithska vägen. Kalven vid Särö/Göteborg Särö ligger cirka 20 kilometer söder om Göteborg, och nakenbadet ligger längst ut på den södra udden som kallas "Kalven". Man kan parkera informationstavlan för naturreservatet Särö Västerskog. HALMSTAD: Lynga bad vid Vilshärad/Halmstad Lynga nakenbadstrand ligger vid Skintans utlopp, cirka 10 kilometer från Halmstad och den sträcker sig från bäcken och cirka 400 meter söderut. Toaletter, dricksvatten, duschar och soptunnor finns cirka en kilometer söder om nakenbadet. Tjuvahålan vid Tylösand/Halmstad Ett klippbad åtta kilometer väster om Halmstad strax söder om Tylösand. Tag till vänster vid skylt "handikappbad" till lämplig parkering. Heden vid Halmstad Heden är ett naturskyddsområde som ligger i södra änden av Östra stranden ganska nära E6 och cirka fem kilometer från Halmstad helt nära textilcampingen (ej naket) Hagön. Den södra delen av stranden är nakenbad. Telefon: 035-13 70 00 (Halmstads kommun) eller 035-10 93 45 (Turistbyrån) HYCKLINGE: Bjuggöbadet vid Hycklinge Bjuggöbadet är beläget på ön Bjuggö i södra änden av Åsunden utanför Hycklinge på väg 135. Det går färja över Bjuggö under sommaren. Telefon: 0494-120 00 (Kinda kommun) JÄRVSJÖ: Toröbadet vid Järvsjö Toröbadet ligger vid Torön i Tevsjön som är en del av Ljusnan, cirka tre kilometer söder om Järvsjö. Badet kan nås med båt som går från en brygga cirka 150 meter från Parkeringen. Telefon: 0651-403 06 (Ljusdals kommun) eller 0651-430 66 (restaurangen) KALMAR: Värsnäs vid Kalmar Ligger cirka fyra kilometer norr om Kalmar på en udde i Kalmarsund. Badet ägs av Kalmar kommun och drivs av Naturistföreningen Kalmarsund. Telefon: 0480-830 00 (Kalmar kommun) eller 0480-100 46 (NF Kalmarsund) KARLSTAD: Skutberget vid Karlstad Nakenbadet ligger vid Vänern cirka sju kilometer från Karlstad och ligger i anslutning till Skutberget Camping (ej nakenbad). Nakenbadet utgör den västra delen av stranden. Telefon: 054-19 50 00 (Karlstads kommun) eller 054-53 51 30 (Skutberget Camping) KRISTIANSTAD: Yngsjö vid Kristianstad Yngsjöbadet som ibland även kallas Gropahålet ägs av Kristianstad kommun som även driver badet. Nakenbadet ligger cirka 2,5 km från Yngsjö vid Hanöbukten och det är alltså ett havsbad. Det ligger i ett naturskyddat område och har långgrund strand. Det är risk för underströmmar när det går höga vågor! Telefon: 044-13 53 35 (Kristianstads kommun) KRISTINEHAMN: Sandvikarna på Vålön vid Kristinehamn Nakenbadet på Vålön ligger i Vänern, cirka sju kilometer från Kristinehamn och cirka fyra kilometer från närmaste textilcamping (ej naket). Under sommarsäsongen kan man åka båt hit. M/S Vålön går från Restaurang Sjöjungfrun vid Picasso-skulpturen. Framme vid Vålön är det cirka en kilometer skyltad promenad från båtbryggan söderut. Toaletter finns vid båtbryggan. Telefon: 0550-880 00 (Kristinehamns kommun) LAHOLM: Hökafältet vid Laholm Hökafältet ligger i norra änden av Mellbystrand i närheten av Marias Camping (ej naket). Nakenbadstranden är den norra delen. Det är sju kilometer till Laholm. Telefon: 0430-154 50 (Laholms Turistbyrå) LIDKÖPING: Truvebadet vid Lidköping Nakenbadet ligger cirka fem kilometer öster om Lidköping, strax väster om en golfbana och cirka 600 meter öster om Filsbäcks Camping (ej nakenbad). Korsa järnvägen ner till textilbadet och tag sedan till höger samt åk så långt det går. Badet ägs av Lidköpings kommun. Telefon: 0510-77 00 00 (Lidköpings kommun) LINKÖPING: Viggebybadet söder om Linköping Viggebybadet ligger i ett reservat vid Stångeån cirka 25 kilometer söder om Linköping och 13 kilometer norr om Rimforsa. Badet är ett klippbad med badbrygga och sköts av NF Östergyllen, men ägs kommunalt. Telefon: (info) 013-811 35 MJÄLLOM: Storsand vid Mjällom Detta havsbad ligger på Höga Kusten. Nakenbadet ligger vid