JK's friande av 'Anarchist Cookbook'

JUSTITIEKANSLERNS FRIANDE DOM AV "THE ANARCHIST COOKBOOK" The Anarchist Cookbook är förbjuden att både äga, sälja och distribuera. Detta är åtminstone den myt som man försöker pracka på folk, och de har lyckats ganska bra. Men trots att The Anarchist Cookbook både innehåller tips på hur man tillverkar bomber, såväl som recept på LSD så är den INTE förbjuden. JK bedömde 93-03-01 att boken inte uppmanar till brott och därför kan betraktas som laglig. Här kan du läsa Justitiekanslern motivering. Ifrågasatt tryckfrihetsbrott: uppvigling. Åklagarmyndigheten i Trelleborgs åklagardistrikt har till Justitiekanslern överlämnat ett exemplar av boken "The Anarchist Cookbook" för prövning av misstanke om uppvigling. Jag har tagit del av boken. The Anarchist Cookbook är tryckt och utgiven i Amerikas Förenta Stater. Den upplaga som givits in hit är tryckt år 1989. Det är inte känt när upplagan började spridas inom riket. Det är emellertid bekant för mig att boken ifråga varit i omsättning i riket i många år. I beslut den 14 mars 1985 lade Justitiekanslern en anmälan mot uppl. 1971, till handlingarna sedan det konstaterats att eventuellt brott var preskiberat. Inom tryckfrihetsrätten gäller emellertid att en ny upplaga av en skrift stimulerar ett nytt brott. Det finns därför anledning att ånyo ta upp boken för utredning. Syftet med boken är enligt författaren att för den stora tysta majoriteten (i Amerikas Förenta Stater) lära ut vad som är nödvändigt för att överleva. I boken varnar författaren för att hans redogörelser avser både olagliga och farliga företeelser. Dessa varningar återkommer på ett flertal ställen i boken. Boken, som är på 150 sidor, inleds med en överskrift om anarki och anarkism som fenomen. Därefter följer ett förord och en introduktion. Boken innehåller fyra kapitel, "Drugs", "Electronics, sabotage and surveillance", "Natural, nonlethal and lethal weapons" samt "Explosives and booby traps". Boken avslutas med en redogörelse om rättsväsendet. Inom respektive kapitel lämnas redogörelser för tillvägagångssätt i olika avseenden som, om de följdes, helt klart i Sverige skulle falla inom flera straffbara områden; såväl brottsbalksbrott som specialstraffrätt. Frågon om spridning av boken som straffbart är emellertid avhängigt om boken innehåller något som kan vara att anse som tryckfrihetsbrott enligt 7 kap. 4 par. tryckfrihetsordningen. Det brott som kan komma ifråga är uppvigling. Med uppvigling förstås att någon uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborglig skyldighet eller åsidosättande av vad som ligger krigsman i tjänsten. Utanför det straffbara området faller, om än inte alltid, beskrivningar av annars straffbara gärningar. Det är sålunda inte ett tryckfrihetsbrott att i skrift lämna sakupplysning om eller beskriva ett visst förhållande. Vad som faller inom det straffbara området är uppmaningar att vidta någon åtgärd. Många gånger kan det vara svårt att dra en bestämd gräns mellan det straffbara och det straffria i detta sammanhang. Det finns också anledning att särskilja sådana uttalanden som innefattar uppmaningar. Det är enbart den senare typen av uttalanden som faller inom det straffbara området. Den omständigheten att författaren avråder från eller pekar på att gärningarna är illegala har dock inte avgörande betydelse vid bedömningen. I saken kan vidare hänvisas till Axberger, Tryckfrihetens gränser, 1984. The Anarchist Cookbook innehåller rena beskrivningar av exempelvis vapen, beskrivningar som kan sägas vara straffria. Författaren balanserar emellertid i övrigt på ett flertal ställen på gränsen mellan uppfattningar och beskrivningar. Bokens anda och mening talar emellertid med visst fog för att fråga är om uppmaningar att begå vissa enligt svensk rätt straffbara handlingar. Vissa beskrivningar och instruktioner kan i sig tolkas som uppmaningar. Exempelvis innehåller kapitlet om narkotika recept på användandet av narkotika i livsmedel. Dessa recept kan sålunda i sig sägas innefatta uppmaningar att inneha narkotika, ett innehav som är straffbart. En samlad bedömning av bokens innehåll i förevarande upplaga ger emellertid vid handen att det synes tveksamt om den i något specifikt hänseende faller inom det straffbara området. Vid ett sådant förhållande bör jag enligt bestämmelsen i 1 kap. 4 par. tryckfrihetsförordningen avhålla mig från att vidta några åtgärder. Jag vidtar därför inte någon åtgärd med anledning av anmälan. Ärendet avskrivs från vidare handläggning.