Uppsatser

Flashback har genom åren förekommit i hundrals olika uppsatser och forskningsrapporter, och används återkommande som empiriskt underlag i akademiska studier. De flesta av dem är dessutom fortfarande tillgängliga för offentlig nedladdning.

Här nedan är en lista över de uppsatser som vi har kännedom om. Läs dem gärna, och fortsätt sprida vetenskaplig information på nätet. Vi rekommenderar såväl forskare som studenter att fortsätta använda Flashback i sina arbeten.

Till skillnad mot vissa andra plattformar, där det numera är förbjudet att samla in data med hjälp av digitala verktyg, så uppmuntrar vi att informationen på Flashback kommer till nytta.

2024
"Straffen biter inte på de gängkriminella som de gör på oss andra"

Uppsatsen undersöker hur unga gängkriminella framställs på Flashback Forum i ämnesrelaterade trådar, vilka effekter som uppstår i diskursen och hur dessa i sin tur påverkar vilka kriminalpolitiska åtgärder som förespråkas.

Stockholms universitet, Kriminologi, 2024-01-30, 36 sidor

Den medierade fula gubben

Uppsatsen undersöker medierade föreställningar om den så kallade fula gubben - en äldre man med avsikt att närma sig och engagera sig med unga flickor för sexuella syften. Det empiriska materialet utgörs av inlägg postade på Flashback Forum. Teorier som behandlar stereotyper, ryktesspridning, rädsla och sociala typer.

Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier, 2024-01-30, 39 sidor

I vilken utsträckning förekommer toxiskt språk i politiska diskussionsforum och vilka är måltavlorna?

Uppsatsens syfte är att undersöka förekomsten av toxiskt språk i det inrikespolitiska diskussionsforumet "Politik: inrikes" på Flashback Forum, samt att identifiera dess måltavlor.

Stockholms universitet, Datavetenskap, 2024-01-24, 28 sidor

"Tack för att du vågade göra det många av oss fantiserat om"

Uppsatsen analyserar hur skolattentat diskuteras på Flashback Forum, och undersöker vilka rättfärdiganden och fördömanden som kommer till uttryck i diskussionerna.

Göteborgs universitet, Sociologi, 2024-02-14, 39 sidor

Rasism i sociala medier

Uppsatsen undersöker hur vanligt det är med rasistiska uttryck på sociala medier, samt hur vanligt det är då minoritetsgrupper omnämns. Studien fokuserar på tre minoritetsgrupper: muslimer, judar och öst- och sydostasiater. Det empiriska materialet utgörs av inlägg postade på Flashback Forum och svenskspråkiga Reddit.

Stockholms universitet, Data- och systemvetenskap, 2024-01-24, 43 sidor

Det laglösa landet?

Uppsatsen undersöker hur socialtjänstens arbete med barn och unga framställs på Flashback Forum, samt hur tillit respektive misstro visar sig i användarnas diskussioner.

Malmö universitet, Socionomprogrammet, 2024-01-15, 44 sidor

Maktlekar i digital dräkt

Uppsatsen undersöker hur maktlekar har omformulerats och anpassats till det digitala medielandskapet genom TikTok-utmaningar (challenges). Studien analyserar diskussioner från Flashback Forum och Reddit samt riskfyllda TikTok-utmaningar som Skull-breaker challenge och Blackout challenge.

Lunds Universitet, Institutionen för kommunikation och medier, 2024-01-17, 41 sidor

2023
Ekokammare och filterbubblors polariserande effekt

Uppsatsen undersöker hur filterbubblor och ekokammare skapar politisk polarisering. Trådar på Flashback Forum och kommentarsfält på Twitter undersöks för att urskilja eventuella retoriska strategier, diskursiva yttringar och sociokulturella aspekter som kan bidra till polarisering.

Linköpings universitet, Statsvetenskap, 2023-06-22, 37 sidor

Deliberativa och expressiva tendenser på sociala plattformar

Uppsatsen undersöker två olika diskussionstrådar på Facebook och Flashback, av liknande ämne. Resultatet visade att Flashback hade en hårdare retorik med detaljrikare utläggningar. Facebook hade tydligare drag av en kollektiv identitet, medan individuell identitet var starkare på Flashback.

Högskolan i Halmstad, Statsvetenskap, 2023-04-23, 53 sidor

Instruktioner för det "görande" könet

Uppsatsen undersöker hur jämställdhet, sexuell liberalism, digitalisering och inbundenhet speglar sig i nätdejtingtjänster, dels genom hur nätdejtare presenterar sig och interagerar med andra, dels genom deras uppfattningar om romantiska och sexuella relationer kopplade till nätdejting. Det empiriska materialet utgörs av inlägg postade på Flashback Forum och Familjeliv.

Stockholms universitet, Sociologi, 2023-03-13, 44 sidor

Dejtingmarknadens marginaler: männen utanför

Uppsatsen undersöker manliga incels liv utifrån det som skrivs på Flashback, och utreder vilka faktorer som påverkar deras inställning till sig själva och till andra i samhället. Enligt studien ger Flashback utrymme för samtal mellan incels, men även med personer utanför denna grupp, och har gett upphov till ett diskussionsklimat som är mindre homogent än många av de internationella incel-forumen. Dessa präglas istället starkt av fientliga uttalanden om kvinnor samt en generellt negativ inställning till otraditionella samhällsstrukturer. Således är Flashback, till skillnad från renodlade incel-forum, en arena där incels möter såväl likasinnade som motståndare på lika villkor, där diskussionerna hålls öppna för allmänheten att delta.

Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 2023-06-27, 40 sidor

Can Hatescan Detect Antisemitic Hate Speech

Uppsatsen undersöker hur väl Hatescan, AI-algoritmer som används för att känna igen toxiskt språk, kan upptäcka olika kategorier av antisemitism, samt huruvida den är sämre på att upptäcka implicit antisemitism än explicit antisemitism. Studiens empiriska material hämtades från Reddit, Flashback och Twitter.

Stockholms universitet, Datavetenskap, 2023-07-26, 30 sidor, engelsk text

Researcher, spekulant eller konfliktsökare?

Uppsatsen undersöker hur roller skapas på Flashback. Studien har granskat en diskussion på Flashback om ett högprofilerat brottsfall, mordet på Tove i Vetlanda, där rollskapande, självframställning och intrycksstyrning ställs i centrum. Syftet är att identifiera de roller som förekommer i tråden, rollernas egenskaper och hur rollerna konstrueras.

Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 2023-06-19, 51 sidor

Att arbeta effektivt eller att effektivt undvika arbetet

Uppsatsen undersöker på Flashback Forum hur arbetsundvikande rättfärdigas av arbetstagare, och vad motiven bakom kan tänkas vara. Studien belyser och synliggör personerna bakom undvikandet av arbete, och förklarar deras beteenden med hjälp av tidigare forskning.

Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen, 2023-07-13, 43 sidor

Politics of deliberate inaction

Studien analyserar Flashbacks policy avseende minimal moderering, och vilka förväntningar som uttrycks av användare som navigerar inom Flashbacks regler och deras praktiska implementeringar.

Umeå universitet, Sociologi (publicerad i New Media and Society), 2023-09-27, 21 sidor, engelsk text

Gängkriminalitet på Flashback

Uppsatsen undersöker konstruktionen av gängkriminalitet och gängkriminella genom att analysera interaktioner mellan medlemmar på Flashback Forum.

Marie Cederschiöld högskola, Socionomprogrammet, 2023-06-20, 54 sidor

"På Flashback är man skyldig tills motsatsen bevisats /.../"

Uppsatsen undersöker huruvida användare på Flashback Forum kan förstås som en modern och digital version av vigilantes. Vigilantism innefattar att utan laglig befogenhet förebygga och utreda upplevda brott, samt straffa förövare.

Lunds universitet, Sociologiska Institutionen, 2023-08-09, 43 sidor

Det är mammas jobb att ta hand om barnen

Uppsatsens undersöker vad som diskuteras i forumen Flashback och Familjeliv gällande frånvarande fäder, och hur de frånvarande fäderna själva bemöter dessa diskussioner.

Lunds universitet, Socialhögskolan, 2023-08-30, 44 sidor

"Vad är värst tycker du, marknadsliberalism eller att folk kommenterar ens pattar?"

Uppsatsen analyserar SVT:s valprogram "Valet Forever", där frågorna till partiledarna var baserade på inlägg postade på Flashback Forum. Studien uppmärksammar även intimiseringen av politiker och undersöker hur väl humor fungerar i ett val-program. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Lunds universitet, 2023-01-31

The Myth of the Viking

Uppsatsen undersöker konstruktionen av kollektivitet bland skandinaviska vita supremacistiska män. Studien syftar till att svara på hur deras kollektiva berättelse är uppbyggd, och hur de använder narrativ för att kommunicera sina sociala problem i det samtida samhället. Studiens empiriska material har hämtats från forumen Flashback.org och Stormfront.org.

Lunds universitet, Cultural Criminology, 2023-06-27, 60 sidor, engelsk text

Fixation and Machine Learning

Uppsatsen beskriver utvecklingen av en metod som mäter fixering från texter skrivna på internetforum. En metod som (när den utökas) kan vara en del av hotbedömning och förebyggande av våld. Korpusen som användes består av skriven text från Flashback Forum.

Uppsala universitet, Datavetenskap, 2023-06-26, 38 sidor, engelsk text

Ironins röst i Flashback Forever

Uppsatsen studerar hur programledarna i podden Flashback Forever underhåller genom ironiska uttryck, för att förstå hur ironi kan påverka interaktioner. Materialet som valts till undersökningen består av samtal ur den stående kategorin "aktuella ämnen". I kriterierna för materialet ställdes krav på ironiska fenomen, referat från diskussionsforumet Flashback och dialog mellan poddvärdarna för att nå den karaktäristiska kärnan som finns i podden.

Örebro universitet, Retorik, 2023-07-06, 42 sidor

"Vita, Till Största Delen Kristna, Skötsamma Riktiga Flyktingar, Välkomnar Vi Såklart!"

Uppsatsen undersöker positiva attityder till en viss typ av invandring hos en annars negativt inställd grupp, samt generera en förståelse för hur skapandet av den "riktiga" flyktingen bidrar till attityderna. De flyktingar som valts ut är ukrainare på grund av den ryska invasionen 2022, och det empiriska attitydfältet studeras på diskussionsforumet Flashback.

Linnéuniversitetet, Sociologi, 2023-06-09, 41 sidor

Att se problem där inga finns

Uppsatsen undersöker hur öst- och sydostasiater representeras diskursivt på Flashback Forum, och belyser hur diskriminering av asiater tar sig uttryck i språkliga handlingar.