nordvästra änden av stranden. Telefon: 0612-801 90 eller 0613-213 82 (Kramfors kommun) MÖNSTERÅS: Ramsöbadet vid Mönsterås Nakenbadet ligger längst söderut på halvön Oknö i Östersjön, cirka två kilometer från Oknöbadens Camping som ej är nakenbad och sex kilometer från Mönsterås. Telefon: 0499-170 00 (Mönsterås kommun) PITEÅ: Pite havsbad vid Piteå Piteholmes havsbad är en nakenbadstrand som ligger cirka tio kilometer från Piteå i anslutning till Pite havsbad och Turistanläggning (ej nakenbad). Telefon: 0911-935 00 (turistbyrå) eller (under semestertid) 0911-323 00 SKANÖR: Svanrevet vid Skanör Nakenbadet ligger ute på Svanrevet som är Skanörs norra udde. Man kan parkera på Rådhustorget eller på Kyrkogatan. Vid slutet av Kyrkogatan följer man stigen som leder till Skanörs norra badstrand. Man får vada en bit i grunt vatten och efter cirka 100 meter har du nu en cirka fem kilometer sandstrand som du en riktigt solig dag får dela med cirka 1 000 andra nakenbadare. Badet tillhör Vellinge kommun. SORSELE: Skibbviken vid Sorsele Skibbviken nakenbad ligger cirka sex kilometer norrut från Sorsele vid Vindelälven. Telefon: 0952-109 00 (turistbyrå) STOCKHOLM: Breviksbadet i Åkersberga Breviksbadets nakenbad ligger cirka fem kilometer öster om Åkersberga vid Östersjön. Det finns servering och toaletter. Telefon: 08-540 815 10 (Österåkers Turistbyrå) eller 08-540 25 147 (Breviksbadet) Brunnsviken i Stockholm Brunnsvikens nakenbad finner man norr om Stockholm vid Botaniska institutionen (Universitetet). Badet är ett klippbad med solavsatser nedanför den höga norra udden. Tunnelbana till universitetet, Roslagsbanan eller buss från Odenplan och sedan 5-10 minuters promenad. Glasbruksudden i Nacka/Stockholm Glasbrukssjön ligger i Nacka kommun med nakenbadet i nordvästra änden av sjön. Med bil tar man Talluddsvägen från Centralplan strax efter att Skurusundet passeras österut. Busslinje 444, 446 eller 422 med flera går från Slussen till hållplatsen ´Strömvägen´. Källtorp i Stockholm Källtorp klippbad ligger vid Källtorpssjön i Nacka, mitt emot gården Källtorp. Ta buss från Slussen mot Älta och stig av vid Snörom. Sedan cirka fem minuters promenad till höger utmed sjön. Kärsön i Stockholm Kärsöns nakenbad ligger på en udde på norra delen av Kärsön i Mälaren i närheten av Drottningholms slott. Man kan åka buss från Brommaplan mot Drottningholm till Brostugan på Kärsön. Parkering vid kaféet och sedan tio minuters gångväg norrut. Långholmen i Stockholm Klippbad i Mälaren mitt i Stockholm. Tunnelbana till Hornstull eller buss 54 till hållplats Högalidsgatan eller buss 40 alternativt 66 till Bergsundsstrand. PG:s Udde i Stockholm Nakenbadet PG:s Udde finner man vid Källtorpsjön och det ligger i norra änden av sjön. Man kan ta buss från Slussen mot Älta och man stiger i så fall av vid Hellasgården. Därefter cirka fem minuter att gå utmed sjön. Det finns toalett och sopkärl samt servering vid Hellasgården som alltså ligger i närheten av badet. Pucken vid Baggensfjärden/Stockholm Badet är beläget vid Pucken i Nacka kommun på en liten udde i Baggensfjärden. Ta buss 414 eller 442 från Slussen till Boo gård och promenera sedan Boovägen och Baggensvägen norrut. Man kan parkera sin bil vid Mjölkudden. Svärdsön i Stockholm/Saltsjöbaden Detta fina bad är ett klippbad i Erstaviken (Östersjön) som ligger söder om Saltsjöbaden. Ta Saltsjöbanan från Slussen till Solsidan eller buss mot Älgö till Svärdsön. Det finns en gångväg till badet som börjar vid ett båtvarv på Älgövägen. Där finns även soptunnor och toalettvagn. Säbyträsk vid Vaxholm Badet ligger vid Säbyträsk i Österåkers kommun i södra delen av den lilla men djupa sjön. Buss 670 går från Tekniska högskolan till Polacktorp. Sedan går man cirka 600 meter tillbaka på vägen. Kör man bil, så kan den lämpligen