Landets högsta förvaltningsdomstol, Regeringsrätten, ska pröva om Kriminalvårdens beslut att förbjuda fångar att röka i sina celler är lagligt. En intagen på Skänningeanstalten som överklagat rökförbudet, men fått avslag både av länsrätt och kammarrätt, har beviljats prövningstillstånd av domarna i Regeringsrätten.

Den intagne vill ha rätt att röka i sin cell, vilket Kriminalvårdens regler förbjuder. Han pekar på att det i förarbetena till tobakslagen står att fängelseceller är undantagna från från förbudet. Den intagne anser det orimligt att han inte får röka mellan klockan 20 och 08, den tid då han är inlåst och menar att detta kan leda till sömnsvårigheter, stress och aggressivitet.

Kriminalvården har i sina inlagor till domstolarna hävdat att rökförbudet inte går att överklaga alls, eftersom det i lagen om kriminalvård i anstalt står att en fånge ska rätta sig efter de ordningsregler som gäller och följa personalens anvisningar. Sedan sommaren 2007 är det bara tillåtet att röka i särskilda utrymmen på fängelserna.

http://www.regeringsratten.se/