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, 2023-09-04, 84 sidor

"[...] Är det rätt att tvinga svenska barn att gå i skolor med ghetto barnen? [...]"

Uppsatsen undersöker hur medlemmar på Flashback Forum problematiserar mångkulturalitet i segregerade skolor i förhållande till skolval. Tidigare forskning visar att föräldrar med svensk bakgrund undviker mångkulturella och stigmatiserade bostadsområden, när det kommer till val av skola för deras barn. Detta till följd av den negativa uppfattning föräldrarna har om invandrarbarn.

Högskolan Dalarna, Sociologi, 2023-10-20, 52 sidor

"Jag är beroende av social medier"

Uppsatsen undersöker sambandet mellan användning av sociala medier och mental hälsa. Fyra trådar på Flashback Forum och Familjeliv har studerats. I dessa har deltagarna diskuterat sina känslor, åsikter och erfarenheter från användning av sociala medier. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Umeå universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2023-02-06, 40 sidor

2022
Att bli man med hjälp av internet

Uppsatsen undersöker hur maskulinitet iscensätts på Flashback Forum. Med teoretiska begrepp kopplat till hegemonisk maskulinitet, genus och performativitet undersöks vilka kategorier medlemmarna beskriver som viktiga för att framställas som en man. Vidare har språket studerats för att se vilka underliggande ideal som framkommer kopplat till maskulinitet och att vara en man.

Uppsala universitet, Institutionen för Kulturantropologi och Etnologi, 2022-06-08, 32 sidor

Swedish Internet forum users’ views and experiences of melatonin treatments for troubled sleep

Studien undersöker åsikter och erfarenheter av melatoninbehandlingar för sömnproblem. En tematisk analys genomfördes på Flashback Forum.

Karlstads universitet, Psykologi (publicerad i Sleep Health - Journal of the National Sleep Foundation Vol. 8, nr 2, s. 225-229), 2022-04-12, 5 sidor, engelsk text

Fullblodspsykopater och mörkhyade kriminella element

Uppsatsen undersöker hur språk används för att konstruera föreställningar som bidrar till andrafiering och kategorisering av människor. Studien görs genom analys av enskilda ord och nominalfraser i diskussionstrådar om brott på Flashback Forum.

Högskolan Väst, Lärarprogrammet, 2022-12-14, 45 sidor

"Det är min kropp, mitt liv!"

Uppsatsen undersöker vaccintvivel på Flashback Forum. Studien identifierar vilka tecken och begrepp som är betydande inom diskursen för vaccintvivel, och hur de svenska vaccintvivlarna på Flashback skapar en gruppidentitet som positionerar sig mot majoritetssamhället.

Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 2022-06-13, 47 sidor

Vetenskap som kunskap, politik och samhällskritik

Uppsatsen undersöker konstruktioner av vetenskapsideal på Flashback Forum. Studien visar att vetenskap generellt sett ses som en legitim källa till kunskap på Flashback, och att vetenskap används som ett sätt att legitimera till exempel åsikter och ståndpunkter. Den visar också att idéer om vetenskap kan skilja sig åt och att vetenskapsbegreppet, som kunskapsproducent och som praktik, varierar från de som har en starkare koppling till vetenskaplig etablering.

Umeå universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2022-07-19, 78 sidor

En fransk sociolog på Flashback

Uppsatsen undersöker klassuttryck på Flashback Forum. Trots att många ser klassbegreppet som en relik från en svunnen tid så är det ändå lika relevant idag som då, och ett av sätten som klass kan ta sig mest i uttryck är kommunikation människor emellan. All kommunikation är inte likvärdig, och det kan finnas stora skillnader i kommunikation på nätet jämfört med i verkliga värden men även också inom dessa digitala sfärer.

Uppsala universitet, Sociologi, 2022-06-08, 35 sidor

"Vilken jävla dödsmaskin denna slyna visat sig vara"

Uppsatsen undersöker konstruktionen av manliga och kvinnliga förövare. Fyra brottsfall studeras genom dess trådar på Flashback Forum, med två kvinnliga och två manliga förövare.

Uppsala universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, HT 2022, 64 sidor

"Alphas vs. Betas" - Mäns kamp om makten över kvinnor

Uppsatsen undersöker den digitala manosfären, och mer specifikt subkulturen incels, med ett mål att besvara hur maskulinitet konstrueras och representeras av subkulturens anhängare. Studien genomförs genom en diskursanalys av manosfären och incelkulturen på Flashback Forum.

Lunds universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2022-06-14, 31 sidor

"Jag är en så kallad incel"

En netnografisk studie om män som lever i ofrivilligt celibat och deras hat. Studien fokuserar på incelkulturen i en svensk kontext, och undersöker ämnet på det svenska diskussionsforumet Flashback.

Linnéuniversitetet, Sociologi, 2022-01-31, 45 sidor

"Det där var ingen våldtäkt"

Uppsatsen undersöker hur offer och förövare konstrueras samt rättfärdigas eller skuldbeläggs på Flashback Forum. Studien undersöker också om konstruktionen och reproduktionen av offer och förövare har förändrats efter de senaste årens debatt och samtyckeslagstiftning. För att undersöka detta har två trådar jämförts, en från 2014 och en från 2021, för att på så sätt upptäcka om det finns någon skillnad efter #MeToo.

Lunds universitet, Sociologiska institutionen, HT 2022, 33 sidor

"Det är han med den tjocka plånboken som styr"

Uppsatsen undersöker hur sugardating framställs på Flashback Forum, och ifall ämnet återspeglar ojämlika genus- och maktförhållanden. Som del av detta undersöker studien även hur den tvetydiga kopplingen mellan sugardating och prostitution ter sig på Flashback Forum.

Högskolan Dalarna, Socionomprogrammet, 2022-07-15, 52 sidor

"Speldjävulen är ett fysatans påfund som man har hamnat i klorna på"

Uppsatsen undersöker hur svenska spelmissbrukare beskriver upplevelser av ekonomiska problem på grund av sitt spelmissbruk. Undersökningen genomfördes genom observationer av inlägg i tråden om spelmissbruk på internetforumet Flashback.

Lunds universitet, Socialhögskolan, HT 2022, 49 sidor

"Vem skulle vilja gifta sig med en hora?" - en diskursanalys om de kvinnliga kreatörerna på OnlyFans

Uppsatsen undersöker hur diskurser kring sexarbete tar sig uttryck, genom att undersöka hur medlemmarna på Reddit och Flashback Forum diskuterar och resonerar om kvinnliga kreatörer på OnlyFans.

Lunds universitet, Socialhögskolan, HT 2022, 46 sidor

Medieskada som billighetsskäl

Det är, mot bakgrund av allmänhetens allt växande intresse för brottmål och den rättskipande verksamheten, naturligt att brottsjournalistiken idag är en självklar del av mediekanalernas nyhetsrapportering. Genom sociala medier och forum som exempelvis Flashback har människor idag i större uträckning än tidigare möjlighet att bidra med spekulationer kring den begångna gärningen och människan bakom den. Den skada och de negativa konsekvenser som sådan publicitet kan innebära för en tilltalad i ett brottmål kan i många fall vara långt mer ingripande än den påföljd som av domstol kan komma att dömas ut. I ljuset av denna utveckling undersöker uppsatsen om den omständighet att en tilltalad har lidit skada till följd av omfattande publicitet – så kallad medieskada – kan beaktas i lindrande riktning så som billighetsskäl vid påföljdsbestämningen.

Göteborgs universitet, Juristprogrammet, HT 2022, 74 sidor

Homosocialitet på Flashback

En kritisk diskursanalys om MGTOW-rörelsens inkluderings- och exkluderingsprocesser. Studiens syfte är att undersöka och problematisera hur homosocialitet manifesteras via distanseringar till kvinnor, och misogyna diskurser inom MGTOW-rörelsen på det svenska diskussionsforumet Flashback.

Göteborgs universitet, Sociologi, HT 2022, 37 sidor

"Allt är den lilla råttans fel, hörde från säker källa att hen också sysslar med kriminella verksamheter"

En kvantitativ innehållsanalys om medborgarjournalistikens kvalitet på Flashback. Underlaget är baserat på tre Flashbacktrådar med ämnena politik, brott och kultur/media. Samtliga trådar utgår från en nyhetsartikel och har startats år 2022.

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), HT 2022, 64 sidor

Plandemic or Infodemic

Uppsatsen undersöker vaccinmotstånd på Flashback Forum under den pågående coronapandemin (2021-2022), med målsättningen att identifiera komponenterna i konspiratoriska diskurser. Studien uppmärksammar hur traditionella konspirationsteoretiska element hittar in i den analyserade Flashback-tråden, och hur dessa diskursivt användes för att undergräva förtroendet för svenska myndigheter och statliga organ under coronapandemin.

Malmö universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2022-11-30, 47 sidor, engelsk text

Tankar om övervakning

Uppsatsen undersöker hur medlemmar på Flashback Forum uttrycker sina åsikter angående integritetsfrågor, anonymitet och övervakning på internet. Det kan exempelvis handla om hur de uppfattar sin egen rätt till anonymitet och vilka attityder de har gentemot övervakning.

Umeå universitet, Biblioteks- och informationsvetenskap, 2022-01-31, 38 sidor

Klimatdebatten på Flashback Forum

Uppsatsen identifierar och analyserar olika delar av klimatdebatten på Flashback Forum. Detta gjordes genom att identifiera vilka grupper av klimatdebattörer som fanns bland användarna och vilka argument och källor som dessa lyfter fram. Syftet har också varit att se om man kan identifiera någon form av konfirmeringsbias bland användarna.

Högskolan i Borås, Biblioteks- och informationsvetenskap, HT 2022, 67 sidor

"Jag hatar inte kvinnor, bara feminister och slampor"

Uppsatsen undersöker hur diskussioner kring normativa föreställningar om kön och genus ser ut i en incelrelaterad tråd på Flashback Forum.

Högskolan Dalarna, Sociologi, 2022-07-06, 56 sidor

"Nånstans tröttnar man som förälder och medborgare..."

Uppsatsen undersöker hur medlemmar på Flashback Forum resonerar kring spridandet av namnuppgifter och bilder (doxing) på dömda eller potentiella förövare på Internet. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Södertörns högskola, Etnologi, HT 2022, 37 sidor

2021
Vart ska jag rikta min tillit?

Uppsatsen undersöker vaccinmotstånd i en svensk kontext, genom att studera de föreställningar och uppfattningar som skildras på vaccinkritiska platser i sociala medier. Studiens empiriska material är hämtat från Facebook och Flashback Forum.