parkeras vid vägen i sjöns närhet, cirka 1,4 km efter en mindre avtagsväg mot Åkersberga. Ågestabadet i Stockholm Ågesta nakenbad ligger på södra sidan av sjön Magelungen i närheten Farsta och Södertörn. Badet drivs av Naturistföreningen EOS. Det finns dricksvatten och toalett. Ta buss 742 eller 833 till Rödmossevägen eller tunnelbanan till Farsta Strand. Telefon: 08-746 68 86 (Naturistföreningen EOS) SÖDERTÄLJE: Lövnäsbadet vid Södertälje Nakenbadet ligger cirka 18 kilometer väster om Södertälje och cirka 4,5 kilometer söder om Nykvarn i sjön Yngern. Stranden är indelad i en textil- och en nakenstrand och ligger i skugga på förmiddagen. Telefon: 08-550 23 801 (Södertäje kommun) Tullan vid Södertälje Tullan är en sjö nordväst om Södertälje där spontant nakenbad är vanligt. Badplatsen ligger i norra änden av sjön. Buss 760 eller 761 går från Södertälje Centrum och man stiger av vid Morabergsvägen. Sedan går man mot Kolbotten och cirka 100 meter före gården går en stig till höger över ett fält och in i skogen. Ta mot söder vid sjön. TÄRNSJÖ: Östabadet vid Tärnsjö Nakenbadet ligger vid Dalälven cirka tolv kilometer från Tärnsjö. Badet ligger i anslutning till Östa Camping och semesterby (ej nakenbad). Telefon: 0292-430 04 (Östa Camping) UDDEVALLA: Mollön vid Uddevalla Nakenbadet ligger på västra sidan av halvön Mollö som ligger cirka fem kilometer norr om Uddevalla. Det rör sig om en klippstrand. Strax intill ligger Unda Camping, där man finner färskvatten etcetera. UMEÅ: Dragonudden vid Umeå Dragonuddens nakenbadstrand ligger cirka fem kilometer söder om Umeå, i sydöstliga änden av Stöcksjön på en udde. Telefon: 090-16 10 00 (Umeå kommun) VARBERG: Getterön utanför Varberg Tillfarten till Getterön är i Norra delen av Varberg. Därefter åker man västerut, förbi flygfält och campingplats fram till man ser havet. Man parkerar då och går sedan söderut över berget. VÄSTERÅS: Östra Holmen vid Västerås Nakenbadet Östra Holmen ligger på en ö i Mälaren strax utanför Västerås, cirka en kilometer. Det finns båtförbindelse från ett färjeläge i närheten av centralstationen. Vid färjeläget finns det avgiftsbelagda parkeringsplatser. Innan man kommer fram till själva nakenbadet så måste man passera ett dam- och ett herrbad. Telefon: 021-10 37 00 (Utflyktsbutiken, Västerås Stad) YSTAD: Sandhamnen vid Ystad Kör ned till "badplatsen" Sandhammaren. Här finns det en underbar badstrand med bra service (kafeteria, kiosk, toaletter och telefon). Om man kör vägen helt fram, svänger till höger och passerar serviceområdet så kan man parkera längst österut (åt höger). Man hittar då efter cirka sju minuters promenad några sjöbodar där nakenbadet börjar utan särskilda skyltar. Tyge/Backåkra vid Ystad Man följer kustvägen och åker förbi Kåseberga och Löderups Strandbad. Tag av vid vägskylt "Backåkra" och fortsätt ner till parkeringsplats. Nakenbadet ligger cirka 500 meter öster om Tyge å. Telefon: 0411-772 88 (Ystad kommun) ÅKER: Malsjön vid Åker Denna lilla sjö ligger i Åkers Kronopark och området har använts av naturister i många år. Malsön ligger cirkaa 40 kilometer från Södertälje och 20 kilometer från Strängnäs. ÖLAND Ekerumsbadet på Öland Nakenbadet ligger i anslutning till Ekerum Camping (ej nakenbad) på Öland, cirka 15 km söder om Borgholm mot Kalmarsund. Nakenbadet är på den södra delen av stranden. Telefon: 0485-880 00 (Borgholms kommun) Lyckesand vid Böda på Öland Lyckesand är en långgrund sandstrand som ligger strax norr om Lyckesand textilbad (ej nakenbad) i Bödabukten. Gå norrut och där du passerar en stor sten börjar nakenbadet! Toaletter, dricksvatten och soptunnor finns vid bilparkeringen. ÖREBRO: Trumöbadet vid Mullhyttan/Örebro Nakenbadet Trumön ligger på en halvö i norra delen av sjön Multen cirka sex kilometer från Mullhyttan och cirka 40 kilometer västerut från Örebro längst väg 204. Ägs och drivs av Naturistföreningen Bergslagens Solsport. Det är cirka 200 meter promenad från parkeringen. Man kan tälta med små tält under kortare tid. Telefon: 0587-105 45 (Gustavsbergs Camping, nudistcamping) ÖREGRUND: Tallparksbadet vid Öregrund Tallparksbadet ligger vid havet strax utanför Öregrund (en kilometer österut). Telefon: 0173-860 00 (Östhammars kommun) ............................................................................ 