Som ett led i rehabiliteringen av psykiskt sjuka amerikanska soldater, som varit aktiva i strid i t.ex. Irak, kommer en forskargrupp i South Carolina, USA, att ge soldater MDMA (Ecstasy) i terapisyfte. Resultaten har hittills varit mycket positiva, menar forskargruppen.

Soldater som kommer hem från krig där spänning, nervositet, panikreaktioner och visuella minnen av död och lemlästning varit en del av vardagen kommer förr eller senare att bryta ihop på många nivåer. För att undvika negativa reaktioner inom soldaterna som kan leda till psykisk ohälsa eller fysiska skador på dem själva eller andra,
experimenterar man nu med att ge doser av MDMA, det aktiva ämnet i Ecstasy, till soldater som lider av okontrollerade minnesbilder och kraftiga mardrömmar. Resultaten har enligt den statsstödda forskargruppen varit över förväntan.

Den amerikanska myndigheten Food & Drug Administration, som är den regeringsmyndighet som ansvarar för denna typ av forskningstillstånd, anser att detta måste uppmuntras som ett led i rehabiliteringen av svårt traumatiserade människor. I kombination med andra terapiformer som t.ex. samtalsterapi har användningen av Ecstasy visat sig vara mycket givande.
Patienterna öppnar sig på ett helt annat sätt under genuint avkopplade former och deras spontana tendenser att inte tala om det inre tillståndet försvinner nästan helt och hållet. De empatiska dragen hos människan förstärks under påverkan av MDMA och det är en viktig nyckel till att nå fram och in i människor som slutit sig i depression, menar forskarna.

Om framgångsrika resultat med dessa Ecstasy-experiment påvisas och läggs fram även för andra amerikanska myndigheter är det sannolikt att det kommer att ske framsteg även inom forskningen med andra hallucinogena och psykoaktiva preparat.