Luleå tekniska universitet, Sociologi, 2021-06-18, 46 sidor

Vad talas det om och hur under en pandemi

Uppsatsen undersöker hur deltagarna på Flashback Forum diskuterade coronapandemin. Studien uppmärksammar även betydelsen av att vara närvarande på digitala plattformar, och hur dessa kan användas för att nå ut till nya och fler målgrupper i kommunikationsarbetet.

Högskolan i Skövde, Folkhälsovetenskap, 2021-06-20, 33 sidor

Vaccinmotståndet under Covid-19-pandemin

Uppsatsen undersöker inställningen till covidvaccin hos vaccinmotståndare. Detta har gjorts genom en kvalitativ netnografisk studie, där innehållet i nio olika diskussionstrådar på Flashback Forum rörande ämnet har studerats.

Luleå tekniska universitet, Sociologi, 2021-06-18 , 42 sidor

Vem är yttrandefriheten till för?

Uppsatsen undersöker hur medlemmarna på Flashback Forum ser på yttrandefrihet och koranbränning. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Lunds universitet, 2021-09-02

Sex, manipulation och mord

Uppsatsen undersöker hur användarna på Flashback Forum beskriver gärningspersonerna i Knutbymordet och Arbogamordet, med fokus på hur de manliga respektive kvinnliga gärningspersonerna beskrivs.

Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 2021-06-21, 32 sidor

Online-våld: en grogrund till kvinnors våldsutsatthet?

Uppsatsen undersöker misogyni och kvinnors våldsutsatthet utifrån diskurser på Flashback Forum. Studien analyserar också vad detta kan få för konsekvenser för kvinnor ur ett strukturellt perspektiv.

Linnéuniversitetet, Socionomprogrammet, 2021-06-21, 60 sidor

Ideologies Mediating Brands Taking a Political Stance

Uppsatsen undersöker konsumenters dragningskraft till varumärken som tar politisk ställning. Studien har valt ut två kampanjer av Nike och Gillette, där dessa lyfter rasfrågan och jämställdhet, för att därefter granska kommentarerna om dessa kampanjer på Twitter, WorldNetDaily och Flashback Forum.

Lunds Universitet, International Marketing and Brand Management, 2021-06-29, 83 sidor, engelsk text

Bitterfittor och incels

Uppsatsen undersöker hur konflikten mellan feminister och antifeminister uttrycks på Flashback Forum. Ett särskilt fokus läggs på att belysa den antifeministiska inställningen till feminism för att bidra till en ökad förståelse av konfliktens karaktär, samt få en uppfattning om motiven bakom motståndet

Linnéuniversitetet, Sociologi, 2021-08-20, 44 sidor

Att lära sig sluta missbruka - en studie av kamratstöd på Internet

Uppsatsens syfte är skapa en förståelse för det sociala stöd som förekommer på forumet "Drogrehabilitering" på Flashback Forum. Få av de individer som har alkohol- och narkotikaproblem söker vård. Istället för traditionell behandling för beroende och missbruk, vänder sig personer till internetforum för stöd.

Malmö universitet, Socialt arbete, 2021-06-30, 34 sidor

Anpassningen av engelska lånord i svenskspråkiga diskussionsforum

Uppsatsen undersöker hur engelska lånord anpassas till svenska, baserat på inlägg från Flashback Forum. Studien har granskat 70 engelska lånord och fraser, och jämfört hur dessa används på diskussionsforum med hur de används i tryckt press.

Umeå universitet, Språk och litteratur: Skandinavistik, 2021-03-08, 135 sidor

"Whores, idiots and sub-humans"

Uppsatsen beskriver och kategoriserar hatiska budskap mot influencers och realityprofiler på Flashback Forum, och undersöker ifall det existerar en skillnaden mellan män och kvinnor. Underlaget till studien består av 2400 inlägg, där 600 inlägg kommer från varje tråd.

Göteborgs universitet, Master Thesis in Global Studies, 2021-07-01, 66 sidor, engelsk text

"vad ska d stå+" - en studie om bruket av utelämnat frågetecken i sociala medier

Uppsatsen undersöker hur användningen av frågetecken avviker från skriftspråksnormerna på sociala medier. Studien uppmärksammar även språknorm kontra språkbruk i sociala medier. Två exempel på sociala medier, Facebook och Flashback Forum, ligger till grund för materialet.

Linnéuniversitetet, Svenska språket, 2021-06-15, 30 sidor

"TS är man och män kan inte våldtas utav en kvinna"

Uppsatsen behandlar diskurser på Flashback Forum och Familjeliv kring mäns utsatthet för sexuella övergrepp. Studien undersöker hur män som offer för sexuella övergrepp beskriver sina upplevelser av utsatthet, samt analyserar hur dessa utsagor bemöts.

Högskolan i Gävle, Kriminologi, 2021-06-26, 68 sidor

"Hon valde han istället för mig" - en diskursanalys av svenska incels gemenskap i utanförskapet

Uppsatsen analyserar och belyser hur upplevd samhällelig exkludering grundat på maskulinitetsnormer möjliggör skapandet av andra former av tillhörigheter. Studien utgår från en diskursanalys över två trådar på Flashback Forum, där incels själva kunde diskutera sina upplevelser och åsikter.

Örebro universitet, Sociologi, 2021-06-18, 34 sidor

Influence Without Metrics: Analyzing the Impact of Far-Right Users in an Online Discussion Forum

Denna studie analysera effekten av att ha högerextrema användare på ett diskussionsforum. Genom att granska 7,5 miljoner inlägg, postade på Flashback Forum, utforskar studien vem som blir inflytelserik, och vilka strategier som fungerar.

Umeå universitet, Datavetenskap (publicerad i Social Media + Society Vol. 7, nr 2), 2021-05-18, 11 sidor, engelsk text

Vem är det egentligen synd om?

Uppsatsen undersöker hur de som deltar anonymt på Flashback Forum, legitimerar sexköpsbrott som moraliskt gångbart. En kvalitativ innehållsanalys, influerad av netnografisk metod, har genomförts av vald Flashbacktråd där olika legitimeringar av sexköp har identifierats och sammanställts.

Göteborgs universitet, Sociologi, HT 2021, 45 sidor

"Farewell to Welfare"

Uppsatsen analyserar diskurser om invandring på Flashback Forum, samt diskurser om invandringens konsekvenser för svensk välfärd.

Umeå universitet, Sociologi, 2021-10-08, 40 sidor, engelsk text

Offer eller förövare - i vems ögon?

Uppsatsen undersöker hur användarna på Flashback Forum och Familjeliv resonerar om offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp. Studien analysera användarnas beskrivningar om offer och förövare samt deras argument om trovärdighet, med förhoppning att sådan kunskap bidrar till ökade möjligheter för det hjälpsökande offret att få rätt stöd.

Linköpings universitet, Socionomprogrammet, HT 2021, 67 sidor

"Det är din förnedring och totala underkastelse de vill ha"

Uppsatsen undersöker den bild av det svenska samhället som manifesteras i reaktionerna på ett uppmärksammat förnedringsrån, med utgångspunkt i tillståndet ressentiment. Ett samhällstillstånd präglat av en känsla av oförrätt, då samhällets statushierarkier har förändrats till förmån för minoriteter. Studien har genom en kvalitativ tematisk innehållsanalys av en tråd på Flashback Forum, undersökt de föreställningar om det svenska samhället som förmedlas.

Stockholms universitet, Kriminologi, VT 2021, 35 sidor

"Jag är ingen antivaxxer men..."

Uppsatsen undersöker hur vaccinmotståndet i Sverige tar sig uttryck. Det empiriska materialet inhämtades från diskussionsforumet Flashback Forum. Resultatet visade på hur vaccinmotstånd både är en fråga om risker och tillit. Flertalet användare visade på skepsis riktat till myndigheterna, medan andra snarare antydde rädsla och oro för potentiella biverkningar i samband med vaccin.

Luleå tekniska universitet, Sociologi, 2021-09-02, 59 sidor

"Vi är helt enkelt för olika"

Uppsatsen undersöker vilka åsikter som finns kring ämnet koranbränning. Studien har med hjälp av kritisk diskursanalys analyserat kommentarer på Flashback Forum, och språkvetenskapligt studerat hur användarna värderar den utlovade koranbränningen i Malmö 2020.

Södertörns högskola, Svenska, HT 2021, 56 sidor

Machine Learning for Social Sciences

Denna text undersöker klassificering av meddelanden i ett migrantkritiskt diskussionsforum på Flashback Forum. Metoden och de erhållna resultaten ger en grund för ytterligare djupgående analyser, i detta fallet av sociala mediers texter på svenska språket efter ett datadrivet tillvägagångssätt. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Linnéuniversitetet, Datavetenskap, 2021-12-03, 8 sidor, engelsk text

En rättighet eller ett hot mot jämställdhet?

Uppsatsen undersöker hur personer som har prostituerat sig beskriver sina egna erfarenheter och tankar om prostitution. Studien uppmärksammar även hur deras utsagor bemöts av andra. Det empiriska materialet är hämtat från Familjeliv, Flashback Forum och Sexwork. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Uppsala universitet, Socionomprogrammet, 2021-11-20, 54 sidor

Anti- Eller Pro-Vaccin?

Uppsatsen analyserar hur covidvaccinering diskuteras på Flashback Forum och Familjeliv. Hur användarna argumenterar för eller emot vaccination, och vilken inställning dessa motsatta grupper har gentemot varandra. Studien analysera även vad användarna har för positionering - dvs vart de står i diskussionen om att ta vaccinet eller inte.

Karlstads universitet, Sociologi, 2021-06-23

"Död åt SAS!"

Uppsatsen undersöker ifall reaktionerna på Flashback Forum - mot SAS reklamfilm "What is truly Scandinavian?" - kan beskrivas som ett exempel på cancelkultur. I reklamfilmen utmanade SAS idén av vad som är typiskt skandinaviskt. I ett försök att sudda ut gränserna för vad skandinavisk kultur innebär, blev reaktionerna som följde filmen ett uppenbart motstånd mot den strategi SAS tog sig an.

Uppsala universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2021-06-18, 76 sidor

2020
Fentanyl analogs on the Swedish webforum Flashback

Denna rapport har granskat intresset för 24 namngivna fentanylanaloger. Underlaget är hämtat från Flashback Forum under perioden 2012–2019, och består av 24 trådar med totalt 8761 inlägg.