7.05 NY ANVÄNDBAR DATABAS HOS POLISEN Sedan februari har polisen en ny databas; Polisens person- och adressökningssystem (PPA) som är mycket kraftfullare än Spar. Förutom namn, personnummer och adress finns uppgifter om medborgarskap, utländsk födelsehemort, vårdnadsförhållande och familjerelationer. Samtliga uppgifter är offentliga och går bland annat att fås från den lokala skattemyndighetens folkbokföringsenhet. Polisen har till skillnad från skattemyndigheten öppet dygnet runt året om. Ytterligare information: din lokala polismyndighet. [Paragrafryttaren] _________________________________________________________________/annons/___ DATAAUKTION AV MACINTOSH-ÅTERFÖRSÄLJARE Samtliga inventarier från ett tidigare APPLECENTER bortauktioneras. Bland utropen: Powerbook, IMac, scanner, laserskrivare, CD-brännare, hårddiskar, Digitalkamera, Faxar, Zip-drive & Jaz-drive, monitors. Ons. 28/4 kl. 12 (visning från 10.00). Finlandsgatan 60, Kista. Förvaltarservice AB. Tel. 08-655 09 00. ____________________________________________________________________________ ..... f a s t a a v d e l n i n g a r .................................... 8.01 FRÅGOR & SVAR Har du frågor om något så skicka dem gärna till FNA. I varje nummer publiceras ett urval av de frågor vi fått och som vi tror kan vara av allmänvärde för våra läsare. Frågor såväl som svar skickas till: fna@flashback.se. _________________ f r å g o r HUR SÄLJER MAN HEMLIGT? Hur säljer man någonting till någon och förblir anonym? Kan man ha ett anonymt postgirokonto? Någon som vet? Brådis _________________ s v a r SV: ANONYM PÅ HOTMAIL? Svaret på frågan "Går det att spåra en till synes anonym Hotmail-adress?" är ja. I källkoden för mailet finns raden: X-Originating-IP: [xxx.xxx.xxx.xxx], vilken är avsändarens IP-adress. För att omvandla adressen till datornamn skriver man i Dos: ping -a xxx.xxx.xxx.xxx Johan ---------------------------------- SV: ÄR NAZISTER HÖGER- ELLER VÄNSTEREXTREMISTER? Det är svårt, och egentligen meningslöst att placera nazister på en politisk höger-vänster-skala, eftersom det är lite att blanda äpplen och päron att jämföra dem med övriga partier. "Vanliga" partier har, åtminstone teoretiskt, en ideologisk grundsyn som inbördes rankar hur värdefullt det är att sträva efter vissa mål. Det är mål såsom tillväxt, miljöhänsyn, personlig frihet och trygghet, jämställdhet, fördelning, inflytande och demokrati med flera. Utifrån hur högt man inbördes värderar dessa abstrakta mål, bygger man ett någorlunda logiskt system som avgör vad som skall prioriteras också i realpolitiken. Nationalsocialismen, nazismen, saknar all sådan logik. Nazister kan i princip säga sig vara för eller emot vad som helst. Mot EU, marxister, kapitalister, knarkliberaler, alkoholskatter, kärnkraft och förstås invandring. För familjevärden, lag och ordning, hårdare statlig kontroll, mindre statlig kontroll, miljöhänsyn, mer industrier och så vidare. Grunden till vad de är för eller emot är inte någon genomtänkt ideologi, utan helt enkelt vad man tror ligger i fas med den allmänna opinionen. Nazismen är en ultrapopulism, det går att ta vilken åsikt som helst om det kan tänkas tilltala folk. Hitler hade egentligen bara ett enda mål: makt. För att få denna var han i början tvungen att övertyga folk, och därför sade