Högsta domstolen ändrar hovrättens dom, och frikänner den tidigare regionpolitikern Bertil Malmberg från hets mot folkgrupp. Malmberg dömdes i både tingsrätt och hovrätt till hets mot folkgrupp, efter att ha hävdat att sydsudaneser har låg IQ. Bertil Malmberg var tidigare ledamot i fullmäktige i Region Sörmland och gruppledare för Sverigedemokraterna i Trosa, men uteslöts efter tingsrättsdomen. Både tingsrätten och hovrätten dömde honom för hets mot folkgrupp, men Malmberg överklagade till Högsta domstolen med hänvisning till att hans syfte inte var att kränka eller nedvärdera personer från Sydsudan. "Jag har blivit missuppfattad, jag hade inte för avsikt att säga något nedsättande om en folkgrupp. Den enda folkgrupp jag har sagt något nedsättande om är svenska politiker som är så korkade", säger Bertil Malmberg till Dagens Samhälle efter den friande domen i Högsta domstolen. Enligt honom följde han ett manus och avbröts mitt i ett resonemang om arbetslösheten i regionen, där han ville påpeka att personer från Sydsudan har svårt att få jobb i Sverige. Det han sade innan han blev avbruten var att: "Migrationsverket i sin brist på vishet placerat ett antal sydsudanesiska kvotflyktingar i Sörmland. Det hör till saken att befolkningen där är bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen vilket är väl belagt i forskning." Malmberg hade planerat att fortsätta med att säga att Sydsudan enligt FN har ett mycket lågt "Human Development Index" med en låg utbildningsnivå och omfattande analfabetism och att landet bör ges stöd i närområdet. Han fick dock inte fortsätta, och syftet hade enligt Malmberg blivit tydligare om han hade fått fullfölja sitt anförande. Uttalandet gjordes under ett anförande på Region Sörmlands fullmäktige inför omkring 50 personer, i samband med att årsredovisningen för 2020 diskuterades. Malmberg berörde arbetslösheten i regionen, vilken enligt honom påverkades av det mottagande av kvotflyktingar från Sydsudan som Migrationsverket hade beslutat om. Men fullmäktiges ordförande avbröt Malmberg under anförandet. Högsta domstolen skriver att uttalanden som kan ses som saklig kritik faller utanför det straffbara området för hets mot folkgrupp. Enligt förarbetena kan straffansvar endast komma i fråga om det står fullt klart att gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion om gruppen i fråga har överskridits. Kriminaliseringen ska inte utgöra ett hinder mot opinionsfriheten eller ett hot mot den fria åsiktsbildningen, och påståenden som bäst bemöts eller tillrättaläggs genom en fri och öppen debatt bör inte omfattas. HD framhöll att det måste tolereras att det ibland ges uttryck för åsikter som inte överensstämmer med i samhället allmänt accepterade värderingar. HD skriver vidare att en begränsning av yttrandefriheten inte får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den, och får inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Vid bedömningen av vilka begränsningar som får göras ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet i bl.a. politiska angelägenheter. HD uppmärksammar även att Europadomstolen återkommande har uttalat att konventionsskyddet för yttrandefriheten i politiska sammanhang är särskilt starkt. Att politiker kan uttala sig fritt i debatter och frågor av allmänt intresse anses grundläggande i en demokrati. Det gäller speciellt för folkvalda representanter i nationella och regionala parlament. I sådana sammanhang krävs därför mycket starka skäl för att inskränkningar i yttrandefriheten ska vara acceptabla. Det betyder att det endast finns ett litet utrymme för inskränkning av yttrandefriheten i dessa sammanhang. Det finns mot denna bakgrund, enligt HD, endast ett litet utrymme för att anse att uttalanden som görs inom ramen för en debatt i en politisk församling är straffbara. Det bör närmast komma i fråga vid uttalanden med ett särskilt kränkande innehåll och som tydligt går utöver vad som är acceptabelt vid politiska diskussioner. Målnummer: B 2501-22 https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2023/03/uttalande-i-regionfullmaktige-var-inte-hets-mot-folkgrupp/ https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2023/b-2501-22.pdf https://www.dagenssamhalle.se/styrning-och-beslut/demokrati/forre-sd-politikern-frias-for-hets-mot-folkgrupp/