International Journal of Drug Policy Vol. 87, 2020-12-03, 6 sidor, engelsk text

"Shop Until You Drop" - Valuing Fentanyl Analogs on a Swedish Internet Forum

Denna rapport har analyserat hur medlemmarna på Flashback Forum, från 2012 till 2019, har beskrivit olika fentanylanaloger. I Sverige är detaljhandelsköp, innehav och användning av vissa analoger lagligt, vilket ger opiatanvändare ett lagligt alternativ. Den kontinuerliga processen kring lagstiftning och introduktion av lätt modifierade varianter innebär att det finns mycket osäkerhet om styrkan och kvaliteten på nyligen introducerade analoger. Rapporten har analyserat 24 trådar, där uppkomsten av nya analoger, effekter, priser och medlemmarnas egna erfarenheter har dokumenterats.

Malmö universitet, Farmaceutiska vetenskaper (publicerad i Journal of Drug Issues Vol. 51, nr 1, s. 181-195), 2020-11-09, 15 sidor, engelsk text

Är det bara elever som inte kan skilja på de och dem?

Uppsatsen undersöker hur bruket av de och dem ser ut i sociala medier. Detta realiseras genom en kvantitativ korpusundersökning baserad på material från bloggar, Twitter, Flashback Forum och Familjeliv, som sedan jämförs med en studie om bruket av dom av Lind Palicki och Karlsson.

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk: Svenska, 2020-10-02, 37 sidor

Vad är problemet med att inte få ligga?

Uppsatsen undersöker med hjälp av Flashback Forum vilka diskurser som framträder i relation till incels. Studien ämnar att med en kritisk diskursanalys urskilja dominerande diskurser på Flashback Forum och vidare dess eventuella effekter på livet offline.

Göteborgs universitet, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, HT 2020, 77 sidor

The misogyny within the manosphere - a discourse analysis in a swedish context

Uppsatsen undersöker om den kvinnofientliga diskurs som uttrycks i den amerikanska manosfären, främst inom subkulturen incel men även alt-right, har fått fäste i en svensk kontext. Det empiriska materialet i undersökningen är hämtat från Flashback Forum.

Malmö universitet, Criminology, 2020-11-02, 30 sidor, engelsk text

Mundane Resistance to Feminism

Uppsatsen undersöker hur män uttrycker vardagligt motstånd mot feminism när de utsätts för femvertising. Den empiriska grunden omfattar 19 semistrukturerade intervjuer med män, en fokusgrupp med nio manliga deltagare och en netnografisk fokusgrupp på Flashback Forum. Urvalet är varierande vad gäller ålder, yrke och utbildningsnivå.

Lunds universitet, International Marketing and Brand Management, 2020-09-01, 98 sidor, engelsk text

It's more about "us" than "them"

Uppsatsen undersöker hur invandrare beskrivs av Sverigedemokraterna och av medlemmarna på Flashback Forum. Studien uppmärksammar SD-politikers tal och debatter, samt kommentarerna efteråt från medlemmarna på Flashback.

Uppsala universitet, Samhällsvetenskap, 2020-11-25, 94 sidor, engelsk text

Flashback som informationskälla i vardagen

En kvantitativ enkätstudie om svenska studenters användning av Flashback Forum i vardagliga informationssyften. Syftet är att undersöka hur studenter använder sig av Flashback för att söka efter och ta del av vardaglig information, samt hur de förhåller sig till informationen vad gäller dess trovärdighet.

Linnéuniversitetet, Biblioteks- och informationsvetenskap, 2020-12-02, 79 sidor

Det ska faktiskt handla om modalitet i skrift

Uppsatsen undersöker vilka olika modala hjälpverb och modala satsadverbial som förekommer i två trådar på Familjeliv och Flashback Forum, samt i vilken utsträckning dessa förekommer och vilka skillnader och likheter som finns mellan dem.

Karlstad universitet, Svenska, HT 2020, 53 sidor

Det oproblematiska sexköpet

Uppsatsen undersöker hur sexköp beskrivs på Flashback Forum av de män som skriver att de köper sex av kvinnor, samt de män som skriver att de inte gör det. Studien beskriver vilka konstruktioner av sexköp som finns, och hur sexköp kan motiveras/inte motiveras.

Uppsala universitet, Socionomprogrammet, 2020-06-04, 46 sidor

Den som ger sig in i (kär)leken får (kär)leken tåla

Uppsatsen undersöker hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer legitimeras och konstrueras i olika trådar på Flashback Forum. Vad anses vara våld och vilken våldsförståelse omfattas av medlemmarna i relevanta trådar? Vilka argument används för att legitimera mäns fysiska våld mot kvinnor?

Göteborgs universitet, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 2020-05-07, 54 sidor

Den ofrivilliga ensamheten i den ensamma frivilligheten

Uppsatsen försöker att genom etnografiska metoder förstå den sociala konstruktionen av incels, och hur det tar sig uttryck på Flashback Forum. Studiens syfte är även att få en djupare förståelse för hur den upplevda ensamheten uttrycks och förstås av unga män i Sverige.

Uppsala universitet, Kulturantropologi, HT 2020, 36 sidor

"Världens nitlott att födas som kille tycker jag" - en netnografisk studie om fenomenet incels

Uppsatsen försöker utifrån ett maskulinitetsteoretiskt perspektiv belysa dominerande diskurser avseende genus och sexualitet kopplat till fenomenet incels, samt belysa konstruerade föreställningar om utsatthet. Det finns flera populära internationella incelforum, men denna studie har avgränsats till att endast inbegripa trådar på det svenska forumet Flashback, för att undersöka fenomenet i en svensk kontext.

Linnéuniversitetet, Socionomprogrammet, 2020-06-19, 54 sidor

"Livet är för kort att runka sönder"

Uppsatsen undersöker hur män i en svensk NoFap-diskurs på Flashback Forum konstruerar maskulinitet. NoFap är en amerikansk plattform som rekommenderar framförallt män att avstå från pornografi och onani under en period för att förbättra sin sexuella hälsa.

Malmö universitet, Sexologi, 2020-11-03, 40 sidor

"Hen är en genomsnäll person och det är helt ofattbart att hen skulle vara skyldig till mord"

Studien försöker fördjupa förståelsen för hur anonyma aktörer kan diskutera brottsoffer och förövare på ett anonymt diskussionsforum. Uppsatsen utgår från tre trådar på forumet Flashback, där brott diskuteras och således även brottsoffer och förövare.

Luleå tekniska universitet, Sociologi, 2020-06-08, 50 sidor

"Yttrandefihet på riktigt!" - en analys av mediebevakningen av Flashback Forum

Uppsatsen undersöker hur Aftonbladet och Svenska Dagbladet beskriver Flashback Forum, och om beskrivningen har förändrats genom åren. För att svara på frågan användes två metoder; distansläsning och kritisk diskursanalys (CDA). Den första metoden användes för att särskilja teman i mediabevakningen kring Flashback, och för att studera kollokationer mellan ofta använda ord i materialet. Från de teman som observerades i fjärrläsningen valdes ett antal artiklar ut och analyserades med CDA. Studien delade in tidsperioden motsvarande tjugo år i tre separata perioder för att analysera om forumets beskrivning hade förändrats under åren, vilket studien fann att den hade. I början av 2000-talet var forumet mest kopplat till grundaren Jan Axelsson, senare skulle Flashback framstå som en offentlig fiende, och under den sista perioden var forumet affischbarn för övergrepp och hat på internet. Studien avslutades med en diskussion om de resultat som hittats, och problematiserar föreställningen att framställa användarna på Flashback som en homogen grupp som mobbar, förolämpar och hatar. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Umeå universitet, Programmet för journalistik, 2020, 59 sidor

Emotioner och våld

Med utgångspunkt i narrativ kriminologi och de emotionsteoretiska begreppen emotiv och emotionsregim, har studien undersökt vilka känslouttryck som manifesteras genom Flashbackanvändares narrativ, i relation till tal om våld på Flashbacks delforum "Integration och invandring" samt hur dessa känslouttryck manifesterats över tid.

Stockholms universitet, Kriminologi, VT 2020, 41 sidor

"Det gör inte ont på en man när kvinnan slår"

Uppsatsen undersöker vilka attityder som kommer till uttryck bland diskussionsdeltagare på Flashback Forum gällande kvinnors våld mot män i nära relation.

Örebro universitet, Socialt arbete, 2020-06-29, 39 sidor

2019
Rösterna på Flashback

Uppsatsen undersöker hur individer bildar gemenskap på Flashback Forum genom att dela information, åsikter och resonemang som anonyma användare i trådarna. Studien berör det ökade antalet dödsskjutningar i Sverige, för att se hur användarna på forumet diskuterar kring händelserna.

Luleå tekniska universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2019-05-02, 56 sidor

No tell, no smell, no sell - internetforumet Flashback och cannabisodlare

Uppsatsen undersöker hur användarna på Flashback Forum som formar den kriminella subkulturen cannabisodlare, är involverade i ett moralarbete som innefattar hur de konstruerar, förhandlar om, och förhåller sig till sina kriminella handlingar.

Göteborgs universitet, Sociologi, HT 2019, 48 sidor

"Snälla, snälla, snälla, ta inte ditt enda liv"

Uppsatsen undersöker hur kommunikation om självmord ser ut på Flashback Forum. Studien fokuserade på hur samtalet mellan personer med självmordstankar och de bemötande såg ut, och om det gick att se några tydliga diskurser i samtalen.

Högskolan i Gävle, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2019-06-16, 47 sidor

"Jag är ingen perfekt mamma, men vem är det?" - en netnografisk studie om föräldrars upplevelse av LVU-processen

Uppsatsen undersöker LVU-processen utifrån de biologiska föräldrarnas perspektiv, samt belyser hur detta påverkar deras bild av socialtjänsten. Bortsett från den betydande mängd forskning som baseras på socialtjänstarbetares perspektiv, är föräldrars synpunkter på deras erfarenheter av barn i långvarigt fosterhem avsevärt underrepresenterad inom samhällsvetenskaplig litteratur. Studiens empiriska material är hämtad från diskussionstrådar på Familjeliv och Flashback Forum.

Malmö universitet, Socionomprogrammet, juni 2019, 45 sidor

"Flator har en tendens att bli skunkiga och dassiga i verkligheten"

Uppsatsen undersöker hur användare på Flashback Forum betraktar kvinnlig icke-heterosexualitet, samt hur kvinnlig icke-heterosexualitet definieras, konstrueras och förstås.

Göteborgs universitet, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, HT 2019, 69 sidor

Alarming attitudinal barriers to help-seekingin drug-related emergency situations

Nya besvärliga drogtrender utgör en utmaning för folkhälsan. Sverige har den näst högsta narkotikarelaterade dödligheten i Europa. Detta kräver en utredning av de hjälpsökandes attityder. Hur skulle de agera i akuta drogrelaterade nödsituationer eller överdossituationer. I undersökningen har 1232 personer besvarat en webbenkät som marknadsförts på Flashback Forum.