han till dem det de ville höra. Han visste, och sade också, det alla skickliga propagandister vet: En folkmassa är lättpåverkad och dum. Den frågar inte efter logik, den vill bli struken medhårs och svepas med av sina känslor. En av de bästa verktygen att spela på människor med är revirinstinkten, viljan att gynna de som tillhör samma grupp och stänga ute utomstående. "Vi-mot-dem"-känslan alltså. Men man hittar lätt flera. Hitler var utan tvekan mycket skicklig, och än i dag finns det människor som påverkas, och tror att de gamla idéerna är ideologiskt genomtänkta och sammanhängande. Hade han levt i dag hade han utåt uttryckt sitt gillande, men samtidigt hade han nog föraktat och skrattat åt dessa lättlurade paketköpare och deras brist på eget tänkande. Slavar, som väl gamle Friedrich Nietzsche hade kallat dem. Verktyg i händerna på dem som har viljan till makt. Vad rasism och nazism egentligen beror på: http://www.torget.se/users/k/klister/. Kristian ............................................................................ 8.02 FEEDBACK I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som skickats in. Inlägg och svar på andra inlägg skickas till: fna@flashback.se. ---------------------------------- MAMA MIA - ORMAR OCH MYROR GÖRA VIN! Följande finns att läsa i FNA nummer 117 i reportaget om Kina: "En flaska ´Black Ant Snake Wine´ gjord av ormar och myror kostar drygt trettio kronor." Fan, inte visste jag att myror och ormar jobbade så bra ihop i arbetslag. Eller är det kanske så att det som avses att beskrivas är en dryck bestående av safter, kött, kroppsdelar och liknande från djuret orm och insekten myra? Hur går det med korrekturläsningen? Robert ---------------------------------- BUSSKORT Min flickvän fick en bot på 600 kronor hemskickad från SL, för att hon skulle ha blivit tagen för fuskåkning - vilket hon aldrig blivit. När hon opponerade sig mot detta fick hon skicka in en kopia på sitt id-kort så att de skulle kunna kontrollera namnteckningen som personen gett på plats mot hennes egen. Så kontrollerar alltså SL om folk är oskyldiga. Förslagsvis kan man alltså säga sitt eget personnummer och sin korrekta adress, sätta en väldigt annorlunda kråka på boten och när räkningen sedan kommer hävda att man är oskyldig vilket kråkorna talar för. Belmondo - har busskort ---------------------------------- SV: YTTRANDEFRIHET Svar till yttrandefrihetsartikeln av Kristoffer Berger och Joacim Blomqvist i FNA nummer 117. Man får noga tänka på vad man säger när man förespråkar total yttrandefrihet. Vid första anblicken måste man ju säga att det är oerhört bra. Äntligen skulle det bli slut på alla lögner, felciteringar, skumma vinklingar, feltolkningar och dylikt. Ingen skulle någonsin skriva en artikel till sin egen fördel. Eller? Om det rådde total yttrandefrihet där alla fick möta allas uttalande hur de ville, vad skulle då hindra gigantiska medieföretag från att ljuga? Ni påstår att jag skulle ha möjligheter att möta deras förtal genom att skriva en insändare någonstans? Jag har svårt att tro på det. Jag menar, även om en sådan yttrandefrihet skulle skapa en skörd av mer alternativa tidningar, så skulle ju ändå majoriteten av folket läsa de stora tidningarna. Bara för att en total yttrandefrihet skulle inträda, så skulle inte mediejättar i stil med Bonnier försvinna. Och vem skulle då ha störst möjlighet att ljuga? Man kan ju jämföra yttrandefrihet med konkurrensfrihet, hur paradoxalt det än må låta. Frihet, utan större solidaritet, betyder ökade klyftor. Skulle vi uppnå ett anarkistiskt samhälle, där alla tog sitt ansvar, så skulle detta tveklöst fungera. Men nu sitter vi på i ett kapitalisthus, och kan därför inte bara införa total yttrandefrihet hux flux. Förutsättningen för riktig yttrandefrihet är därför ett anarkistiskt