När riksdagen skulle fatta beslut om PuL:s överföringsregler hade centerpartiet motionerat om att 7 kap. 16 § sekretesslagen skall upphöra att gälla. Endast folkpartiet stödde förslaget.

I nämnda lagstycke står att sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med PuL. Samtidigt slår PuL fast att PuL inte gäller om det skulle stå strid med offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen.

Detta moment 22-förhållande ville centern bli av med, men så blev inte fallet.