Karlstads universitet (publicerad i Nordic Studies on Alcohol and Drugs Vol. 36, nr 6, s. 532-541), 2019-11-19, 10 sidor, engelsk text

"Det går verkligen ingen nöd på henne ..."

Uppsatsen undersöker hur sexköp framställs och legitimeras på Flashback Forum av personer som utger sig för att vara erfarna sexköpare. Studiens empiriska material är hämtat från Flashbacktråden "Varför köper ni sex?", och består av inlägg postade i tråden under en femårsperiod. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Socionomprogrammet, 2019-08-09, 39 sidor

"En islamist äger svärd, var så säker ..."

En netnografisk studie om hur föreställningar kan målas upp och spridas i en diskussionstråd på Flashback. Studien undersöker hur gärningsmannen i fallet i Trollhättan 2015 presenteras på Flashback Forum. Uppsatsen tittar närmare på argumentationsmönstret i Flashback-tråden, och om det finns någon förändring i presentationen före och efter att media avslöjat hans identitet.

Linnéuniversitetet, Sociologiprogrammet, HT 2019, 49 sidor

"...om dom går fram till mig så fuckar dom sin chans"

Uppsatsen undersöker synen på tiggare hos medlemmarna på Flashback Forum . Vilka bilder framställs av tiggare på Flashback, och vad utmärker bilden av en "värdig" tiggare?

Linnéuniversitetet, Socionomprogrammet, 2019-07-01, 43 sidor

2018
Flashback as a Rhetorical Online Battleground

Studien undersöker sanningspåståenden om Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) som gjorts av antagonister och protagonister på Flashback Forum. Det empiriska materialet består av 1546 inlägg på Flashback Forum, som har analyserats för att identifiera typiska diskussioner om "NMR:s sanna natur".

Mälardalens högskola, Sociologi (publicerad i Social Media + Society Vol. 5, nr 1), 2018-12-19, 10 sidor, engelsk text

Torskar, butterflies och faranger - maskulinitetskonstruktioner i Flashback-tråden "Kvinnorna i Thailand"

Studien analyseras inlägg från män som talar om att köpa sex i Flashback-tråden "Kvinnorna i Thailand", och undersöker hur maskulin identitet skapas och reproduceras i tråden. Studien visar att trots att männen själva berättar att de betalar för sexuellt umgänge är det få som identifierar sig själva som torskar. Istället tar de avstånd från den stereotypa bilden som finns av sexköpare, och framhåller sig själva som attraktiva och tilldragande på den "vanliga" sexuella marknaden.

Linköpings universitet, Samhälls- och kulturanalys, 2018-06-25, 40 sidor

Hen: mer än ett ord på tre bokstäver

En korpusbaserad undersökning som behandlar distributionen av olika funktioner hos pronomenet hen i sociala medier mellan 2012 och 2017. Studien undersöker vilka funktioner hos hen som är mest frekventa i korpusarna Bloggmix, Twittermix, Flashback och Familjeliv, samt om distributionen hos dessa funktioner ändrar sig över tid.

Stockholms universitet, Lingvistik, VT 2018, 41 sidor

Följderna av ett belastningsregister

Uppsatsen undersöker hur medlemmarna på Flashback Forum upplever belastningsregistrets påverkan på (åter)integration. Studiens empiriska material är hämtat forumet Flashback, och består av inlägg om hur brottsregistret kan påverka en individs möjligheter i samhället och att integreras.

Lunds universitet, HT 2018, 37 sidor

Det är bara en myt - en undersökning av trovärdighet i en Flashbacktråd

Uppsatsen undersöker hur användarna på Flashback Forum formulerar sig för att framstå som trovärdiga. En mindre del av studien belyser eventuella skillnader i formuleringar och trovärdighet mellan de som förhåller sig positiva till diskussionstråden, och de som opponerar sig mot den.

Stockholms universitet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, HT 2018, 24 sidor

"Vad du behöver göra är att bestämma dig för att bli drogfri och följa den planen"

En netnografisk studie om missbruksvård, och hur användarna på Flashback Forum resonerar om att söka hjälp för sitt missbruk. Uppsatsen försöker att med hjälp av Flashback söka förståelse för om stigmatiseringen av missbruk påverkar personer med missbruksproblematik.

Linnéuniversitetet, Socionomprogrammet, 2018-06-11, 39 sidor

"Orkar inte mer, vet inte vart jag ska vända mig"

Uppsatsen undersöker de umgängesytor och det sociala samspel som observeras på tre olika forum, i ett försök att förstå och kategorisera den respons som ges till individer som söker hjälp genom dessa internetgemenskaper. Studien har gjorts genom granskning av de tre svenska internetforumen Mind, Flashback och Familjeliv.

Lunds universitet, Socialhögskolan, 2018-06-15, 47 sidor

2017
Våldtog och våldtogs under livesändning

En analytisk studie av Flashback-tråden "Våldtog under livesändning på Facebook, polisen kom, Uppsala 2017-01-22". Uppsatsen undersöker hur konstruktionerna kring offer och förövare skapas, när våldtäkt diskuteras på ett internetforum där medlemmarna är anonyma.

Uppsala universitet, Sociologi, 2017-11-08, 56 sidor

Sexuellt våld och kvinnors klädsel

Uppsatsen undersöker vilka attityder medlemmarna på Flashback Forum har kring sexuellt våld mot kvinnor, samt vilka attityder som finns kring kvinnors klädval vid sexuellt våld. I studien uppmärksammas hur diskussionerna kring sexuellt våld förs bland medlemmarna och vad som legat till grund för deras attityder.

Luleå tekniska universitet, Sociologi, 2017-08-15, 37 sidor

Nyorden som speglar nutiden

Uppsatsen undersöker 37 nyord från 2015 års nyordslista, med syfte att få svar på hur de har etablerats i svenskt skriftspråk. Resultatet från undersökningen visar att nyorden tenderar att förekomma i störst utsträckning på Twitter och Flashback Forum.

Umeå universitet, Språkkonsultprogrammet, 2017-06-19, 47 sidor

Det schyssta sexköpet

En diskursanalys av hur sexköp framställs som en legitim handling på Flashback Forum. Studien försöker att utifrån mäns egna beskrivningar av sina sexköp, undersöka hur kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt sammanlänkas med bilden av sexköp som en legitim handling, samt svara på hur denna bild upprätthålls i en kontext där motstånd i form av motargument och fördömanden mot sexköp föreligger. Studiens empiriska material är hämtat från Flashback-tråden "Varför köper ni sex?", en interaktion mellan både förespråkare och motståndare till sexköp.

Stockholms universitet, Sociologi, 2017-10-21, 36 sidor

Cannabis discourses in contemporary Sweden

Uppsatsen undersöker hur medlemmarna på Flashback Forum diskuterar cannabis i förhållande till andra substanser, och hur de ser på en legalisering av cannabis. Studien analyserar även hur svenska medier beskriver ämnet, och hur politiska aktörer legitimerar den nuvarande svenska cannabispolitiken.

Stockholms universitet, Socialt arbete, 2017-04-03, 105 sidor, engelsk text

Att leva eller överleva

En studie om åsikter kring riksnormens täckning bland användarna på Flashback Forum. Uppsatsen undersöker hur ekonomiska handlingsstrategier vid ekonomiskt bistånd beskrivs på Flashback Forum, och synliggör hur riksnormen påverkar vardagssituationen för bidragstagare.

Linnéuniversitetet, Socionomprogrammet, 2017-03-21, 57 sidor

"Tysta tårar ur ett ansikte hårt som sten" - en kritisk diskursanalys av den manliga gråten som känslouttryck

Uppsatsen granskar konstruktionen av maskulinitet på Flashback Forum, och analysera hur manlig gråt positioneras i förhållande till föreställningarna om manlighet. Studien undersöker ifall konventionell manlighet skapar restriktioner kring den manliga gråten som möjlig känsloyttring.

Göteborgs Universitet, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, HT 2017, 63 sidor

"Svenska tjejer skall inte ge sig i lag med en grupp invandrare!" - en fallanalys av Färjemålet

Uppsatsen analyserar reaktionerna på ett våldtäktsmål (Färjemålet) efter att fallet och domen blivit offentlig. Studien granskar på vilket sätt användarna på Flashback Forum reagerade på fallet, samt vad som skrevs och diskuterades.

Lunds universitet, Kriminologiprogrammet, 2017-06-13, 58 sidor

"Socialtjänsten är ett stort lotteri, ibland blir det rätt."

Uppsatsen undersöker vilka attityder som finns till socialtjänsten på diskussionsforumet Flashback, samt analyserar hur den sociala tilliten uttrycks.

Lunds universitet, Socialhögskolan, HT 2017, 47 sidor

"Jag är ingen kvinnomisshandlare" - en kvalitativ studie om män som slår kvinnor

Uppsatsen undersöker hur män, som utövat fysiskt våld mot sin kvinnliga partner, beskriver sig själva och sitt våldsutövande. Studiens empiriska material har hämtats från de anonyma diskussionsforumen Flashback och Familjeliv.

Lunds universitet, Socialhögskolan, HT 2017, 45 sidor

"Jag kan inte ha respekt för sådana kvinnor!"

Uppsatsen undersöker hur kvinnor som har barn med olika partner framställs på Sveriges två största diskussionsforum, Flashback Forum och Familjeliv. Studien analyserar även de stereotypa beskrivningarna av kön som förekommer i inläggen.

Lunds universitet, Socialhögskolan, HT 2017, 42 sidor

"När jag använder TOR blir jag en helt annan person"

Uppsatsen undersöker användandet av Tor Browser och Dark Web. Nätverket och webbläsaren förknippas ofta med illegal verksamhet, men även med yttrandefrihet och anonymitet. I studien intervjuas personer på Flashback Forum, Quora och Reddit som själva använder sig av nätverket och webbläsaren. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Jönköpings universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2017-04-06, 51 sidor

2016
Vem blir du på nätet? - en studie av beteendeförändringar vid anonymitet på internet

Uppsatsen undersöker ifall det sker någon beteendeförändring hos användare av anonyma plattformar. I studien analyserars beteendet hos medlemmarna på de anonyma plattformarna Jodel, Flashback och 4chan.

Umeå universitet, Digital medieproduktion, 2016-05-24, 32 sidor

Moral i klottersamhället - en kvalitativ innehållsanalys av diskussioner om klotter på forumet Flashback

Uppsatsen undersöker hur medlemmarna på Flashback Forum diskuterar rätt och fel kring klotter. Studien tittar närmare på normer och regler som finns bland de som ägnar sig åt klotter, och försöker ta reda på varför vissa föremål klottras på och andra inte.