samhälle, tror jag. "Genom öppenhet demaskerar vi borgare, sexister och fascister och deras vidriga anleten lyser blodlöst bleka. Med information raseras neofascismen - vilken skepnad den än väljer att uppträda i." Trots era fina ord och fraser, måste jag säga emot. Information väger inte speciellt tungt mot propaganda - saklighet är ingenting jämfört med en bra lögn. Sveriges massinformation om förintelsen gör det inte mindre lockande för förvirrade att bli fascister. Det är alltid lättare att gå den enkla vägen - bli fascist och skit i andra - än att vara snäll och tolerant. Det känns inte heller som ni själva är speciellt toleranta med rubriker som "Våra argument kommer tveklöst att vinna, ty de är överlägsna." Jaha ja. We´re the best, fuck the rest, yeah. Ni använder dessutom det svåraste språket ni kunde hitta i ordboken och kryddar med metaforer och liknelser överallt: "Positionens grundantagande bygger således på alla människors och individers lika rätt, under ansvar: vem som helst får säga vad som helst och vem som helst får lyssna till vad som helst utan en tredje parts inblandning eller intervention (inblandning)." Utan en tredje parts inblandning eller inblandning, hehe. Anders Carlsson ---------------------------------- SV: DAN BERNER Bäste nazist Berner. Som en som med jämna mellanrum överlämnar mottagna hotelsebrev från nazister är det svårt att tycka synd om dig. Som alla starkt övertygade troende lever du i en fantasivärld så sinnrikt konstruerad att du ständigt kan bekräfta att din falska världsuppfattning är sann. Nazismen fungerar som en sekteristisk religion utan att vara en. Den som tror på sagorna (liksom på sin tid sagorna om häxor) införlivas i en gemenskap som ger personlig bekräftelse vilket är det egentliga skälet till att man sympatiserar. Om du Berner läser din egen artikel kritiskt (vilket du nog är för indoktrinerad för att kunna göra) skulle du se hur du hos läsaren söker bekräftelse för dina åsikter och lögner, bekräftelse som du vet att du inte får. Dina extrema negativa påståenden om afrikaner och judar (det vill säga mig som du aldrig träffat) samt åklagarnas och rättssystemets ruttenhet visar sig inte stämma med vad det svenska folket tycker. I stället för att leva med den osäkerhet som tillhör det mänsliga livet blir du i detta gäng NÅGON. Man lyssnar på dig, du firas av dina gelikar som modig (trots att du bara upprepar vad några få likasinnade sagt och skrivit). Du känner det som att du är någon och att du åstadkommit någonting. Du känner dig speciell. Du skriver artiklar i Flashback och syns än mer. Det känns betydelsefullt bland likasinnade, likatänkande kompisar, vänner (nåja - för stunden i alla fall) eftersom de bekräftar att allt ont du gör är gott. Vad som också är avgörande för en sekt är den obligatoriska beskrivningen av omgivningen som fientlig och uppradningen av konstruerade bevis på att det är så. Din fantasi blir din livsuppgift men ditt problem är att inte ens en minoritet "ariska" svenskar (eller tyskar) vill ha dessa tankemissfoster och leva med deras konsekvenser. Ihärdighet önsketänkande ändrar inte den saken och bevisen du får från falska teser (till exempel "de är emot oss för att de är indoktrinerade av det judiska världsherraväldet"). Helt riktigt visar det sig att omgivningen är starkt negativ men av helt andra (och av dig ej erkända skäl). Det bryr sig dock inte du och övriga "troende" om utan förklarar lugnt att de som inte tycker som vi är emot oss och och därför tillåtet villebråd. Hittills har 50 år av försök att återuppväcka den nazistiska terrorstaten inte visat någon större önskan hos arier att kasta ut icke-arier. Men du "vet" att folket inte förstår sitt bästa. Skulle du tillgripa fysiskt våld blir det hela än värre - för dig - i fängelse - om