======================================================================== FNA NEWSFLASH #25 15 december 2002 ======================================================================== MARKNADSDOMSTOLEN FÖRBJUDER KONFERENSER PÅ INTERNET - I ETT UNIKT BESLUT PÅBÖRJAR STATLIG INSTITUTION INSKRÄNKNING AV YTTRANDEFRIHETEN Marknadsdomstolen har i ett interimistiskt förbud meddelat att Flashback Media Group AB och Jan Axelsson, vardera vid vite om fyrahundratusen (400 000) kronor, inte längre får bedriva så kallade elektroniska anslagstavlor på Internet. BAKGRUND Digital-tv-aktörerna Com hem, Senda och Viasat har stämt Flashback för att man funnit annonser för piratkort på annonsplatsen Popmart.se, som ägs av Flashback. En dialog mellan Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt och Flashback fördes våren 2002, vilket resulterade i att Flashback plockade bort samtliga dessa annonser. Man införde även ett filter, så att det inte gick att posta fler annonser om piratkort på Popmart.se. Inga annonser om piratkort har postats på Popmart.se sedan våren 2002. Två företag fristående från varandra, har köpt annonsplats på Flashback.se. Ingen av de webbplatser som marknadsförts har innehållit försäljning av piratkort. Ett av företagen, bedrev enligt Konsultbyrån för Marknadsrätt, försäljning av piratkort på en annan domän. Denna domän har aldrig marknadsförts via Flashback (vilket bekräftas av Konsultbyrån för Marknadsrätt). Företaget har för övrigt redan stängt den sidan. Flashback har aldrig haft en relation till den anmälda webbplatsen, utan haft en affärsrelation till företaget som äger den. Den webbplats som Flashback marknadsförde (och fortfarande marknadsför) innehåller försäljning av spionutrustning. Det andra företaget har aldrig haft någon försäljning av piratkort, men skriver om piratkort och ger även ut ett nyhetsbrev i ämnet. Webbplatsen finns fortfarande kvar på nätet, och har funnits på samma adress sedan 1998. Den enda plats som innehållit marknadsföring av piratkort är annonsplatsen Popmart.se, och där upphörde marknadsföringen ett halvår innan anmälan skickades in till Marknadsdomstolen. VAD SÄGER LAGEN Detta mål rör emellertid inte en tidning, utan en elektronisk anslagstavla (Popmart.se) som lyder under helt andra regler, nämligen lagen om elektroniska anslagstavlor. Det är mot denna bakgrund anmärkningsvärt att Marknadsdomstolen i sin praktiska rättstillämpning meddelar förbud som går längre än den lag som stiftats just för att reglera denna typ av verksamhet. Då Flashback uppfyllt sina åligganden enligt lagen om elektroniska anslagstavlor är det interimistiska förbudet ytterst märkligt. Flashbacks advokat Nils Hillert är kritisk till Marknadsdomstolens beslut: "När det gäller ansvaret för de här annonserna gäller lagen om elektroniska anslagstavlor vars regler Flashback gott och väl har uppfyllt. Till skillnad från tidningarnas Internetupplagor föreligger ingen skyldighet att förhandsgranska det material som införs av läsarna. Istället skall man enligt lagen ha en kontinuerlig översyn över innehållet och i efterhand ta bort eventuellt olagligt material. Det är anmärkningsvärt att en domstol ålägger Flashback större ansvar än vad lagstiftaren har valt att göra. Detta beslut förändrar spel- reglerna för alla elektroniska anslagstavlor, såväl annonssidor, som diskussionsgrupper, chatsidor och liknande. I förlängningen riskerar alltså beslutet att begränsa yttrandefriheten." Följande webbplatser har tillfälligt stängts efter beslut från Marknadsdomstolen: http://www.popmart.se/ http://prylmarknad.flashback.se/ http://www.flashback.se/konferenser/ http://forum.flashback.se/ http://forum.flashback.net/ Tillsammans hade dessa elektroniska anslagstavlor cirka 400 000 inlägg, och närmare 2 000 nya inlägg per dygn. Detta är första gången en sådant förbud införts i Sverige. Ärendenummer hos Marknadsdomstolen: C26/02 >> För ytterligare information: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt, Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm Com Hem AB, Box 27332, 102 54 Stockholm Flashback Media Group AB, Box 260 67, 100 41 Stockholm Marknadsdomstolen, Box 2217, 103 15 Stockholm Senda i Sverige AB, Tegeluddsvägen 64, 115 28 Stockholm ViaSat AB, Box 17104, 104 62 Stockholm Fotnot: Flashbacks övriga verksamhet; webbsidor, nyhetsbrev med mera, fortsätter som vanligt. Endast Flashbacks interaktiva nättjänster drabbas av Marknadsdomstolens beslut. ======================================================================== FLASHBACK : CELEBRATING 19 YEARS OF RADICAL THINKING : 1983-2002 ======================================================================== Copyright (c) Flashback Media Group AB 2002