Göteborgs universitet, Sociologi, 2016-04-08, 36 sidor

Kropp, tjockhet och genus

En kritisk diskursanalys av hur kvinnors kroppar diskuteras på Flashback Forum. Uppsatsen undersöker även var gränsen egentligen går för vad som får sägas, och vem som tillåts yttra sig om vad.

Karlstad universitet, Genusvetenskap, 2016-06-10, 41 sidor

Frivilliga samhällshjältar i strid mot samhällskollaps

Uppsatsen analyserar diskussioner på Flashback Forum och Facebook om organisationen Soldiers of Odin, och undersöker hur organisationens verksamhet motiveras och rättfärdigas samt hur säkerhet och avvikelse konstrueras.

Göteborgs universitet, Sociologi, 2016-10-11, 34 sidor

Fat-shaming

Uppsatsen undersöker utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv hur bilden av den tjocka kroppen konstrueras, genom att granska inläggen på Sveriges tre största diskussionsforum; Flashback Forum, Familjeliv och Passagen Debatt. I studien analyseras hur diskrimineringen av tjocka människor realiseras språkligt genom skribenternas uttalanden.

Södertörns Högskola, Institutionen för kultur och lärande: Svenska, HT 2016, 52 sidor

En studie i brott: om sexualitet, etnicitet och psykisk sjukdom

Uppsatsen jämför hur gärningsmännen bakom två uppmärksammade flickmord representeras i Aftonbladet och på Flashback Forum. Studien undersöker representationer av etnicitet och sexualitet ur ett maskulinitetsperspektiv, samt psykisk sjukdom hos två män som har mördat minderåriga flickor, i Aftonbladet och på Flashback Forum 2004/2005 och 2015/2016, samt betydelsen av att i det sammanhanget bryta mot de pressetiska reglerna.

Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper: Journalistik, 2016-04-06, 66 sidor

"Var dig själv, men ..."

Uppsatsen undersöker råd och tips inför arbetsintervjuer riktade till män respektive kvinnor. Studiens empiriska material har hämtats från Flashback Forum och Familjeliv, men även från artiklar med tips från bemanningsföretagen Poolia och Monster, Arbetsförmedlingen, tidningen Karriär och fackförbundet Unionen.

Umeå universitet, Sociologiska institutionen, 2016-06-29, 43 sidor

"Snälla någon förklara hur man lever!!"

Uppsatsen undersöker självmordskommunikation på Flashback Forum, i syfte att få insyn i hur individer agerar och interagerar i en miljö där samtal om självmord allt oftare äger rum. I interaktionen mellan diskussionsdeltagarna skapas olika slags berättelser vilka kan förstås som betydande för meningsskapande, identitetskonstruktion och förståelse av verkligheten. Studien bidrar med ett inifrånperspektiv som inte prioriterats i tidigare forskning, men som är ett viktigt och nödvändigt steg i ledet för att förebygga självmord.

Stockholms universitet, Socialt arbete, 2016-12-07, 67 sidor

"Sluta klaga, du fick ju knulla"

En genusvetenskaplig textanalys om hur manliga våldtäktsutsatta diskuteras på Flashback Forum. Vilka attribut tilldelas män som har blivit utsatta för våldtäkt? Vilka attribut tilldelas den som utsätter män för våldtäkter?

Lunds universitet, Socialhögskolan, 2016-05-17, 43 sidor

"När socialen antecknar 'missbruk' i dina papper"

En kvalitativ studie om gränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk - av alkohol och narkotika - på Flashback Forum. I uppsatsen jämförs också gränsdragningen mellan bruk och missbruk på Flashback Forum med bedömningar inom socialtjänsten.

Göteborgs universitet, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, HT 2016, 63 sidor

"Hjälp, jag har tagit för mycket" - en diskursanalys av Drogakuten på Flashback

Uppsatsen undersöker hur användare av illegal narkotika når ut för att få hjälp och stöd på "Drogakuten", en avdelning på Flashback Forum, istället för att vända sig till sjukvården. Studien har också tittat på samspelet mellan medlemmarna för att se om det finns en skademinskningsfilosofi närvarande.

Lunds universitet, Socialhögskolan, HT 2016, 87 sidor

Drogproblematik på internet

Studien uppmärksammar socialt arbete med inriktning på vårdforskning, och ingår i boken "Socialt arbete och internet: att förstå och hantera sociala problem på nya arenor" (s. 74-89). (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Stockholms universitet, Socialt arbete, 2016-09-27, 16 sidor

2015
Svenskhet på Flashback Forum

Uppsatsen undersöker synen på svenskhet hos medlemmarna på Flashback Forum. Vem som är svensk och frågor om svensk kultur kan ha en stor betydelse för framtidens Sverige. Det kan ha politisk betydelse utifrån ett statsvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Vem är svensk på Flashback Forum?

Linnéuniversitetet, Statsvetenskap, 2015-06-14, 47 sidor

Ryktesspridning i sociala medier

En diskursanalytisk undersökning av de tekniska egenskaper som påverkar ryktesspridning i diskussionsforum. Studiens empiriska material har hämtats från Flashback Forum.

Göteborgs universitet, Informatik, september 2015, 53 sidor

När rykten blir nyheter - lokalpressen och Flashback Forum

Uppsatsen undersöker relationen mellan Flashback Forum och Gävles lokaltidningar Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Om hur nära de jobbar varandra, medborgarjournalisternas betydelse, vem som sätter agendan, hur tidningarna jobbar med de etiska spelreglerna och ifall medborgarjournalistiken bidrar till morgondagens nyheter via Flashback Forum.

Högskolan i Gävle, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2015-06-02, 48 sidor

Mediakriget

En diskursteoretisk studie om demokrati, journalistik och social sammanhållning i en fragmenterad digital offentlighet. Uppsatsen analyserar diskursen om massmedial mörkläggning i frågor som rör migration och det mångkulturella Sverige. För att göra detta undersöks en diskussionstråd på Flashback Forum där mörkläggningsdiskursen analyseras med utgångspunkt i Laclau och Mouffes poststrukturalistiska diskursteori.

Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier, VT 2015, 66 sidor

Medborgare i medielandskapet

Uppsatsen undersöker hur olika källor idag synliggörs i dagstidningar och på Flashback Forum, samt hur fördelningen mellan icke-elitkällor och elitkällor ser ut på de båda medieplattformarna. Syftet är att lämna ett bidrag till forskningen angående medielogik och källanvändning i traditionell dagspress samt på Flashback Forum.

Linnéuniversitetet, Medie och Kommunikationsvetenskap, VT 2015, 43 sidor

Konstruktion av ensamkommande barn

En diskurspsykologisk studie kring hur föreställningar om ensamkommande barn görs trovärdiga på Flashback Forum. Studiens syfte är att identifiera olika inom forumet förekommande diskurser kring ensamkommande barn, med avseende på deras retoriska organisering.

Högskolan Väst, Barn- och ungdomsvetenskap, 2015-09-25, 129 sidor

Hen - en korpusstudie om bruket av pronomenet hen

Uppsatsen identifierar, med hjälp av Språkbankens konkordansverktyg Korp, användningen av hen i tre olika korpusar: Finlandssvenska texter, Flashback Forum och Webbnyheter. Resultatet av undersökningen är att både den absoluta och den relativa frekvensen av hen är mycket högre på Flashback än i Webbnyheter och Finlandssvenska texter.

Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, HT 2015, 47 sidor

Ett systembolag fast med narkotika

Uppsatsen undersöker hur det debatteras kring legalisering av narkotikabruk på Flashback Forum, och ifall medlemmarnas argument normaliserar alternativt stigmatiserar narkotikabruket.

Lunds universitet, Socialhögskolan, HT 2015, 43 sidor

En hårig historia - en diskursanalys av kommentarer om kvinnors kroppshår

Uppsatsen undersöker konstruktionen av femininitet och kvinnors kroppar i diskussioner kring kvinnors kroppshår på Flashback Forum. Materialet som undersöks är närmare 1000 kommentarer från 14 olika trådar, där kvinnors kroppshår är det centrala ämnet. Med diskursanalys som metod undersöks hur femininitetsnormer påverkar konstruktionen av kvinnors identitet i relation till kroppshår. Detta förklaras sedan utifrån sociologiska och genusvetenskapliga teorier om kön, kropp, social kontroll och identitetsskapande.

Uppsala universitet, Sociologi, 2015-06-18, 50 sidor

Den turkiska nationalismen på ett svenskt internetforum

Uppsatsen analyserar hur den turkiska nationalismen uttrycks på Flashback Forum. Detta gjordes med hjälp av en netnografisk studie, där texter har samlats in och analyserats med hjälp av en kvalitativ dataanalys. Studien visade på att turkisk nationalism och turkiskhet ofta uttrycktes som någonting viktigt som bör upprätthållas.

Stockholms universitet, Sociologi, 2015-05-25, 34 sidor

"Vilda västern går mot sitt slut" - fildelning, streaming och rättfärdigande på Flashback

Uppsatsen undersöker de argument som används för att rättfärdiga fildelning av musik. Det empiriska underlaget utgörs av en diskussionstråd på Flashback Forum om fildelningssajten The Pirate Bay och streamingtjänsten Spotify. Studien uppmärksammar också rättfärdigandet av de streamingtjänster som vuxit fram som alternativ till den illegala fildelningen.

Stockholms universitet, Sociologi, 2015-06-01, 39 sidor

"Slödder och parasiter" - en kvalitativ studie om hur biståndsmottagande konstrueras på internetforumet Flashback

Uppsatsen undersöker hur biståndsmottagare och biståndsmottagande förklaras och framställs på Flashback Forum, samt hur dessa framställningar bemöts på forumet. Studien analyserar också hur personer som utger sig för att vara biståndsmottagare på forumet bemöter de uttryckta åsikterna kring ekonomiskt bistånd.

Göteborgs universitet, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, HT 2015, 50 sidor

"Jag hatar också feministfittorna"

Uppsatsen undersöker vilket språk som tillämpas när fem svenska offentliga kvinnor med ett feministiskt engagemang blir utsatta för näthat. Studiens empiriska material har avgränsats till fyra diskussionstrådar på Flashback Forum.

Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen, 2015-05-25, 54 sidor

Nya psykoaktiva substanser - vilka effekter rapporterar brukare av bensodiazepinen Flubromazolam?