du överlever - medan världen lever vidare med de nöjen och bedrövelser som tillhör - utan nazism - och dig - och dina vänner - och Matti. Forskning visar att många män som misshandlar sina partners inte har förmågan att se partnern som en människa. De kan helt enkelt inte föreställa sig att den person som de lever tillsammans med och misshandlar är en människa. Även han anser sig, så underligt och skrämmande det kan verka för oss, vara i sin fulla rätt att misshandla. För några år sedan sände SR ett tv-program om den så kallade nynazismen (varför ny?). I programmet sjöng och spelade en ungdomlig tysk nazistledare att svarta var apor (die Affen). Vi andra kan se likheterna. Dan kan kanske inte det. Dan "vet" att han "vet" allt och att han har rätt. Dan behöver därför inte söka nya fakta - han har ju allt redan klart för sig. Dans "vänner" bekräftar det för honom. Och för denna relation ger man upp sin rätt att avvika från gruppen. "Jävlaimej vad mina ord är farliga." säger du Dan. Nej, inte orden i sig själva men de handlingar som uppkommer när de appliceras. Inte vill väl du Dan få oss att tro att du sprider ditt gift utan att vilja något med det. Inte bryr du dig om ord! Du vill att de lögner ("sanningar") du sprider skall generera hat och uppror och att de skall ge dig makt. Fängelselivet för en nazist är inte det bästa har jag hört. J. ............................................................................ 8.03 P.S. KOLLA IN The Incredible Smurfalizer................................................ http://www.smurfalizer.com/ Översätter sidor till smurfspråket. Ask Saddam: Get advice from everyone´s favorite dictator.................. http://orama.simplenet.com/interactive/asksaddam/ Iraks ledare svarar på märkliga frågor. Rånartjänst - Hata Radiotjänst i Kiruna AB................................ http://members.tripod.com/~radiotjanst/ Allt du ville veta om Radiotjänst och lite till. Udder Insanity............................................................ http://www.designreactor.com/mutations/udder/ Nytt webbaserat spel. Scientologikyrkan......................................................... http://www.scientology.a.se/ Nu även på svensk domän. Crime Scene Evidence File................................................. http://www.crimescene.com Stor amerikansk kriminologisk samling. Flashback Vol 1, nummer 2 June 1972....................................... http://www.centurycomiccenter.com/images/flashb2.jpg Amerikansk tidning från tidigt 70-tal. How To Masturbate......................................................... http://www.theonion.com/onion3514/howtomasturbate.html Nybörjarguide. Burning soul.............................................................. http://www.tomleykis.com/suicide/index.html Dokumenterade självmord på video. Inget för känsliga! Kvinnor bör ej köra före 35 år............................................ http://www.angelfire.com/az/harkonen/images/bil.jpg Åsiktsfriheten är total. Kriminella Bill........................................................... http://www.mugshots.org/misc/bill-gates.html Bill Gates som kriminell. Viva Fidel!............................................................... http://www.mugshots.org/misc/bill-gates.html Lewinsky verus Castro Microsoft Photo........................................................... http://www.topale.nu/april/kameraA.htm Gratis digitalkamera. Intervju med Noam Chomsky om Microsoft och dataindustrin.................. http://www.internationalen.se/arkiv/1998/29/artikel4.htm Originalet finns på www.corpwatch.org. Bonnier, Tidsam och ETC................................................... http://www.etc.se/etc/990415/tidsam/tidsam_je.html Läs denna artikel!!!! Flashback är omoraliska, oetiska och tar inte sitt ansvar................. http://www.algonet.se/~leif-per/sidor/etik.htm Argument om nackdelarna med Flashbacks närvaro på Internet. Idioterna................................................................. http://www.algonet.se/~chn/idioter.htm Olaglig enligt personuppgiftslagen (PUL). ............................................................................ 8.04 SMÅTT & GOTT __________________ Under 30-åriga kriget kom den katolska sidans mest fruktade soldater från Balkan. Vi svenskar kallade dessa för "krabater", vilket var ett feluttal av ordet kroat. Långt senare kom ordet "krabat" att få dagens betydelse, dvs ungefär skojig krumelur eller pigg gynnare. Källa: Magnezine nummer 3-99 __________________ Yesterday is history. Tomorrow a mystery. Today is a gift. That´s why it´s called a present! __________________ En av Internets få riktiga "communities", anrika The Well, har köpts av onlinetidningen Salon. The Well är en av de äldsta gemenskaperna på Internet och en ganska stängd miljö med relativt få, men inflytelserika personer som medlemmar. The Well har funnits sedan 1985 __________________ "Political correctness är till för att den som inget kan och inget vågar skall ha något att försvara sig med då han träffar på någon som vågar använda hjärnan." - Michael Stipe, sångare R. E. M. __________________ Hotmail, som erbjuder gratis webbaserad e-post, får dagligen 150 000 nya användare och har totalt 28 miljoner användare. __________________ Right now.......... ~somebody is very proud of you. ~somebody is thinking of you. ~somebody is caring about you. ~somebody misses you. ~somebody wants to talk to you. ~somebody wants to be with you. ~somebody hopes you aren´t in trouble. ~somebody is thankful for the support you have provided. ~somebody wants to hold your hand. ~somebody hopes everything turns out alright. ~somebody wants you to be happy. ~somebody wants you to find him/her. ~somebody is celebrating your success. ~somebody wants to give you a gift. ~somebody thinks that you ARE a gift. ~somebody hopes you´re not too cold, or too hot. ~somebody wants to hug you. ~somebody loves you. ~somebody admires your strength. ~somebody is thinking of you and smiling. ~somebody wants to be your shoulder to cry on. ~somebody wants to go out with you and have a lot of fun. ~somebody thinks the world of you. ~somebody wants to protect you. ~somebody would do anything for you. ~somebody wants to be forgiven. ~somebody is grateful of your forgiveness. ~somebody wants to laugh with you. ~somebody remember you and wishes that you were there. ~somebody is praising God for you. ~somebody needs to know that your love is unconditional. ~somebody values your advice. ~somebody wants to tell you how much they care. ~somebody wants to share their dreams with you. ~somebody wants to hold you in their arms. ~somebody wants YOU to hold them in your arms. ~somebody treasures your spirit. ~somebody wishes they could STOP time because of you. ~somebody can´t wait to see you. ~somebody loves you for who you are. ~somebody wants you to know they are there for you. ~somebody is glad that you are his/her friend. ~somebody trusts you. ~somebody needs you to send them this letter. ~somebody needs you to let them be your friend. ~somebody hears a song that reminds them of you. ~somebody doesn´t mind when you call them crabby. Well I hope you read this. I know it´s long but hey, a good friend made it and sent it to me and I thought that you should have it. ..... n ä s t a n u m m e r ............................................... FNA nummer 119 utkommer den 25 maj 1999. ____________________________________________________________________________ F L A S H B A C K N E W S A G E N C Y d e n f r i a n y h e t s f ö r m e d l i n g e n 1 9 9 5 - 1 9 9 9 ----------------------------------