En kvalitativ tematisk analys av en diskussionstråd på Flashback Forum, som undersöker vilka effekter som brukare av bensodiazepinen Flubromazolam rapporterar på forumet. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Karlstads universitet, Farmaceutisk vetenskap, 2015-06-22

"Säger man inte nej är det givetvis inte en våldtäkt"

Uppsatsen analyserar hur ämnet våldtäkt diskuteras på Flashback Forum, med fokus på hur offer och förövare konstrueras och konstruerar våldtäktsbegreppet. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Uppsala universitet, Socialpsykologi, 2015-06-23, 44 sidor

2014
"Det är inte du som äger hans penis, det är hans penis som äger dig"

Uppsatsen analyserar hur konstruktioner av och föreställningar om kön och sexualitet tar sig uttryck - i diskussionstrådar som behandlar ämnet sex - på Flashback Forum och Familjeliv. Studien undersöker också huruvida användare på forum som är manligt respektive kvinnligt dominerade uttrycker sig på liknande sätt i diskussioner gällande sex.

Göteborgs universitet, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 2014-09-01, 53 sidor

A dawning demand for a new cannabis policy - a study of Swedish online drug discussions

Studien undersöker hur diskussioner om den svenska narkotikapolitiken formuleras på Flashback Forum, med fokus på åsikter som motsätter sig den befintliga politiken.

International Journal of Drug Policy vol. 25, issue 4 (s. 673-681), 2014-04-01 9 sidor, engelsk text

Heroin Narratives: Normalisation and Demonisation of Heroin Use at a Swedish Online Message Board

Studien undersöker hur en drog som är ökänd för att vara farlig och beroendeframkallande tillskrivs både positiva och negativa beskrivningar på Flashback Forum. Den belyser vad som händer när någon motverkar hegemoniska idéer om heroin genom att beskriva det som en källa till glädje snarare än som en "dödsdrog". Studien fokuserar på en tråd som heter "Jag ska börja med heroin", och illustrerar hur ett sådant uttalande byggs upp och möts av diskuterande, och hur medlemmarna använder berättelser i ansträngningarna att normalisera och demonisera heroin.

Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete (publicerad i Sociology Study Vol. 4, nr 8, s. 714-727), 2014-12-12, 14 sidor, engelsk text

Misogyni i gamingkultur

Uppsatsen undersöker hur näthatet i allmänhet och misogyni i synnerhet manifesteras på diskussionsforum som handlar om spelkultur. Det empiriska underlaget inhämtades från Flashback Forum och Gamereactor.se.

Umeå universitet, Medie och kommunikationsvetenskap, HT 2014, 39 sidor

Flashback - ett journalistiskt verktyg eller ett forum för skvaller?

Uppsatsen undersöker hur anställda inom mediebranschen i Västernorrland förhåller sig till Flashback Forum som nyhetskälla. Resultatet tyder på att journalistkåren inte ser forumet som en källa för nyheter, utan i bästa fall som en fingervisning mot något som kan vara värt att undersöka och kolla upp. Däremot erkänns forumet viss kompetens och samtliga intervjuobjekt använder sig av forumet i sin rutinbevakning av andra medier. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Mittuniversitetet, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2014-06-09, 39 sidor

Den hårfina gränsen - diskussioner om kvinnors orakade armhålor på internetforumet Flashback

Uppsatsen analyserar diskussioner på Flashback Forum kring ämnet kvinnlig kroppsbehåring och de kulturella normer som omger det. Studien undersöker vilken diskurs som råder kring brytandet av könsnormer och om maktstrukturer reproduceras. Hur ser diskussionen om kvinnor som bryter mot normer ut på Flashback?

Linnéuniversitetet, Medie- och kommunikationsvetenskap, 2014-06-16, 48 sidor

Code Switching on Flashback

Uppsatsen undersöker hur engelska används på det svenska diskussionsforumet Flashback. Blandningen av två språk när man talar eller skriver, vilket ofta sker i tvåspråkiga samhällen, kallas kodväxling. I Sverige kan man säga att engelska är ett andraspråk på grund av det dagliga mötet med språket genom utbildning, men också genom olika medier. Studiens syfte är att se hur ofta och på vilket sätt användarna på Flashback växlar mellan svenska och engelska. Resultaten visar att även om engelska användes i diskussionen så var svenska fortfarande huvudspråket.

Södertörns Högskola, Institutionen för kultur och lärande: Engelska, HT 2014, 29 sidor, engelsk text

Cannabisbruk och rättfärdigande på nätet

Uppsatsen undersöker hur användarna på Flashback Forum rättfärdigar sitt cannabisbruk, samt analyserar utifrån inläggen hur den sociala kontrollen undviks.

Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 2014-11-12, 32 sidor

2013
The flip side of "Spice" - the adverse effects of synthetic cannabinoids as discussed on a Swedish Internet forum

Studien analyserar erfarenheter och biverkningar från syntetiska cannabinoider. Det empiriska materialet utgörs av 254 självrapporter, samtliga publicerade på Flashback Forum.

Karlstads universitet, Institutionen för sociala och psykologiska studier (publicerad i Nordic Studies on Alcohol and Drugs Vol. 31, nr 2, s. 207-219), 2013-12-27, 13 sidor, engelsk text

Självmordstankar på internet

Uppsatsen undersöker hur interaktionen utspelar sig mellan medlemmarna på Flashback Forum i samband med självmordstankar, och hur självmordsproblematiken bemöts av respondenterna.

Lunds universitet, 2013-01-11, 66 sidor

Kriminaljournalister och Flashback

Uppsatsen undersöker hur svenska kriminaljournalister ser på Flashback, och analyserar hur de förhåller sig till att Flashback tillhandahåller information som journalisterna, med hänsyn till de pressetiska reglerna, inte kan publicera.

Linnéuniversitetet, Journalistik och mediaproduktion, HT 2013, 50 sidor

Kampen mellan etablissemang och näthatare

Uppsatsen analyserar debatten om näthat, och hur olika sidor tolkar och beskriver ämnet. Studien undersöker också ifall det finns andra ämnen i debatten som sätter näthatet i en större, exempelvis samhällelig, kontext.

Göteborgs universitet, Kultur, 2013-04-24, 44 sidor

"Yttrandefrihet på riktigt?"

Uppsatsen undersöker hur rasistiska och sexistiska antaganden tar plats på Flashback Forum. Studien analyserar hur "rasifierade kvinnor" - i motsats till "icke-rasifierade" (oftast "svenska kvinnor") - beter sig, och hur användarnas argument kan relateras till hur maktordningar som genus, etnicitet, sexualitet och ålder samverkar i konstruktionen av "kvinnorna".

Lunds universitet, Socialhögskolan, 2013-06-14, 44 sidor

"Alla kvinnor vill bli våldtagna" - en kritisk diskursanalys om våldtäkt

Uppsatsen undersöker diskurser kring våldtäkt, och hur kvinnor framställs utifrån kön och sexualitet på Flashback Forum. Inlägg som postats på Flashback analyseras med hjälp av feministiska teorier, med fokus på genus och sexualitet.

Södertörns högskola, Socialt arbete, 2013-06-18, 52 sidor

2012
Skillnaden i läsupplevelsen mellan ett PDF-baseradmagasin och ett specialformgivet magasin på iPad

Uppsatsen analyserar skillnader i läsupplevelse mellan en PDF-baserad tidning på iPad, och en specialformgiven tidning på iPad. Undersökningen baseras till viss del på en enkätundersökning som postats på Facebook, 99.se och Flashback Forum.

KTH - Kungliga Tekniska högskolan, Medieteknik, oktober 2012, 46 sidor

Collective knowledge vs. expert management

Uppsatsen undersöker hur diskussionsforum kan konkurrera med Skatteverket som informationskälla om skatter, och har analyserar innehållet hos Skatter.se, Flashback Forum och Familjeliv. Enligt studien skapar diskussionsforum en möjlighet att göra människor bättre informerade om skatter, vilket kan effektivisera Skatteverkets tjänster.

Göteborgs universitet, Handelshögskolan, 2012-02-24, 71 sidor, engelsk text

Legitimacy through scaremongering - the discursive role of alcohol in online discussions of cannabis use and policy

Studien analyserar alkoholens diskursiva roll i svenska nätdiskussioner om cannabisbruk. Det empiriska materialet utgörs av cirka 700 alkoholrelaterade kommentarer, hämtade från cannabis-sektionen på Flashback Forum. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, 2012-12-17 , 10 sidor, engelsk text

Vem är du på Flashback Forum?

Uppsatsen undersöker hur användarna formar en identitet på Flashback Forum, där förutsättningarna för identitetsskapande är annorlunda då alla medlemmar är anonyma. Enligt studien finns det tre genomgående teman som är centrala för personers identitetsbygge på Flashback Forum. Dessa är språket, innehållet och anonymiteten.

Umeå universitet, Digital Medieproduktion, 2012-10-17, 42 sidor

Självhjälp på internet: Skillnader, hinder och möjligheter

Uppsatsen undersöker hur ett kommunalt och ett privat forum som används till självhjälp skiljer sig åt. Det ena är Flashback Forum. Det andra är Soctanterna på nätet, som drivs av Malmö stad och inom vilket professionella socialsekreterare verkar. Det empiriska underlaget består av trådar där unga diskuterar problem med den egna psykiska hälsan.

Ersta Sköndal högskola, Socionomprogrammet, 2012-10-16, 82 sidor

Medicinering av AD/HD - en lösning eller risk för ökade sociala problem?

Uppsatsen undersöker dilemman och risker, främst ur missbrukssynpunkt, vad gäller diagnostisering och medicinering av ADHD. Det empiriska underlaget består av en tråd på Flashback Forum om ADHD- mediciner, som har studerats och bearbetats med hjälp av innehållsanalys.

Mittuniversitetet, Socialt arbete, 2012-05-23, 45 sidor

Internetdroger

Uppsatsen undersöker hur internetdroger marknadsförs på hemsidan MysteriousPlants, hur användarna på Flashback Forum diskuterar dessa, och hur myndighetspersoner arbetar för att motverka samma droger.

Örebro universitet, Socionomprogrammet, HT 2012, 55 sidor

Hotet mot husfriden

Uppsatsen undersöker hur manskonstruktioner förmedlas och reproduceras i media, och vad som händer när dessa ifrågasätts. Studien analyserar tv-programmen "Sommar med Ernst" och "Äntligen Hemma" ur ett queer- och heteronormativitetsperspektiv, samt vilka reaktioner konstruktionerna väckte på Flashback Forum.

Lunds universitet, Medie- och Kommunikationsvetenskap, HT 2012, 34 sidor

Hen - varför dessa blandade känslor?

Uppsatsen analyserar debatten om hen på Flashback Forum och i åtta debattartiklar, med utgångspunkt att förstå vilka åsikter som lyfts fram, och vilka argument som används i debatten. Studien granskar även åsikterna, uppfattningarna och positionerna som har uppstått i debatten och grupperna som ställer sig mot varandra.

Malmö högskola, Lärarutbildningen (Barndoms- och ungdomsvetenskap), 2012-11-06, 44 sidor

Den (o)värdige bidragstagaren

Uppsatsen undersöker samtalet kring socialbidrag på Flashback Forum. I studiens empiriska material diskuteras socialbidrag främst utifrån frågan om socialtjänsten har rätt att lägga sig i hur en socialbidragstagare använder sitt bidrag.

Lunds universitet,Socialhögskolan, HT 2012, 70 sidor

Bidragsfusk i det senmoderna samhället

Uppsatsen undersöker inställningen till grovt bidragsfusk hos användarna på Flashback Forum, och önskar klargöra de sociala konsekvenserna av människors inställning till bidragsfusk.

Högskolan Kristianstad, Kriminologi, 2012-06-30, 40 sidor

Aftonbladet, kommunister och andra fiender?

Uppsatsen undersöker hur olika typer av gruppidentiteter kommer till uttryck på Flashback Forum. Enligt studien så anser många "flashbackare" att de är är mer fritänkande och upplysta än den stora massan, och genom detta föds en stolthet.

Stockholms universitet, Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK), 2012-05-27, 34 sidor

"Hur stor är risken att jag blir en full-time-smoker?"

Uppsatsen undersöker hur risker och skadeverkningar med cannabisbruk diskuteras på Flashback Forum. Studien avgränsas till att behandla delforumet "Cannabis" på Flashback Forum, med urval av de ämnen som är relaterade till risk och skada.

Lunds universitet, Socialhögskolan, 2012-06-20, 41 sidor

Debatten som inte förekom

Uppsatsen undersöker hur genus- och jämställdhetsdebatten skapas via ord och meningsbyggnader utifrån aktörernas uppfattningar om världen. Studien har analyserat fyra debattexter i ämnet, och kompletterat analysen med inlägg från Flashback Forum som i detta sammanhang får representera allmänhetens deltagande i debatten.

Södertörns högskola, Sociologi, HT 2012, 63 sidor

2011
Ett oskyldigt nöje

Uppsatsen undersöker hur köp av sexuella tjänster konstrueras, dels i tingsrättsdomar och dels på internetforumet Flashback. Studien analyserar även om det finns likheter och skillnader mellan de två olika språkliga arenorna.

Linköpings universitet, Socionomprogrammet, 2011-06-09, 59 sidor

Jättekliv eller tidsfördriv - En studie i hur svenska journalister använder sociala medier som arbetsverktyg

En studie i hur svenska journalister använder sociala medier som arbetsverktyg, och som bl.a. resonerar kring ifall diskussionstråden om Bjästafallet på Flashback Forum är journalistik, och ifall nomineringen av tråden till Guldspaden var korrekt.

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), 2011, 53 sidor

Storbranden på nätet

Uppsatsen analyserar - i efterdyningarna av en lokal mordbrand - vilka typer av reaktioner som uppkommer på lokaltidningarnas kommentarsfält (både ocensurerade och censurerade) och i en tråd på Flashback Forum. Studien undersöker också på vilket sätt tidningarnas artiklar används för att skapa egna argument i diskussionen.

Linnéuniversitetet, Journalistik och medieproduktion, HT 2011, 58 sidor

Samhällets kärleksministerium och batikhäxan

Studien uppmärksammar de föreställningar om socialtjänsten och socialarbetare som finns på Flashback Forum, i syfte att bilda en diskurs kring dessa, och sedan jämföra diskursen med andra diskurser kring samma fenomen.

Linköpings universitet, Socionomprogrammet, 2011-11-16, 47 sidor

Flashback FWD

Uppsatsen undersöker vilken status Flashback Forum har hos nyhetsredaktionerna i landet. Har fokus landat på Twitter och Facebook, när det kanske är Flashback eller liknande forum som har det riktiga nyhetsstoffet? I studien ger några av Sveriges mest prominenta nyhetschefer sin syn på Flashback.

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), VT 2011, 53 sidor

“Why Anders Behring Breivik is (not) a hero" - Flashback, web hate and mainstream media

Uppmärksammar relationerna mellan vanliga nyhetsmedier och "gräsrotsdiskursen", med fokus på massmorden i Oslo i juli 2011 och det svenska diskussionsforumet Flashback. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Stockholms universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), 2011-11-18, engelsk text

Att leva eller dö, det är frågan

Uppsatsen analyserar hur ämnet självmord diskuteras på Flashback Forum, och vilka behov forumet uppfyller för de som diskuterar ämnet.

Lunds universitet, Socialhögskolan, 2011-03-28, 41 sidor

2010
Södertörns Högskola - en skola för B laget?

Uppsatsen analyserar ifall en diskussion på Flashback Forum om Södertörns högskola har påverkat synen på högskolan. Studiens empiriska material utgörs av Flashback-tråden "Södertörns högskola en skola för B laget", samt två tidningsartiklar publicerade i Svenska Dagbladet.

Södertörns högskola, Sociologi, HT 2010, 47 sidor

Självmordssamtal på det svenska diskussionsforumet Flashback

Uppsatsen undersöker hur självmord diskuteras på Flashback Forum, och ifall forumet kan utgöra ett riskområde för suicidnära personer. Den sammanfattande slutsatsen av studien är att forumet kan utgöra ett riskområde för sårbara suicidnära individer, men att det även fyller funktionen av en suicidpreventiv interaktionsplattform, där individer ger och erhåller stöd och råd som upplevts svårt att få utanför forumet.

Ersta Sköndal högskola, Socionomprogrammet, 2010-09-08, 54 sidor

Hur påverkar Flashback Forum relationen mellan det privata och offentliga i svenska nyhetsmedier?

Uppsatsen undersöker om yttrandefriheten på Flashback Forum ger implikationer på det offentliga rummet. Studien jämför även rapporteringen från Flashback Forum med traditionell massmedia i ett enskilt fall.

KTH - Kungliga Tekniska högskolan, Medieteknik, 2010-05-21, 30 sidor

"Finnen bastar, ryssen super och svensken gör fan ingenting"

Uppsatsen undersöker på vilket användarna på Flashback Forum diskuterar ämnet svenskar i rasforskningsforumet. Studien analyserar också ifall användarna försöker skapa sig en gemensam social identitet, och hur ser den i så fall ut. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Stockholms universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), 2010-06-25, 39 sidor

2009
Anonymitetstjänster - vad är kostnaden för att uppnå anonymitet på Internet?

Uppsatsen undersöker kostnad för att uppnå anonymitet på Internet. Studien använder kostnad som en bred term för att förklara de eventuella prestandaförluster som kan uppkomma i och med att dessa tjänster används. Tjänsterna som har granskats är Ivacy, Flashback.name, Dold.se, Relakks och Mullvad. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Högskolan i Kalmar, Datateknik, 2009-05-25, 103 sidor

2008
Gymnasieelevernas val av Internetbaserade kommunikationsverktyg

Uppsatsen undersöker vilka kommunikationsverktyg gymnasieelever på Kungsmadskolan i Växjö använder sig av för att kommunicera på Internet, samt vilka motiv som ligger bakom valet av dessa. Studien har inriktat sig på fem olika typer av kommunikationsverktyg; chatt, Internetforum, community, Internettelefoni och e-post. De kommunikationsverktyg som gymnasieeleverna använder är; MSN, Flashback.info, Forumet.nu, Fuska.nu, Bilddagboken.se, Lunarstorm, Community.se, Helgon.nu, Facebook, Hotmail, skolmail, jobbmail och Spraymail.

Växjö universitet, Matematiska och systemtekniska institutionen, 2008-02-04, 41 sidor

Ungdomars jakt efter religiös identitet - en analys av Bibelsajten och Flashback utifrån ett sociokulturellt perspektiv

Uppsatsen undersöker hur individen kan utnyttja Internet som verktyg då den söker efter sin religiösa identitet. Studien har utifrån denna frågeställning granskat diskussionerna på Flashback Forum och Bibelsajten. Resultatet visar att de båda sajterna ger olika svar, beroende på hur frågan formuleras och hur insatt man är i den religiösa kontexten. Flashback ger ofta ett snabbt svar, vilka kan svara upp mot de förväntningar som råder i det aktuella ögonblicket.

Göteborgs universitet, Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, VT 2008, 47 sidor

Interaktion mellan män på Internetforumen Sekreterarakademin & Flashback

Uppsatsen undersöker hur män som köper sex interagerar med varandra på två olika internetforum; Sekreterarakademin och Flashback Forum. Studien analyserar vilken roll internetforum har för män som köper sexuella tjänster relaterade till gränsöverskridande, både vad gäller standardgränser, könsgränser, gränser för sexualitet och maskulinitet.

Södertörns högskola, Genusvetenska, 2008-06-18, 45 sidor

2001
Flashbacks nationalsocialistiska diskussionsforum - realiserad yttrandefrihet driven till sin spets

Uppsatsen undersöker vilka åsikter angående yttrandefrihet och samhällskritik som kommer fram på ett diskussionsforum om nationalsocialism, där yttrandefriheten inte begränsas av moralisk, politisk eller kommersiell censur. (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Luleå Tekniska Universitet, Mediepedagogik, 2001, 120 sidor

2000
Förmedlaransvar på internet

Uppsatsen analyserar de brister och oklarheter som råder i den aktuella lagstiftningen gällande förmedlaransvar, och uppmärksammar mer specifikt hur befintlig självreglering gjorde att Flashback kunde stängas ned från internet - trots att innehållet aldrig ansågs olagligt.

Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, HT 2000, 80 sidor

Yttrandefrihet på Internet

En fallstudie som visar hur yttrandefriheten fungerar och inte fungerar på Internet. Genom ett flertal artiklar belyser den olika fall där yttrandefriheten på något sätt har hindrats genom lagar eller andra orsaker. Den innehåller bl.a. intervjuer med Jan Axelsson (grundare av Flashback) och Björn Fries (kommunalråd i Karlskrona, som försökt stänga ner Flashback). (OBS! Denna text är ej tillgänglig för offentlig nedladdning.)

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation, VT 2000, 8 sidor

1998
IT-säkerhet - en fråga för ledningen

Uppsatsen belyser faktorer som har betydelse för god IT-säkerhet ur ett företagsledarperspektiv. Studien uppmärksammar bl.a. att företagets hemsida bör kontrolleras regelbundet, eftersom denna är tacksam och populär måltavla för hackers (med återkommande hänvisningar till "Flashback Hackers Archive").

Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, 1998, 80 sidor